Министарство одбране Републике Србије
 
01.07.2016.

Јавни конкурс за избор/реизбор у звање наставникаУНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
ВОЈНА АКАДЕМИЈА

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР/РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА У ПОЉУ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ, ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ И ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

А) ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
I Избор у звање наставника:
1. једног наставника за ужу научну област Комуникологија у звање ванредни професор.

II Реизбор у звање наставника:
1. једног наставника за ужу научну област Физичко васпитање у звање доцент.

Б) ПОЉЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА
I Избор у звање наставника:
1. једног наставника за ужу научну област Геодезија у звање редовни професор;
2. једног наставника за ужу научну област Телекомуникације у звање доцент и
3. два наставника за ужу научну област Систем логистике у звање доцент.

II Реизбор у звање наставника:
1. једног наставника за ужу научну област Механика у звање ванредни професор;
2. једног наставника за ужу научну област Сигнали и системи у звање ванредни профе-сор и
3. једног наставника за ужу научну област Инжењерство убојних средстава у звање доцент.

В) ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
I Избор у звање наставника:
1. једног наставника за ужу научну област Физика у звање редовни професор и
2. једног наставника за ужу научну област Географија у звање ванредни професор.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

1) да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира;
2) да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
3) да је кандидат професионално војно лице за конкурс под бројем Б I1, Б I2, Б I3, Б II2 и ВI2, и војни службеник за конкурс под бројем А I1, А II1, Б II1, Б II3 и В I1.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

А) ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
За избор/реизбор у звање доцента:
1) просечна оцена са студија најмање (8);
2) најмање трогодишње педагошко искуство у звању асистента и да од кадета одно-сно студената није добио нижу оцену од „добар” више од два пута у протеклом трогодишњем периоду и
позитивна оцена са приступног предавања, уколико нема претходно трогодишње педагошко искуство у звању асистента;
3) најмање један рад ранга М23, М24 или М51; радови ранга М51 могу се заменити радовима ранга М52;
4) најмање два излагања на научним скуповима (М31, М33, М61, М63) и
5) остварене активности најмање у два елемента из Табеле елемената доприноса наставника академској и широј заједници (табела 1. као прилог Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету одбране у Београду – „Службени вој-ни лист”, број 7/12, 12/13 и 25/13), осим ако се први пут бира у наставничко звање.

Б) и В) ПОЉЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ И ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУ-КА
За избор/реизбор у звање доцента:
1) просечна оцена са студија најмање (8);
2) најмање трогодишње педагошко искуство у звању асистента и да од кадета одно-сно студената није добио лошију оцену од „добар” више од два пута у протеклом трогодишњем периоду и
позитивна оцена са приступног предавања, уколико нема претходно трогодишње педагошко искуство у звању асистента;
3) најмање један рад ранга М21, М22 или М23 и најмање један рад ранга М51, М52 или М53.
4) најмање два излагања на научним скуповима (М31, М33, М61, М63) и
5) остварене активности најмање у два елемента из Табеле елемената доприноса наставника академској и широј заједници (табела 1. као прилог Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету одбране у Београду – „Службени војни лист”, 7/12, 12/13 и 25/13), осим ако се први пут бира у звање.

За избор/реизбор у звање ванредног професора:
1) да кандидат после избора у звање доцента није од кадета односно студената добио оце-ну нижу од „добар” више од два пута у протеклом петогодишњем периоду;
2) најмање четири рада са SCI листе ранга М21, М22 или М23, од којих се један може заменити остварењем категорије М80 или М90 или радом ранга М51 или М52, од тога најмање два рада односно остварења од последњег избора;
3) оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод) односно руковођење или учешће у научним пројектима;
4) објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака из области за коју се бира или мултимедијални садржаји са рецензијом намењени кадетима односно студентима;
5) најмање пет радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима (М31, М33, М61, М63), од којих најмање два од последњег избора.
6) менторство најмање у два завршна рада и
7) остварене активности најмање у три елемента из Табеле елемената доприноса наставника академској и широј заједници (табела 1. као прилог Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету одбране у Београду – „Службени војни лист”, 7/12, 12/13 и 25/13).

За избор у звање редовног професора:
1) да кандидат после избора у звање ванредног професора није од кадета односно студе-ната добио оцену нижу од „добар” више од два пута у протеклом петогодишњем периоду;
2) најмање седам радова са SCI листе ранга М21, М22 или М23, од којих се два могу заменити остварењем категорије М80 или М90 или радом ранга М51 или М52, од тога најмање у једном раду са SCI листе је првопотписани аутор;
3) најмање десет радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима (М31, М33, М61, М63) у звању ванредног професора, од тога најмање једно излагање на међународном скупу;
4) оригинално стручно остварење односно руковођење или учешће у међународним и домаћим научним пројектима;
5) објављен уџбеник или монографија из области за коју се бира или мултимедијални садржаји са рецензијом намењени кадетима односно студентима;
6) најмање пет радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима (М31, М33, М61, М63), од којих најмање два од последњег избора.
7) менторство најмање у једном докторском раду; менторство најмање пет завршних радова, од тога најмање два од последњег избора и
8) остварене активности најмање у четири елемента из Табеле елемената доприноса наставника академској и широј заједници (табела 1. као прилог Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету одбране у Београду – „Службени војни лист”, 7/12, 12/13 и 25/13).

Напомена везана за поновни избор у звања наставника:
На основу члана 9. став 2. Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету одбране у Београду, услови за реизбор идентични су условима за избор у постојеће звање доцента и ванредног професора, с тим да су ти услови постигнути од избора у звање у које се поново бира.
Сходно члану 12. Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету одбране у Београду, наставници који су на дан ступања на снагу ових критеријума у звању доцента или ванредног професора у пољу техничко-технолошких, природно-математичких и дру-штвено-хуманистичких наука, испуњавају услове за поновни избор (реизбор) у исто звање.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
1. биографске податке и доказе о испуњености услова конкурса, систематизоване према главама ~II, III, IV, V и VI~ у Обрасцу – Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор/реизбор у звање наставника, а према Упутству за припрему документације која се предаје приликом конкурисања за изборе/реизборе у звања наставника Универзитета одбране (Образац Извештаја и Упутство преузети са интернет адресе ~www.uo.mod.gov.rs ~или у секретаријату Војне академије);
2. библиографију објављених научних и стручних радова са копијама примерака научних радова и других публикација;
3. сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу на Војној академији (само за кандидате ван Војне академије односно Универзитета одбране у Београду);
4. уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје Универзитет или високошколска јединица или примања мита у обављању послова високошколске установе.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе се на адресу Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање наставника”. У пријави обавезно навести адресу и телефон.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација неће се враћати кандидату.
Конкурс је отворен до 1. августа 2016. године.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Кандидати који буду изабрани у звања наставника неће бити постављани на формацијска места наставника у Војној академији, већ ће права и обавезе наставника остваривати са формацијског места на ком су већ постављени, а у складу са чланом 73. став 4–6 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007-аут. тум., 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аут. тум. и 68/2015).