Министарство одбране Републике Србије
 
01.05.2023.

Јавни конкурс за избор у звање сарадника за ужу научну област трансфузиологијаУНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
 
Расписује
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
САРАДНИКА

I Расписује се конкурс за избор у звање сарадника:
  1. два сарадника за ужу научну област трансфузиологија у звање асистента.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
  • да је кандидат професионално војно лице / војни службеник.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
За избор у звање асистента:
 
  1. да је кандидат завршио одговарајућу здравствену специјализацију;
  2. да је кандидат уписао докторске академске студије или му је као магистру наука одобрена тема за израду докторске дисертације;
  3. да је кандидат студије завршио са просечном оценом најмање осам (8);
  4. да кандидат има најмање jeдан рад in extenso, као први аутор у часопису са рецензијом;
  5. да кандидат  које показује смисао за наставни рад, на основу мишљења катедре.
За избор у звање сарадника у настави:
  1. да је кандидат студент специјалистичких академских студија или докторских студија и које је студије завршило са укупном просечном оценом најмање осам.
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
  1. биографске податке и доказе о испуњености услова конкурса;
  2. библиографију објављених научних и стручних радова са копијама примерака научних радова и других публикација, уколико поседују исте.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Пријаве на конкурс за избор у звање сарадника подносе се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета обране, Црнотравска 17, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање сарадника”.

У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за коју се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Конкурсна документација се неће враћати кандидату.

Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања