Министарство одбране Републике Србије
 
15.08.2016.

Конкурс за пријем студената на докторске академске студијеМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
ВОЈНА АКАДЕМИЈА

расписује

КОНКУРС

за пријем студената
на докторске академске студије


Војна академија у школској 2016/2017. години на докторске академске студије уписује:
• 2 самофинансирајућа студента на студијском програму „Менаџмент у одбрани”;
• 5 самофинансирајућих студената на студијском програму „Атомско-биолошко-хемијска одбрана”;
• 3 самофинансирајућа студента на студијском програму „Јавне финансије”;
• 6 самофинансирајућих студената на студијском програму „Војномашинско инже-њерство”.

Општи услови конкурса
• да су држављани Републике Србије;
• да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци.

Посебни услови конкурса
• завршен облик/облици школовања у складу са захтевом студијског програма и Законом о високом образовању;
• на докторске академске студије може се уписати лице које има стечено високо образовање, односно завршило основнe студије у трајању од најмање осам семеста-ра, по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом обра-зовању;
• на докторске академске студије може се уписати лице које има завршене мастер академске студије са најмање 60 ЕСПБ бодова, односно да је укупно претходним образовањем остварило најмање 300 ЕСПБ;
• на докторске академске студије може се уписати лице које има академски назив магистра наука према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, ако није стекло звање доктора наука по раније важећим законским прописима у року који је утврђен законом;
• кандидати за упис на докторске академске студије, уколико су оба или један од нивоа претходног школовања завршили са просечном оценом мањом од 8,00, пола-жу пријемни испит;
• познавање страног језика на нивоу другог степена према критеријуму Војне акаде-мије.


Начин конкурисања и поступак спровођења конкурса

Кандидати подносе пријаве препорученом поштом на адресу: Улица генерала Павла Јури-шића Штурма 33, Београд или лично у студентској служби Војне академије.

Образац пријаве преузима се на интернет страници Војне академије (www.va.mod.gov.rs).

Уз пријаву за конкурс кандидати прилажу:
– фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
– фотокопију извода из матичне књиге рођених;
– уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у
трајању дужем од шест месеци, не старије од шест месеци;
– оверену фотокопију дипломе или оверену копију уверења о завршеном школовању на
претходним нивоима школовања;
– оверену фотокопију уверења о степену познавања страног језика.

Пријемни испит за кандидате који имају просечну оцену, једног или оба нивоа претход-ног школовања мању од 8,00 реализоваће се у Војној академији дана 14. септембра 2016. године у 10.00 часова.

Провера знања страног језика реализоваће се у Војној академији дана 16. септембра 2016. године у 10.00 часова.

Приликом доласка на пријемни испит и проверу знања страног језика кандидати морају са собом да понесу личну карту.

Прелиминарна ранг листа биће објављена на интернет страници Војне академије Универ-зитета одбране 20. септембра 2016. године, а коначна ранг листа 23. септембра 2016. годи-не.

Износ школарине прве године школовања је 180.000,00 динара. Начин плаћања школари-не биће регулисан Уговором о школовању.

Мерила за утврђивање редоследа кандидата:
1. просечне оцене са претходних студија (изражене на две децимале) множе се са 5; уколико се захтевају два нивоа школовања, просечне оцене множе се са 2,5, а доби-јени производи се сабирају;
2. по основу дужине студирања
• 20 бодова за студије претходног нивоа завршене најкасније до краја једне школске године дуже од трајања студија,
• 5 бодова за студије претходног нивоа завршене најкасније до краја две школ-ске године дуже од трајања студија,
• уколико су услови за упис на студије претходно завршена два нивоа студија, по истим критеријумима за сваки ниво студија додељује се 10, односно 2,5;
3. вредновање и квантитативно исказивање публикованих радова врши се према Пра-вилнику о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научнои-страживачких резултата истраживача (СГ РС 24/16), а укупан број остварених пое-на множи са 3;
4. у случају једнаког броја остварених бодова предност има кандидат са већом просеч-ном оценом претходних студија, а уколико се од кандидата захтевају два нивоа претходног школовања, предност има кандидат са већом просечном оценом са основних студија.

Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед и остале информације налазе се на интернет страници Војне академије ~(www.va.mod.gov.rs). ~

Остала обавештења у вези са конкурсом могу се добити у Деканату Војне академије на телефон 011/3603-337; 011/3603-193 или преко електронске поште ~dekan@va.mod.gov.rs~

Конкурс је отворен од 15. августа до 9. септембра2016. године.