Министарство одбране Републике Србије
 
01.02.2024.

Јавни оглас за пријаву кандидата за слушаоце војностручног оспособљавања за резервне официре Војске Србије рода авијацијеНа основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС”, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС”, бр. 88/09,95/10 и 36/2018) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока („Службени гласник РС”, број 7/11, 95/16 и 96/21), Министарство одбране објављује
 
ЈАВНИ ОГЛАС

за пријаву кандидата за слушаоце војностручног оспособљавања
за резервне официре Војске Србије рода авијације

 
 1. Право пријављивања кандидата за слушаоце војностручног оспособљавања за резервне официре рода авијације
 
На војностручно оспособљавање за резервне официре рода авијације могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који до краја 2024. навршавају до 27 година живота.
 
Општи услови:
 • да је држављанин Републике Србије;
 • да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
 • да је здравствено способан за војну службу;
 • да није одслужио војни рок са оружјем;
 • да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да има место пребивалишта на територији Републике Србије.
 
Поред општих, кандидат за слушаоца војностручног оспособљавања за резервне официре рода авијације мора испуњавати и следеће услове:
 
 • да има завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ бодова или основне академске студије у трајању од најмање четири године или основне струковне студије са завршеним струковним специјалистичким студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова;
 • да је психофизички здрав и способан за летачку службу;
 • да има позитивну безбедносну проверу.
 
 1. Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата за слушаоце војностручног оспособљавања за резервне официре Војске Србије
 
Пријаву кандидат подноси на један од следећих начина:
 • центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта;
 • преко портала еУправе Владе Републике Србије;
 • преко јединица поштанске мреже ЈП „Пошта Србије – Београд”.
Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.
 
Образац пријаве кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну самоуправу.
 
Кандидат за слушаоца војностручног оспособљавања за резервне официре уз пријаву прилаже и следеће доказе:
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од шест месеци);
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа
 • оверену копију дипломе о стеченом високом образовању;
 • попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере.
 
Кандидати могу поднети пријаве за три специјалности рода авијације:
 • за специјалност пилот авиона,
 • за специјалност пилот хеликоптера и
 • за специјалност пилот оператер даљински пилотираног ваздухоплова (ДПВ).
 
 1. Избор кандидата за слушаоце војностручног оспособљавања за резервне официре у Војсци Србије
 
Селекција кандидата реализоваће се у два дела. Први део селекције обухвата психолошку и медицинско-здравствену процену и безбедносну процену. Кандидати који не задовоље један од наведених критеријума искључују се из даље селекције.
 
Други део селекције обухвата медицинско-здравствену процену за летача која се реализује у Ваздухопловномедицинском институту, селективну падобранску обуку и селективну летачку обуку које се реализују у јединицама Војске Србије.
 
Кандидати који поднесу пријаву за специјалност пилот оператер даљински пилотираног ваздухоплова (ДПВ) не упућују се на селективну падобранску обуку и селективну летачку обуку.
 
Кандидати који не задовоље један од наведених критеријума искључују се из даље селекције. Кандидат за летачку или падобранску службу који је оцењен неспособним не може поново конкурисати за исто звање све док претходно не приложи медицинску документацију којом доказује да је његово здравствено стање због којег је оцењен неспособним за летачку или падобранску службу на потребном нивоу да би се оценио способним. Одлуку о евентуалном приступу кандидата поновном прегледу за летачку или падобранску службу доноси војнолекарска комисија за летаче и падобранце на његов захтев, а по одобрењу надлежне команде.
 
О терминима за селекцију по датуму, месту, времену и осталим битним информацијама у вези са процесом селекције, кандидати ће бити обавештени писаним и телефонским путем.
 
Кандидатима који поднесу пријаву за специјалност пилот авиона или специјалност пилот хеликоптера, а који не савладају селективну падобранску обуку или селективну летачку обуку биће омогућено да буду упућени на војностручно оспособљавање за резервне официре Војске Србије рода авијације, специјалност пилот оператер даљински пилотираног ваздухоплова (ДПВ).
 
Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Министарства одбране на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама, реализоване падобранске обуке и селективне летачке обуке.
 
Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом пријема слушалаца војностручног оспособљавања за резервне официре за септембарски упутни рок.
 
Кандидатима који успешно заврше војностручно оспособљавање за резервне официре рода авијације биће понуђена могућност пријема у професионалну војну службу у својству официра рода авијације.
 
 1. Закључивање уговора
 
Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе, који обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока (војностручног оспособљавања за резервне официре рода авијације), услове живота и рада, новчана примања, услове прекида добровољног служења војног рока и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока.
 
Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству, на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs и у Команди РВ и ПВО.
 
Изабрани кандидати упућују се на војностручно оспособљавање за резервне официре 1. септембра 2024. године.
 
Јавни оглас за пријаву кандидата за слушаоце војностручног оспособљавања за резервне официре Војске Србије рода авијације у 2024. години отворен је од 1. фебруара до 31. марта 2024. године.
 
ОСТАЛО
 
Информације у вези са огласом могу се добити у Команди Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, на телефоне: 011 /3074-008 или 011/3074-027.