Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
02.08.2016.

Javni konkurs za izbor u zvanje nastavnika u polju društveno-humanističkih i tehničko-tehnoloških nauka
 UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU
VOJNA AKADEMIJA
 
Raspisuje
 
JAVNI KONKURS ZA IZBOR U ZVANjE NASTAVNIKA U POLjU DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH  NAUKA
 
A) POLjE DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH NAUKA
Izbor u zvanje nastavnika
1.jednog nastavnika za užu naučnu oblast Menadžment u odbrani u zvanje redovnog profesora;
2. jednog nastavnika za užu naučnu oblast Menadžment u odbrani u zvanje docenta i
3. jednog nastavnika za užu naučnu oblast Taktika jedinica pešadije sa naoružanjem i opremom u zvanje docenta.
 
 
B) POLjE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NAUKA
Izbor u zvanje nastavnika
1. jednog nastavnika za užu naučnu oblast Raketni sistemi u zvanje redovnog profesora i
2. jednog nastavnika za užu naučnu oblast Telekomunikacije u zvanje docenta.
 
 
OPŠTI USLOVI KONKURSA
 
 1. da kandidat poseduje naučni  stepen doktora nauka iz oblasti za koju se bira;
 2. da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi i
 3. da je kandidat profesionalno vojno lice.
 
POSEBNI USLOVI KONKURSA
 
A) POLjE DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH NAUKA
 
Za izbor u zvanje docenta:
 1. Prosečna ocena sa studija najmanje (8);
 2. Najmanje trogodišnje pedagoško iskustvo u zvanju asistenta i da nije ocenjen od strane kadeta odnosno studenata ocenom nižom od ocene „dobar“ više od dva puta u proteklom trogodišnjem periodu i
Pozitivna ocena sa pristupnog predavanja, ukoliko nema prethodno trogodišnje pedagoško iskustvo u zvanju asistenta;
 1. Najmanje jedan rad ranga M23, M24 ili M51. Radovi ranga M51 mogu se zameniti radovima ranga M52;
 2. Najmanje dva izlaganja na naučnim skupovima (M31, M33, M61, M63) i
 3. Ostvarene aktivnosti najmanje u dva elementa iz Tabele elemenata doprinosa nastavnika akademskoj i široj zajednici (Tabela 1. kao prilog Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu odbrane u Beogradu – „Službeni vojni list“, broj 7/12, 12/13 i 25/13) – osim ako se prvi put bira u nastavničko zvanje.
Za izbor u zvanje redovnog profesora:
 1. Da kandidat posle izbora u zvanje vanrednog profesora nije ocenjen od strane kadeta odnosno studenata ocenom nižom od ocene „dobar“više od dva puta u proteklom petogodišnjem periodu;
 2. Najmanje deset radova ranga M23, M24 ili M51, od kojih se do tri mogu zameniti monografijom, od toga najmanje tri rada od poslednjeg izbora. Radovi ranga M51 mogu se zameniti radovima M52;   
 3. Najmanje pet radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima (M31, M33, M61, M63) u zvanju vanrednog profesora;
 4. Originalno stručno ostvarenje odnosno rukovođenjeili učešće u međunarodnim i domaćim naučnim projektima;
 5. Objavljen udžbenik ili monografija ili originalno stručno ostvarenje iz oblasti za koju se bira ili multimedijalni sadržaji sa recenzijom namenjeni kadetima odnosno studentima;
 6. Mentorstvo najmanje u jednom doktorskom radu. Mentorstva najmanje u pet završnih radova, od toga najmanje dva od poslednjeg izbora. Umesto mentorstva odnosno rukovođenja izradom doktorske može se vrednovati i članstvo u komisijama za ocenu i odbranu doktorske disertacije, odnosno mentorstvo ili rukovođenje izradom magistarske teze i
  1. Ostvarene aktivnosti najmanje u četiri elementa iz Tabele elemenata doprinosa nastavnika akademskoj i široj zajednici (Tabela 1. kao prilog Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu odbrane u Beogradu – „Službeni vojni list“, 7/12, 12/13 i 25/13).
 
