Министарство одбране Републике Србије
 
15.02.2023.

Конкурс за упис у Средњу стручну војну школу „1300 каплара”МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
р а с п и с у ј е
 
К О Н К У Р С
 
за пријем кандидата из грађанства за ученике
Средње стручне војне школе „1300 каплара” у Београду

 
 
У школској 2023/2024. години примају се кандидати из грађанства (у даљем тексту: кандидати) за 65 ученика првог разреда Средње стручне војне школе „1300 каплара” на следећим смеровима:
 1. Ваздухопловно-технички смер;
 2. Јединице за електронска дејства;
 3. Телекомуникације и информатика;
 4. АРЈ за ПВД и
 5. Ваздушно осматрање и јављање.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 
Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.

ОПШТИ УСЛОВИ:
 
 • да су држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 • да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;
 • да имају решење надлежног министарства о признавању основношколске исправе стечене у иностранству (за кандидате који су основно образовање стекли у иностранству или похађали школовање по иностраном наставном плану и програму) и
 • да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ

 
 • да су рођени 2007. године или касније;
 • да имају минимално врлодобру просечну оцену из владања током школовања и
 • да су завршили V, VI и VII разред и прво полугодиште VIII разреда, односно VIII разред основне школе и при томе постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања.
 
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
 
Кандидати подносе пријаву за упис и осталу документацију Средњој стручној војној школи „1300 каплара” лично или путем препоручене поште на адресу Хумска 22, 11000 Београд, у периоду од 15. фебруара до 31. марта 2022. године. Образац пријаве за упис са упутством о попуњавању и списком докумената које прилажу уз пријаву може се преузети на интернет страници Средње стручне војне школе „1300 каплара” http://www.vojnaskola.mod.gov.rs. Кандидати су у обавези да се јаве територијалном органу регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места боравка где преузимају образац упитника за безбедносну проверу који након попуњавања враћају територијалном органу регионалног центра Министарства одбране. Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија конкурсну документацију подносе територијалном органу регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта.
 
Кандидати су у обавези да у пријави наведу прве три жеље у вези са избором понуђених смерова. Средња стручна војна школа „1300 каплара” има право да одустане од школовања оних смерова за које се није пријавио довољан број кандидата.
 
Кандидат уз пријаву прилаже:
 • уверење о држављанству Републике Србије не старије од шест месеци;
 • извод из матичне књиге рођених не старије од шест месеци;
 • потврде надлежног суда и Министарства унутрашњих послова (не старије од шест месеци) да се против њега не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да му није изрицана затворска мера;
 • оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда основне школе за кандидате који су завршили основну школу, а за кандидате ученике VIII разреда оверене фотокопије сведочанстава V, VI и VII разреда основне школе и уверење – потврду основне школе о оценама на крају првог полугодишта VIII разреда.
 
Фотокопије докумената тражених по конкурсу кандидати оверавају код јавног бележника.
 
Кандидати долазе на све предвиђене провере у оквиру селекције у пратњи родитеља – старатеља и том приликом су дужни да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом.
 
Приликом доласка на селекцију у Средњу стручну војну школу „1300 каплара” кандидат мора имати извод из свог здравственог картона који издаје изабрани лекар, а којим се потврђује да кандидат не болује од болести које су од значаја за војну професију.
 

СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА
 
Селекција кандидата за ученике Средње стручне војне школе „1300 каплара” реализује се у два дела.
 
У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу провери физичке способности, провери знања из математике и физике, која се реализује у интернату Средње стручне војне школе „1300 каплара” (Хумска 22, Београд). Приликом доласка на проверу физичких способности кандидат са собом обавезно носи потребну спортску опрему и прописану потврду од изабраног лекара (не старију од 10 дана) да су здравствено способни за проверу физичких способности и ђачку књижицу са фотографијом.
 
Приликом доласка на провере знања кандидат доноси потребан школски прибор.
 
На основу резултата првог дела селекције формира се прелиминарна ранг-листа на основу мерила за утврђивање редоследа кандидата и објављује на сајту Средње стручне војне школе „1300 каплара”.
 
Да би кандидат био рангиран на прелиминарној ранг-листи мора задовољити минималне критеријуме на провери физичке способности и на провери знања из математике и физике.
 
Кандидат који сматра да су његова права повређена може поднети жалбу Средњој стручној војној школи „1300 каплара” у року од три дана од дана објављивања ове листе.
 
Други део селекције обухвата психолошку и медицинско-здравствену процену на коју се позивају кандидати почевши од најбоље рангираног након првог дела селекције па све до попуне потребног броја кандидата. Средња стручна војна школа „1300 каплара” дефинисаће број кандидата који ће бити упућен на психолошку и медицинско- здравствену процену.
 
Током процеса селекције врши се и безбедносна провера кандидата.
 
Кандидат који је удаљен са провере знања из математике и физике или са провере физичких способности губи право да настави селекцију и буде рангиран.
 
Кандидати који нису задовољили критеријуме медицинско-здравствене и психолошке процене и код којих постоји безбедносни ризик за пријем на школовање у Средњој стручној војној школи „1300 каплара” неће се рангирати.
 
Кандидати који не заврше лекарске прегледе до 14. јуна 2023. године неће бити рангирани.
 
Трошкове превоза у процесу селекције сносе кандидати који конкуришу у Средњу стручну војну школу „1300 каплара”.
 
O терминима за селекцију, датуму, месту и времену и осталим битним информацијама у вези са процесом селекције кандидати ће бити обавештени преко интернет странице Средње стручне војне школе „1300 каплара”.
 
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА
 
Утврђивање ранг-листе пријављених кандидата врши се на основу следећих мерила:
 • успех из основне школе, максималан број бодова је 40; 
 • провера знања из математике, максималан број бодова је 20;
 • провера знања из физике, максималан број бодова је 20 и
 • провера физичких способности, максималан број бодова је 20.
 
Укупан максимални број бодова који кандидат може да оствари износи 100 бодова.
 
Кандидати ће бити рангирани на основу укупно оствареног броја бодова уз услов задовољења минималних критеријума на провери знања и вештина који су јединствени за кандидате оба пола.
 
У случају истог броја бодова предност ће имати кандидат чији је родитељ погинули или рањени припадник Војске Србије, затим кандидат са више освојених бодова на провери знања из математике, затим из физике, а на крају кандидат који има више бодова по основу постигнутог општег успеха у основној школи.
 
Конкурс је отворен од 15. фебруара до 31. марта 2023. године.
 
Листа кандидата биће објављена на сајту Средње стручне војне школе „1300 каплара”, 16. јуна 2023. године, а обавештење ће бити прослеђено и регионалним центрима Министарства одбране.
 

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД
 
Кандидат који сматра да су његова права повређена, може поднети жалбу на коначну ранг-листу кандидата у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања.
 
Кандидат жалбу подноси Средњој стручној војној школи „1300 каплара”.
 

ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

 
Школовање траје четири године. Ученици се школују по плану и програму војностручног смера Ваздухопловно технички смер, Јединице за електронска дејства, Телекомуникације и информатика, АРЈ за ПВД и Ваздушно осматрање и јављање.
 
Након завршеног школовања у Средњој стручној војној школи „1300 каплара” ученици се примају у Војску Србије у својству професионалног подофицира, у чину водника.
 
За време школовања ученици Средње стручне војне школе „1300 каплара” имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије. За време школовања ученицима су обезбеђени смештај и исхрана у интернату, уџбеници, школски прибор, одећа, обућа, здравствена заштита и новчана примања у складу са прописом којим су уређени услови, начин остваривања и висина новчаних примања у Министарству одбране Републике Србије.
 
Трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије, на основу уговора којим се регулишу међусобна права и обавезе. У случају прекида школовања због неиспуњења обавеза дефинисаних уговором лице на школовању и његов законски заступник у обавези су да надокнаде трошкове школовања.
 
Детаљније информације у вези са начином селекције, критеријумима за проверу физичке способности, тестовима знања из прошлих година, као и информације о школовању у Средњој стручној војној школи „1300 каплара” могу се видети на сајту www.vojnaskola.mod.gov.rs
 
Информације у вези са конкурсом могу се добити путем електронске поште ssvs@mod.gov.rs, на телефоне 011/3603-976, 011/3603-634 и 066/8708-772, на интернет страници www.vojnaskola.mod.gov.rs или у Средњој стручној војној школи „1300 каплара”, Хумска 22, Београд.