Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.07.2016.

Javni konkurs za izbor/reizbor u zvanje nastavnikaUNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU
VOJNA AKADEMIJA

Raspisuje

JAVNI KONKURS ZA IZBOR/REIZBOR U ZVANjE NASTAVNIKA U POLjU DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH, TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I PRIRODNO-MATEMATIČKIH NAUKA

A) POLjE DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH NAUKA
I Izbor u zvanje nastavnika:
1. jednog nastavnika za užu naučnu oblast Komunikologija u zvanje vanredni profesor.

II Reizbor u zvanje nastavnika:
1. jednog nastavnika za užu naučnu oblast Fizičko vaspitanje u zvanje docent.

B) POLjE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NAUKA
I Izbor u zvanje nastavnika:
1. jednog nastavnika za užu naučnu oblast Geodezija u zvanje redovni profesor;
2. jednog nastavnika za užu naučnu oblast Telekomunikacije u zvanje docent i
3. dva nastavnika za užu naučnu oblast Sistem logistike u zvanje docent.

II Reizbor u zvanje nastavnika:
1. jednog nastavnika za užu naučnu oblast Mehanika u zvanje vanredni profesor;
2. jednog nastavnika za užu naučnu oblast Signali i sistemi u zvanje vanredni profe-sor i
3. jednog nastavnika za užu naučnu oblast Inženjerstvo ubojnih sredstava u zvanje docent.

V) PRIRODNO-MATEMATIČKIH NAUKA
I Izbor u zvanje nastavnika:
1. jednog nastavnika za užu naučnu oblast Fizika u zvanje redovni profesor i
2. jednog nastavnika za užu naučnu oblast Geografija u zvanje vanredni profesor.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

1) da kandidat poseduje naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se bira;
2) da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi;
3) da je kandidat profesionalno vojno lice za konkurs pod brojem B I1, B I2, B I3, B II2 i VI2, i vojni službenik za konkurs pod brojem A I1, A II1, B II1, B II3 i V I1.

POSEBNI USLOVI KONKURSA

A) POLjE DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH NAUKA
Za izbor/reizbor u zvanje docenta:
1) prosečna ocena sa studija najmanje (8);
2) najmanje trogodišnje pedagoško iskustvo u zvanju asistenta i da od kadeta odno-sno studenata nije dobio nižu ocenu od „dobar” više od dva puta u proteklom trogodišnjem periodu i
pozitivna ocena sa pristupnog predavanja, ukoliko nema prethodno trogodišnje pedagoško iskustvo u zvanju asistenta;
3) najmanje jedan rad ranga M23, M24 ili M51; radovi ranga M51 mogu se zameniti radovima ranga M52;
4) najmanje dva izlaganja na naučnim skupovima (M31, M33, M61, M63) i
5) ostvarene aktivnosti najmanje u dva elementa iz Tabele elemenata doprinosa nastavnika akademskoj i široj zajednici (tabela 1. kao prilog Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu odbrane u Beogradu – „Službeni voj-ni list”, broj 7/12, 12/13 i 25/13), osim ako se prvi put bira u nastavničko zvanje.

B) i V) POLjE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I PRIRODNO-MATEMATIČKIH NAU-KA
Za izbor/reizbor u zvanje docenta:
1) prosečna ocena sa studija najmanje (8);
2) najmanje trogodišnje pedagoško iskustvo u zvanju asistenta i da od kadeta odno-sno studenata nije dobio lošiju ocenu od „dobar” više od dva puta u proteklom trogodišnjem periodu i
pozitivna ocena sa pristupnog predavanja, ukoliko nema prethodno trogodišnje pedagoško iskustvo u zvanju asistenta;
3) najmanje jedan rad ranga M21, M22 ili M23 i najmanje jedan rad ranga M51, M52 ili M53.
4) najmanje dva izlaganja na naučnim skupovima (M31, M33, M61, M63) i
5) ostvarene aktivnosti najmanje u dva elementa iz Tabele elemenata doprinosa nastavnika akademskoj i široj zajednici (tabela 1. kao prilog Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu odbrane u Beogradu – „Službeni vojni list”, 7/12, 12/13 i 25/13), osim ako se prvi put bira u zvanje.