B) POLjE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NAUKA
Za izbor u zvanje docenta:
 1. Prosečna ocena sa studija najmanje (8);
 2. Najmanje trogodišnje pedagoško iskustvo u zvanju asistenta i da nije ocenjen od strane kadeta odnosno studenata ocenom nižom od ocene „dobar“ više od dva puta u proteklom trogodišnjem periodu i
Pozitivna ocena sa pristupnog predavanja, ukoliko nema prethodno trogodišnje pedagoško iskustvo u zvanju asistenta;
 1. Najmanje jedan rad ranga M21, M22 ili M23 i najmanje jedan rad ranga M51, M52 ili M53.
 2. Najmanje dva izlaganja na naučnim skupovima (M31, M33, M61, M63) i
 3. Ostvarene aktivnosti najmanje u dva elementa iz Tabele elemenata doprinosa nastavnika akademskoj i široj zajednici (Tabela 1. kao prilog Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu odbrane u Beogradu – „Službeni vojni list“, 7/12, 12/13 i 25/13) – osim ako se prvi put bira u zvanje.
Za izbor u zvanje redovnog profesora:
 1. Da kandidat posle izbora u zvanje vanrednog profesora nije ocenjen od strane kadeta odnosno studenata ocenom nižom od ocene „dobar“više od dva puta u proteklom petogodišnjem periodu;
 2. Najmanje sedam radova sa ~SCI~ liste ranga M21, M22 ili M23, od kojih se dva mogu zameniti ostvarenjem kategorije M80 ili M90 ili radom ranga M51 ili M52, od toga najmanje u jednom radu sa ~SCI~ liste je prvopotpisani autor;   
 3. Najmanje deset radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima (M31, M33, M61, M63) u zvanju vanrednog profesora,od toga najmanje jedno izlaganje na međunarodnom skupu.
 4. Originalno stručno ostvarenje odnosno rukovođenje ili učešće u međunarodnim i domaćim naučnim projektima;
 5. Objavljen udžbenik ili monografija iz oblasti za koju se bira ili multimedijalni sadržaji sa recenzijom namenjeni kadetima odnosno studentima;
 6. Mentorstvo najmanje u jednom doktorskom radu. Mentorstvo najmanje u pet završnih radova, od toga najmanje dva od poslednjeg izbora. Umesto mentorstva odnosno rukovođenja izradom doktorske može se vrednovati i članstvo u komisijama za ocenu i odbranu doktorske disertacije, odnosno mentorstvo ili rukovođenje izradom magistarske tezei 
 7. Ostvarene aktivnosti najmanje u četiri elementa iz Tabele elemenata doprinosa nastavnika akademskoj i široj zajednici (Tabela 1. kao prilog Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu odbrane u Beogradu – „Službeni vojni list“, 7/12, 12/13 i 25/13).
 
 
DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS
 
Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože:
 1. biografske podatke i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa, sistematizovane prema glavama ~II, III, IV, V~ i ~VI~ u Obrascu – Izveštaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor/reizbor u zvanje nastavnika, a prema Uputstvu za pripremu dokumentacije koja se predaje prilikom konkurisanja za izbore/reizbore u zvanja nastavnika Univerziteta odbrane (Obrazac Izveštaja i Uputstvo preuzeti sa internet adrese ~www.uo.mod.gov.rs~ ili u sekretarijatu Vojne akademije);
 2. bibliografiju objavljenih naučnih i stručnih radova sa kopijama primeraka naučnih radova i drugih publikacija;
 3. saglasnost pretpostavljene komande za angažovanje u nastavnom procesu na Vojnoj akademiji (samo za kandidate van Vojne akademije odnosno Univerziteta odbrane u Beogradu);
 4. uverenje nadležnog organa MUP o nepostojanju pravosnažne presude za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje Univerzitet ili visokoškolska jedinica ili primanja mita u obavljanju poslova visokoškolske ustanove.
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Prijave na konkurs za izbor u zvanje nastavnika podnose se na adresu Generala Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd, sa naznakom „konkurs za izbor u zvanje nastavnika“. U prijavi obavezno navesti adresu i telefon.
Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.
Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatu.
Konkurs je otvoren do 01. 09. 2016. godine.
 
VAŽNA NAPOMENA
 
Kandidati koji budu izabrani u zvanja nastavnika neće biti postavljani na formacijska mesta nastavnika u Vojnoj akademiji, već će prava i obaveze nastavnika ostvarivati sa formacijskog mesta na kom su već postavljeni, a u skladu sa članom 73. stav 4-6 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 76/2005, 100/2007-aut. tum., 97/2008, 44/2010,93/2012,  89/2013, 99/2014, 45/2015-aut. tum. i 68/2015).