Министарство одбране Републике Србије
 
28.03.2024.

Јавни конкурс за учешће у финансирању пројеката удружења која делују у областима од значаја за одбрану у 2024. годиниНа основу члана 76. став 3. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09 - др. закон, 104/09 - др. закон, 10/15, 36/18) и члана 10. став 1. Правилника о критеријумима и поступку за стицање статуса удружења од посебног значаја за одбрану и доделу средстава за учешће у финансирању пројеката удружења у областима од значаја за одбрану („Службени војни лист“, број 9/2019, 3/20 и 14/21), Министарство одбране објављује
 
Ј А В Н И  К О Н К У Р С
за учешће у финансирању пројеката удружења која делују у областима од значаја за одбрану у 2024. години
 
Расписује се јавни конкурс за учешће у финансирању пројеката удружења која делују у областима од значаја за одбрану у 2024. години.

Право да конкуришу имају удружења која делују у областима од значаја за одбрану, а то су области које се односе на обуку за заштиту и спасавање људи и материјалних добара, вредновање, чување и развијање војних традиција, падобранство, једриличарство, ронилаштво, радио-аматерство, спелеологија, алпинизам, планинарење, извиђаштво, стрељаштво, стреличарство и борилачке вештине, као и удружења која су стекла статус удружења од посебног значаја за одбрану (у даљем тексту: учесници Јавног конкурса).

Формални услови које учесници јавног конкурса треба да испуњавају: да је удружење регистровано у складу са Законом о удружењима, да има седиште на територији Републике Србије, да рачун удружења није у блокади, да нема пореске дугове.

Посебни услови које учесници јавног конкурса треба да испуњавају: да се програм рада удружења заснива на областима од значаја за одбрану и да удружење има обезбеђен део средстава.

Средства за реализацију финансирања пројеката из става 1. овог јавног конкурса обезбеђена су у буџету Републике Србије (конто 481 – Дотације невладиним организацијама) у укупном износу од 8.000.000,00 динара.

Лимит за учешће у финансирању појединачног пројекта је 500.000,00 динара.

Структура буџета пројекта: трошкови морају бити неопходни за извођење пројектних активности и представљати стварне трошкове носилаца пројекта или њиховог/их партнера.

Структура буџета пројекта: трошкови пројекта подељени су на буџетске категорије: људски ресурси (лица ангажована током целог трајања пројекта и проценат трошкова намењених овој категорији), трошкови пројектних активности (оперативни трошкови за пројектне активности – путни трошкови, трошкови за набавку опреме, материјалних средстава, прибора и другог материјала за учеснике пројектних активности и проценат трошкова намењених овој категорији), трошкови локалне канцеларије који настају реализацијом пројекта (режијски трошкови – телефон, струја, интернет, комуналије и сл.) и остали трошкови (штампање материјала, евалуација пројекта, конференције и семинари, промотивне активности, банкарске провизије и сл.).   

Приликом израде планираног буџета пројекта, удружење дефинише трошкове према обрасцу који је дат у прилогу јавног конкурса.
Неприхватљиви трошкови – трошкови који се неће покривати из буџета пројекта су:
  1. дугови и покривање дуговања,
  2. пристигле камате,
  3. ставке које се већ финансирају из других извора;
  4. куповина опреме која не служи за спровођење пројектних активности и није у вези са пројектним активностима и
  5. ретроактивно финансирање пројеката који се тренутно спроводе или чија је реализација окончана.
Удружење може да учествује на јавном конкурсу само са једним пројектом.

Рок за реализацију пројекта: Пројекат којим се конкурише треба да је краткорочан, односно да се целокупан реализује у периоду од 01.07.2024. године до 30.11.2024. године.

Пријаву за учешће на јавном конкурсу подноси овлашћено лице удружења и оно је одговорно за све податке из пријаве. Уколико се утврди нетачност података садржаних у пријави, иста ће бити одбачена.

Пријаве са предлозима пројеката достављају се поштом препоручено на адресу: Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, ул. Немањина бр. 15, 11000 Београд или лично или куриром, на адресу: Централна експедиција Министарства одбране, ул. Бирчанинова бр. 5, Београд.

