Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
25.08.2016.

Tvorci ikonostasa - Desetar Vladan Đurović i razvodnik Slobodan KokotovićTvorci ikonostasa - Desetar Vladan Đurović i 
razvodnik Slobodan KokotovićDvo­ji­ca pro­fe­si­o­nal­nih voj­ni­ka po­ka­za­li su ka­ko se od­go­vor­ni po­sao u Voj­sci Sr­bi­je i kreativ­ni rad mo­gu „uve­za­ti” na do­bro­bit svih. De­se­tar Vla­dan Đu­ro­vić, ni­šan­dži­ja-ope­ra­ter na BVP M80A u 27. me­ha­ni­zo­va­nom ba­ta­ljo­nu, i raz­vod­nik Slo­bo­dan Ko­ko­to­vić, snaj­pe­ri­sta, obo­ji­ca pri­pad­ni­ci Dru­ge bri­ga­de Kop­ne­ne voj­ske, ko­ri­ste zna­nje i kre­a­tiv­nost za iz­ra­du ikono­sta­sa u bo­go­slu­žbe­nim pro­sto­ri­ja­ma Voj­ske Sr­bi­je.

Oni sve­do­če da se iko­no­stas od pet me­ta­ra če­sto ra­di du­že od pet me­se­ci. Po­sao im, ka­žu, ni­je te­ško pao jer su po­no­sni što nji­ho­vih ru­ku de­lo kra­si pro­sto­ri­je na­me­nje­ne ver­skim po­tre­ba­ma pri­pad­ni­ka na­še voj­ske.

Iko­no­stas, kao ne­za­o­bi­la­zni deo ver­skih ri­tu­a­la, ima va­žnost u cr­kvi pa je, pre po­čet­ka tog po­sla, bi­lo neo­p­hod­no da dvo­ji­ca au­to­ra sa­zna­ju vi­še o osnov­nim te­o­lo­škim po­stu­la­ti­ma, isto­ri­ji re­li­gi­je i ka­no­ni­ma cr­kve­ne umet­no­sti.

Sve je po­če­lo na ini­ci­ja­ti­vu gru­pe za ver­ske po­slo­ve Dru­ge bri­ga­de, či­ji se po­sao ne svo­di samo na „bo­go­slu­žbe­ni de­lo­krug”, već ob­u­hva­ta i du­hov­no sa­ve­to­dav­ni rad sa voj­ni­ci­ma i rad na po­di­za­nju ope­ra­tiv­nih spo­sob­no­sti sva­kog po­je­din­ca u Voj­sci. Pr­vi iko­no­stas tog kre­a­tiv­nog dvoj­ca kra­si bo­go­slu­žbe­ni pro­stor ka­sar­ne „Ste­fan Ne­ma­nja” u Ra­ški.

– Iko­no­sta­si se iz­ra­đu­ju od naj­kva­li­tet­ni­je vr­ste dr­ve­ta, naj­če­šće od hra­sta – ka­že raz­vod­nik Ko­ko­to­vić. Na nje­mu se, do­da­je, naj­bo­lje vi­de estet­ske pred­no­sti dr­ve­ta u od­no­su na osta­le ma­te­ri­ja­le, kao i ve­šti­na ob­ra­de i umet­nost re­zba­re­nja.  On već godi­na­ma ra­di u po­ro­dič­noj sto­lar­skoj ra­di­o­ni­ci u se­lu Ra­o­ni­ca na Gle­dić­kim pla­ni­na­ma, a zna­nje ko­ri­sti ka­ko bi ob­ra­dio dr­vo i pri­pre­mio ga za du­bo­rez.

Nje­gov ko­le­ga, raz­vod­nik Ko­ko­to­vić, ko­ji se i pre tog pro­jek­ta u slo­bo­do vre­me ba­vio pra­vlje­njem fi­gu­ra od dr­ve­ta, a sa­da je zadu­žen za du­bo­rez, pod­se­ća da je „umet­nik taj ko­ji je dru­ga­či­ji”.

Tvorci ikonostasa - 
Desetar Vladan Đurović i razvodnik Slobodan Kokotović– Ne­ka­da­šnje ško­le du­bo­re­za vi­še ne po­sto­je, sva­ki re­zbar ima pri­li­ku da se is­tak­ne in­di­vi­du­al­nim sti­lom. Na ikonostasima je iz­ra­že­na bi­blij­ska or­na­men­ti­ka, kra­si ih vi­še­sloj­nost umet­nič­kog iz­ra­za i, u kraj­njem, te­žnja za vi­so­kim dome­tom umet­ni­ka u re­zba­re­nju.

Ra­do­vi u dr­ve­tu de­se­ta­ra Vla­da­na Đu­ro­vi­ća i raz­vod­ni­ka Slo­bo­da­na Ko­ko­to­vi­ća, osim ka­sar­nu „Ste­fan Ne­ma­nja” u Ra­ški, kra­se i no­vo­for­mi­ra­ni bo­go­slu­žbe­ni pro­sto­ri u ka­sar­ni „Pe­tar Le­ko­vić” u Po­že­gi i u ka­sar­ni „Ri­fat Bur­dže­vić Tr­šo” u No­vom Pa­za­ru. A ka­ko se do­bar glas da­le­ko ču­je, usko­ro će nji­ho­vi ra­do­vi bi­ti deo sva­ko­dne­vi­ce bo­go­slu­žbe­nih pro­sto­ra u ka­sar­na­ma i van nji­ho­ve je­di­ni­ce.

Voj­ni­ci, ko­ji naj­če­šće ra­de u pro­sto­ri­ji voj­nič­kog klu­ba u kra­lje­vač­koj ka­sar­ni „Rib­ni­ca”, pri­la­go­đe­noj za iz­vo­đe­nje ra­do­va, is­ti­ču da su, ra­de­ći na iko­no­sta­si­ma, po­sta­li pri­ja­te­lji. Za svo­je an­ga­žo­va­nje vi­še pu­ta su na­gra­đi­va­ni, ali na­gla­ša­va­ju da im pri­zna­nja ni­su u pr­vom pla­nu, ni­ti že­le da go­vo­re o ma­te­ri­jal­noj vred­no­sti svog an­ga­žo­va­nja, ko­jim je, ka­ko upu­će­ni ka­žu, Voj­ska Sr­bi­je ušte­de­la na de­se­ti­ne hi­lja­da evra, po­što je tr­ži­šna ce­na iz­ra­de iko­no­sta­sa od 600 do 800 evra po kvadrat­nom me­tru.
 
Zo­ran MI­LA­DI­NO­VIĆ