Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.02.2024.

Javni oglas za prijavu kandidata za slušaoce vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire Vojske Srbije roda avijacijeNa osnovu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS”, broj 95/10), člana 135. st. 4. i 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS”, br. 88/09,95/10 i 36/2018) i člana 3. Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS”, broj 7/11, 95/16 i 96/21), Ministarstvo odbrane objavljuje
 
JAVNI OGLAS

za prijavu kandidata za slušaoce vojnostručnog osposobljavanja
za rezervne oficire Vojske Srbije roda avijacije

 
 1. Pravo prijavljivanja kandidata za slušaoce vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire roda avijacije
 
Na vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire roda avijacije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji do kraja 2024. navršavaju do 27 godina života.
 
Opšti uslovi:
 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;
 • da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;
 • da nije odslužio vojni rok sa oružjem;
 • da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.
 
Pored opštih, kandidat za slušaoca vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire roda avijacije mora ispunjavati i sledeće uslove:
 
 • da ima završene osnovne akademske studije u obimu od 240 ESPB bodova ili osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine ili osnovne strukovne studije sa završenim strukovnim specijalističkim studijama u obimu od 240 ESPB bodova;
 • da je psihofizički zdrav i sposoban za letačku službu;
 • da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.
 
 1. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za slušaoce vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire Vojske Srbije
 
Prijavu kandidat podnosi na jedan od sledećih načina:
 • centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta;
 • preko portala eUprave Vlade Republike Srbije;
 • preko jedinica poštanske mreže JP „Pošta Srbije – Beograd”.
Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.
 
Obrazac prijave kandidat dobija u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu.
 
Kandidat za slušaoca vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze:
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (ne starije od šest meseci);
 • uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa
 • overenu kopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju;
 • popunjen i overen obrazac i saglasnost za izvršenje bezbednosne provere.
 
Kandidati mogu podneti prijave za tri specijalnosti roda avijacije:
 • za specijalnost pilot aviona,
 • za specijalnost pilot helikoptera i
 • za specijalnost pilot operater daljinski pilotiranog vazduhoplova (DPV).
 
 1. Izbor kandidata za slušaoce vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire u Vojsci Srbije
 
Selekcija kandidata realizovaće se u dva dela. Prvi deo selekcije obuhvata psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu i bezbednosnu procenu. Kandidati koji ne zadovolje jedan od navedenih kriterijuma isključuju se iz dalje selekcije.
 
Drugi deo selekcije obuhvata medicinsko-zdravstvenu procenu za letača koja se realizuje u Vazduhoplovnomedicinskom institutu, selektivnu padobransku obuku i selektivnu letačku obuku koje se realizuju u jedinicama Vojske Srbije.
 
Kandidati koji podnesu prijavu za specijalnost pilot operater daljinski pilotiranog vazduhoplova (DPV) ne upućuju se na selektivnu padobransku obuku i selektivnu letačku obuku.
 
Kandidati koji ne zadovolje jedan od navedenih kriterijuma isključuju se iz dalje selekcije. Kandidat za letačku ili padobransku službu koji je ocenjen nesposobnim ne može ponovo konkurisati za isto zvanje sve dok prethodno ne priloži medicinsku dokumentaciju kojom dokazuje da je njegovo zdravstveno stanje zbog kojeg je ocenjen nesposobnim za letačku ili padobransku službu na potrebnom nivou da bi se ocenio sposobnim. Odluku o eventualnom pristupu kandidata ponovnom pregledu za letačku ili padobransku službu donosi vojnolekarska komisija za letače i padobrance na njegov zahtev, a po odobrenju nadležne komande.
 
O terminima za selekciju po datumu, mestu, vremenu i ostalim bitnim informacijama u vezi sa procesom selekcije, kandidati će biti obavešteni pisanim i telefonskim putem.
 
Kandidatima koji podnesu prijavu za specijalnost pilot aviona ili specijalnost pilot helikoptera, a koji ne savladaju selektivnu padobransku obuku ili selektivnu letačku obuku biće omogućeno da budu upućeni na vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije roda avijacije, specijalnost pilot operater daljinski pilotiranog vazduhoplova (DPV).
 
Utvrđivanje konačne rang-liste kandidata vrše regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu predloga centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojnozdravstvenim ustanovama, realizovane padobranske obuke i selektivne letačke obuke.
 
Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang-liste vrše komisije regionalnih centara Ministarstva odbrane, u skladu sa Planom prijema slušalaca vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire za septembarski uputni rok.
 
Kandidatima koji uspešno završe vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire roda avijacije biće ponuđena mogućnost prijema u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira roda avijacije.
 
 1. Zaključivanje ugovora
 
Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka (vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire roda avijacije), uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka.
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu, na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs i u Komandi RV i PVO.
 
Izabrani kandidati upućuju se na vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire 1. septembra 2024. godine.
 
Javni oglas za prijavu kandidata za slušaoce vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire Vojske Srbije roda avijacije u 2024. godini otvoren je od 1. februara do 31. marta 2024. godine.
 
OSTALO
 
Informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti u Komandi Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, na telefone: 011 /3074-008 ili 011/3074-027.