На коверти обавезно написати назив и адресу подносиоца пријаве и назив пројекта, са напоменом:

„За  Конкурс за доделу средстава за учешће у финансирању пројеката удружења која делују у областима од значаја за одбрану у 2024. години – НЕ ОТВАРАТИ „.

Рок за подношење пријаве са предлогом пројекта на овај конкурс је, без обзира да ли се предаје на пошти или лично, 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Пријава се сматра благовременом ако је предата најкасније до 12.04.2024. године, ако се предаје на пошти, односно ако се предаје куриром или лично у Централну експедицију Министарства одбране до 12.04.2024. године до 15.00 часова.

Потребну документацију можете преузети са следећих линкова:

1. Списак докумената
2. Пријава на јавни конкурс
3. Образац предлога пројекта  
4. Наративни буџет
5. Образац буџета пројекта
6. Смернице за подносиоце предлога пројекта
7. Изјава да средства за реализацију пројекта нису обезбеђена на други начин
8. Изјава о непостојању сукоба инетереса
9. Изјава удружења да ће доставити средства обезбеђења
10. Менично писмо
11. Преглед активности за одређени период
12. Периодични и завршни наративни извештај
13. Финансијски извештај  
14. Спецификација прихода - уплата примљених на рачун пројекта у извештајном периоду
15. Спецификација свих трошкова пројекта
16. Захтев за правдање додељених средстава[1].

Обавезна документација коју предлагачи пројекта треба да доставе је:

1. списак приложене документације,
2. пријава на јавни конкурс,
3. предлог пројекта,
4. буџет пројекта,
5. наративни буџет пројекта,
6. оверена копија извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења
    остварују у области у којој се пројекат реализује,
7. Изјава да средства за реализацију пројекта нису обезбеђена на други начин на обрасцу који је дат у прилогу јавног конкурса,
8. Изјава о непостојању сукоба интереса на обрасцу који је дат у прилогу јавног конкурса,
9. интерни акт о антикорупцијској политици,
10. доказ о ликвидности удружења односно извештај о завршном рачуну за претходну годину (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом о поднетом  извештају Агенцији за привредне регистре)[2],
11. оверена копија одлуке надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину, са доказом да се активност која се пројектом реализује налази у плану рада за текућу годину,
12. протокол о сарадњи, односно о партнерству са јасно дефинисаним улогама и обавезама сваког партнера, статут сваког партнера и акт о регистрацији за сваког партнера (уколико је пројекат пријављен у партнерству) и
13. Изјава удружења да ће, уколико пројекат буде изабран за доделу средстава, приликом потписивања уговора приложити средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза на обрасцу који је дат у прилогу јавног конкурса.

Документа која се достављају морају бити остраничена.

Након истека рока за подношење пријаве предлога пројекта, све пристигле пријаве са документацијом биће достављене Комисији за спровођење јавног конкурса за учешће у финансирању пројеката удружења која делују у областима од значаја за одбрану у 2024. години (у даљем тексту: Конкурсна комисија) на отварање и разматрање.

Конкурсна комисија ће размотрити пристигле пријаве и на основу следећих критеријума утврдити Листу вредновања и рангирања пријављених пројекта:
  • Општи критеријуми:
1) законитост и ефикасност коришћења средстава Министарства одбране;
2) одрживост ранијих програма и пројеката;
3) капацитет носиоца пројекта, стручна оспособљеност и референце пројектног тима у  односу на предложене циљеве, резултате и активности пројекта;
4) обезбеђеност одговарајућег партнерства од стране носиоца пројекта;
5) усклађеност планираних активности са циљевима и очекиваним резултатима;
6) прецизност и изводљивост плана реализације пројекта;
7) остваривост планираних резултата и мерљивост показатеља;
8) одрживост пројекта;
9) економска оправданост предлога буџета пројекта у односу на циљ и пројектне активности;
10) прецизно и детаљно приказан наративни буџет пројекта који приказује усклађеност предвиђених трошкова са пројектним активностима;
11) промоција односно публицитет, који се огледа у начину информисања шире јавности о пројекту.
  • Посебни критеријуми:
1) значај промене и допринос који се очекује од примене пројекта;
2) обезбеђено суфинансирање пројекта из других извора или сопствених средстава у   већем проценту;
3) територија на којој се реализује пројекат;
4) трајање пројекта.

Неблаговремене и непотпуне пријаве предлога пројекта, Конкурсна комисија неће узимати у разматрање.

Конкурсна комисија неће разматрати пројекте удружења која не доставе финансијски извештај о утрошку средстава за претходну годину (погледати објашњење дато у фусноти – Обавезна документација) и изјаву да ће приликом потписивања уговора приложити средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.

На основу Листе вредновања и рангирања пријављених пројекта, Конкурсна комисија ће израдити предлог одлуке о избору пројеката и додели средстава за учешће у финансирању пројекта удружења која делују у областима од значаја за одбрану у 2024. години.

Одлуку о избору пројекта у чијем финансирању ће учествовати Министарство одбране доноси министар одбране, на предлог Конкурсне комисије, и иста ће бити објављена на интернет страници www.mod.gov.rs најкасније до 01.06.2024. године.

Министарство одбране ће са удружењима којима су на основу јавног конкурса одобрена средства, закључити уговоре којима се уређују права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито назив одобреног пројекта, време реализације пројекта, висина додељених средстава, начин праћења реализације пројеката, обавезе носиоца пројекта у погледу реализације и подношења извештаја о реализацији пројекта.

Приликом потписивања уговора, удружење чији је пројекат изабран за  доделу средстава дужно је да Управи за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране  достави средства финансијског обезбеђења за извршење уговорне обавезе (бланко сопствену меницу, потписану у складу са картоном депонованих потписа), која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену копију картона депонованог потписа овлашћеног лица од стране надлежне пословне банке удружења (овера не старија од 30 дана пре дана закључења уговора) и потписано и оверено менично писмо – овлашћење у вредности средстава додељених од стране Министарства одбране, у случају ненаменског трошења средстава. 
 
Уколико удружење није у могућности или не пристаје да достави меницу, са истим неће бити потписан уговор.

Министарство одбране на званичној интернет страници ставиће на увид јавности списак одобрених пројекта у року од три дана од дана закључивања уговора са удружењима.

Носилац одобреног пројекта дужан је да у току трајања пројекта доставља периодичне извештаје до 10. у месецу за претходни месец, као и завршни извештај о реализацији пројекта и утрошку средстава у року од 15 дана од дана његовог завршетка.

Министарство одбране ће пратити реализацију пројекта. Носилац пројекта дужан је да у току реализације пројекта омогући Министарству одбране праћење реализације пројекта, присуство при реализацији пројектних активности, као и увид у целокупну пројектну документацију. Носилац пројекта дужан је да обавести Министарство одбране о времену и месту реализације пројектних активности.

У случају да се не доделе  сва расположива средства по овом конкурсу, нови конкурс биће расписан најкасније до 01.08.2024. године.

За сва питања заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на адресу utsv@mod.gov.rs или на број телефона: 066/87 00 670 и 066/21 21 78, лице за контакт је Дана Марковић.
 
 

[1] Документа под редним бројем 1, 3, 4, 5, 7, 8. и 9.  достављају се уз Пријаву на јавни конкурс (докуменат под редним бројем 2). Докуменат под редним бројем 10. доставља се приликом потписивања уговора (достављају га удружења чији пројекти буду предложени за доделу средстава). Документа под редним бројем 11, 12, 13, 14. и 15. потребна су за извештавање о реализацији пројекта, а документ под редним бројем 16. за правдање додељених средстава и достављају се у складу са одредбама уговора о додели средстава.
[2] Удружење које је основано у претходној години и није користило средства за реализацију пројеката у тој години, није у обавези да достави финансијски извештај о утрошку средстава.