Министарство одбране Републике Србије
 
01.06.2024.

Јавни конкурс за пријем лица из грађанства у 72. бригаду за специјалне операције и Одред војне полиције специјалне намене „Кобре”ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Управа за људске ресурсе
р а с п и с у ј е 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем лица из грађанства у својству професионалних војника на одређено време ради попуне упражњених формацијских места у специјалним јединицама Војске Србије


I) у 72. бригаду за специјалне операције и Одред војне полиције специјалне намене „Кобре”
 
 1. Специјалности противтерориста и диверзант
 
Општи услови:
 • да су пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије;
 • да имају средњу стручну спрему;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да нису старији од 30 година у тренутку пријаве на јавни конкурс;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу; и
 • да су завршили војну обуку са оружјем.
 
Право на пријаву на конкурс имају и кандидати који нису завршили војну обуку са оружјем предвиђену чланом 39. тачка 9) Закона о Војсци Србије, а који ће бити упућени на основну војну обуку са оружјем ради стицања услова за пријем у професионалну војну службу.
 
Посебни услови:
 • да су пливачи.
 
II) Заједничко за сва формацијска места
 
Изборни поступак: 
 
За сва формацијска места извршиће се селекција по следећим активностима: завршени ниво школовања, основна психолошка процена кандидата, медицинско-здравствена процена, улазна провера физичке способности, безбедносна провера и селективна обука.
 
На основу укупних резултата са селекције, између кандидата који су успешно завршили селекцију извршиће се одабир кандидата за попуну формацијских места у Одреду војне полиције специјалне намене „Кобре”, а остали кандидати ће бити селектовани за попуну формацијских места у 72. бригади за специјалне операције.
 
У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о каријерном вођењу у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 5/23).

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени у надлежне војноздравствене установе на оцену здравствених способности, која укључује и психолошку процену капацитета.
 
О датуму, времену и месту обављања оцене здравствених способности и психолошке процене капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем мејла на имејл адресе наведене у пријавама. Приликом јављања на оцену здравствених способности кадидати су у обавези да понесу извод из здравственог картона на прописаном обрасцу, попуњен и оверен од изабраног лекара (образац у прилогу).

Кандидати који не задовоље на оцени здравствених способности и психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље оцену здравствених способности и процену психолошких капацитета биће организована улазна провера физичких способности. Кандидати који не савладају успешно улазну проверу физичких способности губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Кандидати који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
О датуму, времену и месту обављања улазне провере физичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у пријавама, писаним путем или путем мејлаа на имејл адресе наведене у пријавама.
 
За кандидате који су задовољили оцену здравствених способности процену психолошких капацитета и улазну проверу физичких способности, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица, коју обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који су завршили одговарајућу војну обуку са оружјем упућују се на селективну обуку у складу са одобреним планом и програмом. Кандидати који не савладају успешно одређене фазе селективне обуке губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Кандидати који нису завршили војну обуку са оружјем биће упућени на основну војну обуку, а по успешно завршеној основној војној обуци упућују се на селективну обуку. Кандидати који не савладају успешно основну војну обуку са оружјем губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Кандидати који нису одслужили војни рок са оружјем дужни су пре пријављивања на конкурс да се јаве надлежном регионалном центру Министарства одбране ради увођења у војну евиденцију.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву за селективну обуку у року који му је одређен, сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу. Све евентуалне трошкове путовања до Касарне „Растко Немањић”, улица Јабучки пут бб, 26000 Панчево, ради реализације основне војне и селективне обуке, сносе кандидати који су позвани на обуку.


О датуму, времену и месту реализације основне војне обуке и селективне обуке кандидати ће бити благовремено обавештени на бројеве телефона које су навели у пријавама, писаним путем или путем мејла на имејл адресе наведене у пријавама.

Место рада: 
 • за 72. бригаду за специјалне операције је Панчево;
 • за Одред војне полиције специјалне намене „Кобре” је Београд.
 
III) Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је шездесет дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен.
 
IV) Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Информације о јавном конкурсу могу се добити на телефон 013/326-553, 013/326-364, 013/326-217 или 013/326-221, радним даном од 8.00 до 15.00 часова.
 
V) Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс
Поштом на адресу ВП 8486 Панчево, Јабучки пут бб, 26000 Панчево, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 8486 Панчево, Панчево.
 
VI) Документи који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс
 
За сва радна места прилажу се следећи докази:
 • пријава на јавни конкурс (образац у прилогу);
 • кратка биографија;
 • оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује захтевана стручна спрема, односно стечено прописано звање (не старија од шест месеци);
 • уверење о држављанству (оригинал – не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена код јавног бележника);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (оригинал – не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци (оригинал – не старије од шест месеци);
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа (само за лица која су била запослена у државној служби);
 • доказ о завршеној војној обуци са оружјем, за лица која су је завршила;
 • други подаци од значаја за пријем у својству професионалног војника (дипломе са значајнијих спортских такмичења, дипломе или сертификати о оспособљености за неку од борилачких вештина, возачка дозвола „Б” или „Ц” категорије, диплома или сертификат о познавању страног језика и слично);
 • потврда – уверење надлежног регионалног центра Министарства одбране о увођењу у војну евиденцију (за кандидате који нису завршили војну обуку са оружјем).
 
Сви документи прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника.
 
Изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.

Напомена:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене решењем.
 
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује надлежни старешина, која ће утврдити испуњеност услова за пријем у професионалну војну службу и сачинити извештај са предлогом кандидата за пријем.
 
Одлуке о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу донеће надлежне старешине.
 
Кандидати ће обавештења о резултатима избора добити од председника комисије која утврђује испуњеност услова за пријем у професионалну војну службу.
 
Са изабраним кандидатима закључује се уговор о раду на одређено време и примају се наредбом надлежног старешине у професионалну војну службу у својству професионалног војника на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период до три године и обнављања истог.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења уговора о раду, сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу, а уместо њега позваће се други кандидат са коначне листе за избор.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10–др. закон, 10/15, 88/15–УС, 36/18, 94/19 и 74/21–УС).
 
Информације су доступне на сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vs.rs).