Министарство одбране Републике Србије
 
02.08.2016.

Јавни конкурс за избор у звање наставника у пољу друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука
 УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
 
Расписује
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА У ПОЉУ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ И ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ  НАУКА
 
А) ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
Избор у звање наставника
1.једног наставника за ужу научну област Менаџмент у одбрани у звање редовног професора;
2. једног наставника за ужу научну област Менаџмент у одбрани у звање доцента и
3. једног наставника за ужу научну област Тактика јединица пешадије са наоружањем и опремом у звање доцента.
 
 
Б) ПОЉЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА
Избор у звање наставника
1. једног наставника за ужу научну област Ракетни системи у звање редовног професора и
2. једног наставника за ужу научну област Телекомуникације у звање доцента.
 
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
 
 1. да кандидат поседује научни  степен доктора наука из области за коју се бира;
 2. да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи и
 3. да је кандидат професионално војно лице.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
 
А) ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
 
За избор у звање доцента:
 1. Просечна оцена са студија најмање (8);
 2. Најмање трогодишње педагошко искуство у звању асистента и да није оцењен од стране кадета односно студената оценом нижом од оцене „добар“ више од два пута у протеклом трогодишњем периоду и
Позитивна оцена са приступног предавања, уколико нема претходно трогодишње педагошко искуство у звању асистента;
 1. Најмање један рад ранга М23, М24 или М51. Радови ранга М51 могу се заменити радовима ранга М52;
 2. Најмање два излагања на научним скуповима (М31, М33, М61, М63) и
 3. Остварене активности најмање у два елемента из Табеле елемената доприноса наставника академској и широј заједници (Табела 1. као прилог Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету одбране у Београду – „Службени војни лист“, број 7/12, 12/13 и 25/13) – осим ако се први пут бира у наставничко звање.
За избор у звање редовног професора:
 1. Да кандидат после избора у звање ванредног професора није оцењен од стране кадета односно студената оценом нижом од оцене „добар“више од два пута у протеклом петогодишњем периоду;
 2. Најмање десет радова ранга М23, М24 или М51, од којих се до три могу заменити монографијом, од тога најмање три рада од последњег избора. Радови ранга М51 могу се заменити радовима М52;   
 3. Најмање пет радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима (М31, М33, М61, М63) у звању ванредног професора;
 4. Оригинално стручно остварење односно руковођењеили учешће у међународним и домаћим научним пројектима;
 5. Објављен уџбеник или монографија или оригинално стручно остварење из области за коју се бира или мултимедијални садржаји са рецензијом намењени кадетима односно студентима;
 6. Менторство најмање у једном докторском раду. Менторства најмање у пет завршних радова, од тога најмање два од последњег избора. Уместо менторства односно руковођења израдом докторске може се вредновати и чланство у комисијама за оцену и одбрану докторске дисертације, односно менторство или руковођење израдом магистарске тезе и
  1. Остварене активности најмање у четири елемента из Табеле елемената доприноса наставника академској и широј заједници (Табела 1. као прилог Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету одбране у Београду – „Службени војни лист“, 7/12, 12/13 и 25/13).
 
Б) ПОЉЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА
За избор у звање доцента:
 1. Просечна оцена са студија најмање (8);
 2. Најмање трогодишње педагошко искуство у звању асистента и да није оцењен од стране кадета односно студената оценом нижом од оцене „добар“ више од два пута у протеклом трогодишњем периоду и
Позитивна оцена са приступног предавања, уколико нема претходно трогодишње педагошко искуство у звању асистента;
 1. Најмање један рад ранга М21, М22 или М23 и најмање један рад ранга М51, М52 или М53.
 2. Најмање два излагања на научним скуповима (М31, М33, М61, М63) и
 3. Остварене активности најмање у два елемента из Табеле елемената доприноса наставника академској и широј заједници (Табела 1. као прилог Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету одбране у Београду – „Службени војни лист“, 7/12, 12/13 и 25/13) – осим ако се први пут бира у звање.
За избор у звање редовног професора:
 1. Да кандидат после избора у звање ванредног професора није оцењен од стране кадета односно студената оценом нижом од оцене „добар“више од два пута у протеклом петогодишњем периоду;
 2. Најмање седам радова са ~SCI~ листе ранга М21, М22 или М23, од којих се два могу заменити остварењем категорије М80 или М90 или радом ранга М51 или М52, од тога најмање у једном раду са ~SCI~ листе је првопотписани аутор;   
 3. Најмање десет радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима (М31, М33, М61, М63) у звању ванредног професора,од тога најмање једно излагање на међународном скупу.
 4. Оригинално стручно остварење односно руковођење или учешће у међународним и домаћим научним пројектима;
 5. Објављен уџбеник или монографија из области за коју се бира или мултимедијални садржаји са рецензијом намењени кадетима односно студентима;
 6. Менторство најмање у једном докторском раду. Менторство најмање у пет завршних радова, од тога најмање два од последњег избора. Уместо менторства односно руковођења израдом докторске може се вредновати и чланство у комисијама за оцену и одбрану докторске дисертације, односно менторство или руковођење израдом магистарске тезеи 
 7. Остварене активности најмање у четири елемента из Табеле елемената доприноса наставника академској и широј заједници (Табела 1. као прилог Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету одбране у Београду – „Службени војни лист“, 7/12, 12/13 и 25/13).
 
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
 1. биографске податке и доказе о испуњености услова конкурса, систематизоване према главама ~II, III, IV, V~ и ~VI~ у Обрасцу – Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор/реизбор у звање наставника, а према Упутству за припрему документације која се предаје приликом конкурисања за изборе/реизборе у звања наставника Универзитета одбране (Образац Извештаја и Упутство преузети са интернет адресе ~www.uo.mod.gov.rs~ или у секретаријату Војне академије);
 2. библиографију објављених научних и стручних радова са копијама примерака научних радова и других публикација;
 3. сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу на Војној академији (само за кандидате ван Војне академије односно Универзитета одбране у Београду);
 4. уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје Универзитет или високошколска јединица или примања мита у обављању послова високошколске установе.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе се на адресу Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање наставника“. У пријави обавезно навести адресу и телефон.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
Конкурс је отворен до 01. 09. 2016. године.
 
ВАЖНА НАПОМЕНА
 
Кандидати који буду изабрани у звања наставника неће бити постављани на формацијска места наставника у Војној академији, већ ће права и обавезе наставника остваривати са формацијског места на ком су већ постављени, а у складу са чланом 73. став 4-6 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007-аут. тум., 97/2008, 44/2010,93/2012,  89/2013, 99/2014, 45/2015-аут. тум. и 68/2015).