Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.05.2023.

Javni konkurs za izbor u zvanje saradnika za užu naučnu oblast transfuziologijaUNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU
MEDICINSKI FAKULTET
VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE
 
Raspisuje
 
JAVNI KONKURS ZA IZBOR U ZVANjE
SARADNIKA

I Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje saradnika:
  1. dva saradnika za užu naučnu oblast transfuziologija u zvanje asistenta.
 
OPŠTI USLOVI KONKURSA:
  • da je kandidat profesionalno vojno lice / vojni službenik.
 
POSEBNI USLOVI KONKURSA
Za izbor u zvanje asistenta:
 
  1. da je kandidat završio odgovarajuću zdravstvenu specijalizaciju;
  2. da je kandidat upisao doktorske akademske studije ili mu je kao magistru nauka odobrena tema za izradu doktorske disertacije;
  3. da je kandidat studije završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8);
  4. da kandidat ima najmanje jedan rad in extenso, kao prvi autor u časopisu sa recenzijom;
  5. da kandidat  koje pokazuje smisao za nastavni rad, na osnovu mišljenja katedre.
Za izbor u zvanje saradnika u nastavi:
  1. da je kandidat student specijalističkih akademskih studija ili doktorskih studija i koje je studije završilo sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje osam.
 
DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože:
  1. biografske podatke i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa;
  2. bibliografiju objavljenih naučnih i stručnih radova sa kopijama primeraka naučnih radova i drugih publikacija, ukoliko poseduju iste.

NAČIN KONKURISANjA
Prijave na konkurs za izbor u zvanje saradnika podnose se na adresu Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta obrane, Crnotravska 17, Beograd, sa naznakom „konkurs za izbor u zvanje saradnika”.

U prijavi obavezno navesti adresu i telefon, užu naučnu oblast i zvanje za koju se prijava podnosi.
Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatu.

Konkurs je otvoren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja