Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.03.2023.

Interni konkurs za prijem podoficira na određeno vreme, profesionalnih vojnika, vojnih službenika i nameštenika na službi u Vojsci Srbije i državnih službenika i nameštenika
GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA RAZVOJ I OPREMANjE (J-5)


r a s p i s u j e


INTERNI KONKURS


za prijem podoficira na određeno vreme, profesionalnih vojnika, vojnih službenika i nameštenika na službi u Vojsci Srbije i državnih službenika i nameštenika zaposlenih u Ministarstvu odbrane u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme
 
 1. Naziv organizacione jedinice Ministarstva odbrane u kojoj se vrši popuna formacijskih mesta:

Tehnički opitni centar Uprave za razvoj i opremanje (J-5) Generalštaba Vojske Srbije


Formacijska mesta koja se popunjavaju:
 1. nišandžija-operator, FVES PNj00P, FČ sv, PG 20 – 1 izvršilac;
 2. nišandžija-operator, FVES PC00P, FČ sv, PG 20 – 1 izvršilac.


Uslov:
 • završena srednja škola, 4. stepen SSS;
 • da su dve poslednje službene ocene najmanje „ističe se”.


II Zajedničko za sva formacijska mesta:


Izborni postupak: U izbornom postupku biće primenjeni kriterijumi propisani tačkom 4. Odluke o utvrđivanju mera za sprovođenje Strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Službeni vojni list”, broj 10/12, 6/14, 23/15, 30/17, 26/18, 19/19, 30/19, 17/20, 20/20, 5/21 – dr. propis i 38/21), a koji obuhvataju prosek ocena sa poslednjeg nivoa školovanja (40% od ukupnog broja bodova), psihološku procenu kandidata (30% od ukupnog broja bodova) i razgovor sa kandidatom (30% od ukupnog broja bodova).
Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova. O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
Sa kandidatima koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće obavljen razgovor. O datumu, vremenu i mestu obavljanja razgovora kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.
Takođe, za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, uz njihovu pisanu saglasnost, biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.
Kandidati koji se ne odazovu pozivu u bilo kojoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
Kandidati koji uđu u najuži izbor pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, odnosno nalaz, ocenu i mišljenje nadležne vojnozdravstvene ustanove o sposobnosti za profesionalnu vojnu službu.

III Mesto rada: Nikinci.


IV Rok za podnošenje prijave na interni konkurs je osam dana i počinje da teče od narednog dana od dana objavljivanja u magazinu „Odbrana”.


V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: potpukovnik Aleksandar Bogdanović, telefon 011/3401-007.

VI Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs: redovnim putem preko svojih jedinica za Vojna pošta 2342 Beograd, Vojvode Stepe 445, 11000 Beograd, sa naznakom „za interni konkurs”.


VII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs: 


Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, i-mejl adresa, redni broj formacijskog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće:
 • diplomu ili uverenje kojom se potvrđuje zahtevana stručna sprema;
 • poslednje dve službene ocene;
 • popunjen i overen obrazac i saglasnost za izvršenje bezbednosne provere;
 • saglasnost za postavljenje u Vojsci Srbije po potrebi službe;
 • preporuku pretpostavljenog starešine;
 • karton osnovnih ličnih podataka (KOLP).
Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.


VIII Lica koja imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:

Na internom konkursu mogu da učestvuju profesionalna vojna lica, vojni službenici, odnosno nameštenici i državni službenici, odnosno nameštenici iz Vojske Srbije i Ministarstva odbrane Republike Srbije. 
Napomene:


Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika biće odbačene zaključkom.


Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, između kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, prvenstvo pod jednakim uslovima ima supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije i supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja.


Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje načelnik Uprave za razvoj i opremanje (J-5) Generalštaba Vojske Srbije.

Ovaj oglas objavljuje se i na veb-stranici Ministarstva odbrane.