Министарство одбране Републике Србије
 
01.03.2023.

Интерни конкурс за пријем подофицира на одређено време, професионалних војника, војних службеника и намештеника на служби у Војсци Србије и државних службеника и намештеника
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ОПРЕМАЊЕ (Ј-5)


р а с п и с у ј е


ИНТЕРНИ КОНКУРС


за пријем подофицира на одређено време, професионалних војника, војних службеника и намештеника на служби у Војсци Србије и државних службеника и намештеника запослених у Министарству одбране у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време
 
 1. Назив организационе јединице Министарства одбране у којој се врши попуна формацијских места:

Технички опитни центар Управе за развој и опремање (Ј-5) Генералштаба Војске Србије


Формацијска места која се попуњавају:
 1. нишанџија-оператор, ФВЕС ПЊ00П, ФЧ св, ПГ 20 – 1 извршилац;
 2. нишанџија-оператор, ФВЕС ПЦ00П, ФЧ св, ПГ 20 – 1 извршилац.


Услов:
 • завршена средња школа, 4. степен ССС;
 • да су две последње службене оцене најмање „истиче се”.


II Заједничко за сва формацијска места:


Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани тачком 4. Одлуке о утврђивању мера за спровођење Стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број 10/12, 6/14, 23/15, 30/17, 26/18, 19/19, 30/19, 17/20, 20/20, 5/21 – др. пропис и 38/21), а који обухватају просек оцена са последњег нивоа школовања (40% од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата (30% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова).
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени губе право на даље учешће у изборном поступку.
Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
Такође, за кандидате који испуњавају услове конкурса, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
Кандидати који уђу у најужи избор пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности, односно налаз, оцену и мишљење надлежне војноздравствене установе о способности за професионалну војну службу.

III Место рада: Никинци.


IV Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече од наредног дана од дана објављивања у магазину „Одбрана”.


V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: потпуковник Александар Богдановић, телефон 011/3401-007.

VI Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: редовним путем преко својих јединица за Војна пошта 2342 Београд, Војводе Степе 445, 11000 Београд, са назнаком „за интерни конкурс”.


VII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: 


Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, и-мејл адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
 • диплому или уверење којом се потврђује захтевана стручна спрема;
 • последње две службене оцене;
 • попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере;
 • сагласност за постављење у Војсци Србије по потреби службе;
 • препоруку претпостављеног старешине;
 • картон основних личних података (КОЛП).
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.


VIII Лица која имају право да учествују на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују професионална војна лица, војни службеници, односно намештеници и државни службеници, односно намештеници из Војске Србије и Министарства одбране Републике Србије. 
Напомене:


Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене закључком.


Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, између кандидата који испуњавају услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.


Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује начелник Управе за развој и опремање (Ј-5) Генералштаба Војске Србије.

Овај оглас објављује се и на веб-страници Министарства одбране.