Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.08.2016.

Konkurs za prijem studenata na doktorske akademske studijeMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU
VOJNA AKADEMIJA

raspisuje

KONKURS

za prijem studenata
na doktorske akademske studije


Vojna akademija u školskoj 2016/2017. godini na doktorske akademske studije upisuje:
• 2 samofinansirajuća studenta na studijskom programu „Menadžment u odbrani”;
• 5 samofinansirajućih studenata na studijskom programu „Atomsko-biološko-hemijska odbrana”;
• 3 samofinansirajuća studenta na studijskom programu „Javne finansije”;
• 6 samofinansirajućih studenata na studijskom programu „Vojnomašinsko inže-njerstvo”.

Opšti uslovi konkursa
• da su državljani Republike Srbije;
• da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci.

Posebni uslovi konkursa
• završen oblik/oblici školovanja u skladu sa zahtevom studijskog programa i Zakonom o visokom obrazovanju;
• na doktorske akademske studije može se upisati lice koje ima stečeno visoko obrazovanje, odnosno završilo osnovne studije u trajanju od najmanje osam semesta-ra, po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obra-zovanju;
• na doktorske akademske studije može se upisati lice koje ima završene master akademske studije sa najmanje 60 ESPB bodova, odnosno da je ukupno prethodnim obrazovanjem ostvarilo najmanje 300 ESPB;
• na doktorske akademske studije može se upisati lice koje ima akademski naziv magistra nauka prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ako nije steklo zvanje doktora nauka po ranije važećim zakonskim propisima u roku koji je utvrđen zakonom;
• kandidati za upis na doktorske akademske studije, ukoliko su oba ili jedan od nivoa prethodnog školovanja završili sa prosečnom ocenom manjom od 8,00, pola-žu prijemni ispit;
• poznavanje stranog jezika na nivou drugog stepena prema kriterijumu Vojne akade-mije.


Način konkurisanja i postupak sprovođenja konkursa

Kandidati podnose prijave preporučenom poštom na adresu: Ulica generala Pavla Juri-šića Šturma 33, Beograd ili lično u studentskoj službi Vojne akademije.

Obrazac prijave preuzima se na internet stranici Vojne akademije (www.va.mod.gov.rs).

Uz prijavu za konkurs kandidati prilažu:
– fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije;
– fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
– uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u
trajanju dužem od šest meseci, ne starije od šest meseci;
– overenu fotokopiju diplome ili overenu kopiju uverenja o završenom školovanju na
prethodnim nivoima školovanja;
– overenu fotokopiju uverenja o stepenu poznavanja stranog jezika.

Prijemni ispit za kandidate koji imaju prosečnu ocenu, jednog ili oba nivoa prethod-nog školovanja manju od 8,00 realizovaće se u Vojnoj akademiji dana 14. septembra 2016. godine u 10.00 časova.

Provera znanja stranog jezika realizovaće se u Vojnoj akademiji dana 16. septembra 2016. godine u 10.00 časova.

Prilikom dolaska na prijemni ispit i proveru znanja stranog jezika kandidati moraju sa sobom da ponesu ličnu kartu.

Preliminarna rang lista biće objavljena na internet stranici Vojne akademije Univer-ziteta odbrane 20. septembra 2016. godine, a konačna rang lista 23. septembra 2016. godi-ne.

Iznos školarine prve godine školovanja je 180.000,00 dinara. Način plaćanja školari-ne biće regulisan Ugovorom o školovanju.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata:
1. prosečne ocene sa prethodnih studija (izražene na dve decimale) množe se sa 5; ukoliko se zahtevaju dva nivoa školovanja, prosečne ocene množe se sa 2,5, a dobi-jeni proizvodi se sabiraju;
2. po osnovu dužine studiranja
• 20 bodova za studije prethodnog nivoa završene najkasnije do kraja jedne školske godine duže od trajanja studija,
• 5 bodova za studije prethodnog nivoa završene najkasnije do kraja dve škol-ske godine duže od trajanja studija,
• ukoliko su uslovi za upis na studije prethodno završena dva nivoa studija, po istim kriterijumima za svaki nivo studija dodeljuje se 10, odnosno 2,5;
3. vrednovanje i kvantitativno iskazivanje publikovanih radova vrši se prema Pra-vilniku o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnog iskazivanja naučnoi-straživačkih rezultata istraživača (SG RS 24/16), a ukupan broj ostvarenih poe-na množi sa 3;
4. u slučaju jednakog broja ostvarenih bodova prednost ima kandidat sa većom proseč-nom ocenom prethodnih studija, a ukoliko se od kandidata zahtevaju dva nivoa prethodnog školovanja, prednost ima kandidat sa većom prosečnom ocenom sa osnovnih studija.

Način i rokovi za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled i ostale informacije nalaze se na internet stranici Vojne akademije ~(www.va.mod.gov.rs). ~

Ostala obaveštenja u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Dekanatu Vojne akademije na telefon 011/3603-337; 011/3603-193 ili preko elektronske pošte ~dekan@va.mod.gov.rs~

Konkurs je otvoren od 15. avgusta do 9. septembra2016. godine.