Za izbor/reizbor u zvanje vanrednog profesora:
1) da kandidat posle izbora u zvanje docenta nije od kadeta odnosno studenata dobio oce-nu nižu od „dobar” više od dva puta u proteklom petogodišnjem periodu;
2) najmanje četiri rada sa SCI liste ranga M21, M22 ili M23, od kojih se jedan može zameniti ostvarenjem kategorije M80 ili M90 ili radom ranga M51 ili M52, od toga najmanje dva rada odnosno ostvarenja od poslednjeg izbora;
3) originalno stručno ostvarenje (projekat, studija, patent, originalni metod) odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima;
4) objavljen udžbenik, monografija, praktikum ili zbirka zadataka iz oblasti za koju se bira ili multimedijalni sadržaji sa recenzijom namenjeni kadetima odnosno studentima;
5) najmanje pet radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima (M31, M33, M61, M63), od kojih najmanje dva od poslednjeg izbora.
6) mentorstvo najmanje u dva završna rada i
7) ostvarene aktivnosti najmanje u tri elementa iz Tabele elemenata doprinosa nastavnika akademskoj i široj zajednici (tabela 1. kao prilog Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu odbrane u Beogradu – „Službeni vojni list”, 7/12, 12/13 i 25/13).

Za izbor u zvanje redovnog profesora:
1) da kandidat posle izbora u zvanje vanrednog profesora nije od kadeta odnosno stude-nata dobio ocenu nižu od „dobar” više od dva puta u proteklom petogodišnjem periodu;
2) najmanje sedam radova sa SCI liste ranga M21, M22 ili M23, od kojih se dva mogu zameniti ostvarenjem kategorije M80 ili M90 ili radom ranga M51 ili M52, od toga najmanje u jednom radu sa SCI liste je prvopotpisani autor;
3) najmanje deset radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima (M31, M33, M61, M63) u zvanju vanrednog profesora, od toga najmanje jedno izlaganje na međunarodnom skupu;
4) originalno stručno ostvarenje odnosno rukovođenje ili učešće u međunarodnim i domaćim naučnim projektima;
5) objavljen udžbenik ili monografija iz oblasti za koju se bira ili multimedijalni sadržaji sa recenzijom namenjeni kadetima odnosno studentima;
6) najmanje pet radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima (M31, M33, M61, M63), od kojih najmanje dva od poslednjeg izbora.
7) mentorstvo najmanje u jednom doktorskom radu; mentorstvo najmanje pet završnih radova, od toga najmanje dva od poslednjeg izbora i
8) ostvarene aktivnosti najmanje u četiri elementa iz Tabele elemenata doprinosa nastavnika akademskoj i široj zajednici (tabela 1. kao prilog Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu odbrane u Beogradu – „Službeni vojni list”, 7/12, 12/13 i 25/13).

Napomena vezana za ponovni izbor u zvanja nastavnika:
Na osnovu člana 9. stav 2. Kriterijuma za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu odbrane u Beogradu, uslovi za reizbor identični su uslovima za izbor u postojeće zvanje docenta i vanrednog profesora, s tim da su ti uslovi postignuti od izbora u zvanje u koje se ponovo bira.
Shodno članu 12. Kriterijuma za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu odbrane u Beogradu, nastavnici koji su na dan stupanja na snagu ovih kriterijuma u zvanju docenta ili vanrednog profesora u polju tehničko-tehnoloških, prirodno-matematičkih i dru-štveno-humanističkih nauka, ispunjavaju uslove za ponovni izbor (reizbor) u isto zvanje.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože:
1. biografske podatke i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa, sistematizovane prema glavama ~II, III, IV, V i VI~ u Obrascu – Izveštaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor/reizbor u zvanje nastavnika, a prema Uputstvu za pripremu dokumentacije koja se predaje prilikom konkurisanja za izbore/reizbore u zvanja nastavnika Univerziteta odbrane (Obrazac Izveštaja i Uputstvo preuzeti sa internet adrese ~www.uo.mod.gov.rs ~ili u sekretarijatu Vojne akademije);
2. bibliografiju objavljenih naučnih i stručnih radova sa kopijama primeraka naučnih radova i drugih publikacija;
3. saglasnost pretpostavljene komande za angažovanje u nastavnom procesu na Vojnoj akademiji (samo za kandidate van Vojne akademije odnosno Univerziteta odbrane u Beogradu);
4. uverenje nadležnog organa MUP o nepostojanju pravosnažne presude za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje Univerzitet ili visokoškolska jedinica ili primanja mita u obavljanju poslova visokoškolske ustanove.

NAČIN KONKURISANjA

Prijave na konkurs za izbor u zvanje nastavnika podnose se na adresu Generala Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd, sa naznakom „konkurs za izbor u zvanje nastavnika”. U prijavi obavezno navesti adresu i telefon.
Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatu.
Konkurs je otvoren do 1. avgusta 2016. godine.

VAŽNA NAPOMENA

Kandidati koji budu izabrani u zvanja nastavnika neće biti postavljani na formacijska mesta nastavnika u Vojnoj akademiji, već će prava i obaveze nastavnika ostvarivati sa formacijskog mesta na kom su već postavljeni, a u skladu sa članom 73. stav 4–6 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/2005, 100/2007-aut. tum., 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-aut. tum. i 68/2015).