Министарство одбране Републике Србије
 
25.08.2016.

Творци иконостаса - Десетар Владан Ђуровић и разводник Слободан КокотовићТворци иконостаса - Десетар Владан Ђуровић и 
разводник Слободан КокотовићДво­ји­ца про­фе­си­о­нал­них вој­ни­ка по­ка­за­ли су ка­ко се од­го­вор­ни по­сао у Вој­сци Ср­би­је и креатив­ни рад мо­гу „уве­за­ти” на до­бро­бит свих. Де­се­тар Вла­дан Ђу­ро­вић, ни­шан­џи­ја-опе­ра­тер на БВП М80А у 27. ме­ха­ни­зо­ва­ном ба­та­љо­ну, и раз­вод­ник Сло­бо­дан Ко­ко­то­вић, снај­пе­ри­ста, обо­ји­ца при­пад­ни­ци Дру­ге бри­га­де Коп­не­не вој­ске, ко­ри­сте зна­ње и кре­а­тив­ност за из­ра­ду иконо­ста­са у бо­го­слу­жбе­ним про­сто­ри­ја­ма Вој­ске Ср­би­је.

Они све­до­че да се ико­но­стас од пет ме­та­ра че­сто ра­ди ду­же од пет ме­се­ци. По­сао им, ка­жу, ни­је те­шко пао јер су по­но­сни што њи­хо­вих ру­ку де­ло кра­си про­сто­ри­је на­ме­ње­не вер­ским по­тре­ба­ма при­пад­ни­ка на­ше вој­ске.

Ико­но­стас, као не­за­о­би­ла­зни део вер­ских ри­ту­а­ла, има ва­жност у цр­кви па је, пре по­чет­ка тог по­сла, би­ло нео­п­ход­но да дво­ји­ца ау­то­ра са­зна­ју ви­ше о основ­ним те­о­ло­шким по­сту­ла­ти­ма, исто­ри­ји ре­ли­ги­је и ка­но­ни­ма цр­кве­не умет­но­сти.

Све је по­че­ло на ини­ци­ја­ти­ву гру­пе за вер­ске по­сло­ве Дру­ге бри­га­де, чи­ји се по­сао не сво­ди само на „бо­го­слу­жбе­ни де­ло­круг”, већ об­у­хва­та и ду­хов­но са­ве­то­дав­ни рад са вој­ни­ци­ма и рад на по­ди­за­њу опе­ра­тив­них спо­соб­но­сти сва­ког по­је­дин­ца у Вој­сци. Пр­ви ико­но­стас тог кре­а­тив­ног двој­ца кра­си бо­го­слу­жбе­ни про­стор ка­сар­не „Сте­фан Не­ма­ња” у Ра­шки.

– Ико­но­ста­си се из­ра­ђу­ју од нај­ква­ли­тет­ни­је вр­сте др­ве­та, нај­че­шће од хра­ста – ка­же раз­вод­ник Ко­ко­то­вић. На ње­му се, до­да­је, нај­бо­ље ви­де естет­ске пред­но­сти др­ве­та у од­но­су на оста­ле ма­те­ри­ја­ле, као и ве­шти­на об­ра­де и умет­ност ре­зба­ре­ња.  Он већ годи­на­ма ра­ди у по­ро­дич­ној сто­лар­ској ра­ди­о­ни­ци у се­лу Ра­о­ни­ца на Гле­дић­ким пла­ни­на­ма, а зна­ње ко­ри­сти ка­ко би об­ра­дио др­во и при­пре­мио га за ду­бо­рез.

Ње­гов ко­ле­га, раз­вод­ник Ко­ко­то­вић, ко­ји се и пре тог про­јек­та у сло­бо­до вре­ме ба­вио пра­вље­њем фи­гу­ра од др­ве­та, а са­да је заду­жен за ду­бо­рез, под­се­ћа да је „умет­ник тај ко­ји је дру­га­чи­ји”.

Творци иконостаса - 
Десетар Владан Ђуровић и разводник Слободан Кокотовић– Не­ка­да­шње шко­ле ду­бо­ре­за ви­ше не по­сто­је, сва­ки ре­збар има при­ли­ку да се ис­так­не ин­ди­ви­ду­ал­ним сти­лом. На иконостасима је из­ра­же­на би­блиј­ска ор­на­мен­ти­ка, кра­си их ви­ше­слој­ност умет­нич­ког из­ра­за и, у крај­њем, те­жња за ви­со­ким доме­том умет­ни­ка у ре­зба­ре­њу.

Ра­до­ви у др­ве­ту де­се­та­ра Вла­да­на Ђу­ро­ви­ћа и раз­вод­ни­ка Сло­бо­да­на Ко­ко­то­ви­ћа, осим ка­сар­ну „Сте­фан Не­ма­ња” у Ра­шки, кра­се и но­во­фор­ми­ра­ни бо­го­слу­жбе­ни про­сто­ри у ка­сар­ни „Пе­тар Ле­ко­вић” у По­же­ги и у ка­сар­ни „Ри­фат Бур­џе­вић Тр­шо” у Но­вом Па­за­ру. А ка­ко се до­бар глас да­ле­ко чу­је, уско­ро ће њи­хо­ви ра­до­ви би­ти део сва­ко­дне­ви­це бо­го­слу­жбе­них про­сто­ра у ка­сар­на­ма и ван њи­хо­ве је­ди­ни­це.

Вој­ни­ци, ко­ји нај­че­шће ра­де у про­сто­ри­ји вој­нич­ког клу­ба у кра­ље­вач­кој ка­сар­ни „Риб­ни­ца”, при­ла­го­ђе­ној за из­во­ђе­ње ра­до­ва, ис­ти­чу да су, ра­де­ћи на ико­но­ста­си­ма, по­ста­ли при­ја­те­љи. За сво­је ан­га­жо­ва­ње ви­ше пу­та су на­гра­ђи­ва­ни, али на­гла­ша­ва­ју да им при­зна­ња ни­су у пр­вом пла­ну, ни­ти же­ле да го­во­ре о ма­те­ри­јал­ној вред­но­сти свог ан­га­жо­ва­ња, ко­јим је, ка­ко упу­ће­ни ка­жу, Вој­ска Ср­би­је уште­де­ла на де­се­ти­не хи­ља­да евра, по­што је тр­жи­шна це­на из­ра­де ико­но­ста­са од 600 до 800 евра по квадрат­ном ме­тру.
 
Зо­ран МИ­ЛА­ДИ­НО­ВИЋ