Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.02.2023.

Konkurs za upis u Srednju stručnu vojnu školu „1300 kaplara”MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
UNIVERZITET ODBRANE
r a s p i s u j e
 
K O N K U R S
 
za prijem kandidata iz građanstva za učenike
Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara” u Beogradu

 
 
U školskoj 2023/2024. godini primaju se kandidati iz građanstva (u daljem tekstu: kandidati) za 65 učenika prvog razreda Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara” na sledećim smerovima:
 1. Vazduhoplovno-tehnički smer;
 2. Jedinice za elektronska dejstva;
 3. Telekomunikacije i informatika;
 4. ARJ za PVD i
 5. Vazdušno osmatranje i javljanje.
 
USLOVI KONKURSA
 
Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.

OPŠTI USLOVI:
 
 • da su državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
 • da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;
 • da imaju rešenje nadležnog ministarstva o priznavanju osnovnoškolske isprave stečene u inostranstvu (za kandidate koji su osnovno obrazovanje stekli u inostranstvu ili pohađali školovanje po inostranom nastavnom planu i programu) i
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da im nije izricana zavodska mera.
 
POSEBNI USLOVI

 
 • da su rođeni 2007. godine ili kasnije;
 • da imaju minimalno vrlodobru prosečnu ocenu iz vladanja tokom školovanja i
 • da su završili V, VI i VII razred i prvo polugodište VIII razreda, odnosno VIII razred osnovne škole i pri tome postigli najmanje vrlo dobar prosečan opšti uspeh školovanja.
 
 
NAČIN KONKURISANjA I POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA
 
Kandidati podnose prijavu za upis i ostalu dokumentaciju Srednjoj stručnoj vojnoj školi „1300 kaplara” lično ili putem preporučene pošte na adresu Humska 22, 11000 Beograd, u periodu od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Obrazac prijave za upis sa uputstvom o popunjavanju i spiskom dokumenata koje prilažu uz prijavu može se preuzeti na internet stranici Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara” http://www.vojnaskola.mod.gov.rs. Kandidati su u obavezi da se jave teritorijalnom organu regionalnog centra Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka gde preuzimaju obrazac upitnika za bezbednosnu proveru koji nakon popunjavanja vraćaju teritorijalnom organu regionalnog centra Ministarstva odbrane. Kandidati čije je prebivalište na teritoriji AP Kosovo i Metohija konkursnu dokumentaciju podnose teritorijalnom organu regionalnog centra Ministarstva odbrane koji je najbliži njihovom mestu prebivališta.
 
Kandidati su u obavezi da u prijavi navedu prve tri želje u vezi sa izborom ponuđenih smerova. Srednja stručna vojna škola „1300 kaplara” ima pravo da odustane od školovanja onih smerova za koje se nije prijavio dovoljan broj kandidata.
 
Kandidat uz prijavu prilaže:
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije ne starije od šest meseci;
 • izvod iz matične knjige rođenih ne starije od šest meseci;
 • potvrde nadležnog suda i Ministarstva unutrašnjih poslova (ne starije od šest meseci) da se protiv njega ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nije osuđivan za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da mu nije izricana zatvorska mera;
 • overene fotokopije svedočanstava V, VI, VII i VIII razreda osnovne škole za kandidate koji su završili osnovnu školu, a za kandidate učenike VIII razreda overene fotokopije svedočanstava V, VI i VII razreda osnovne škole i uverenje – potvrdu osnovne škole o ocenama na kraju prvog polugodišta VIII razreda.
 
Fotokopije dokumenata traženih po konkursu kandidati overavaju kod javnog beležnika.
 
Kandidati dolaze na sve predviđene provere u okviru selekcije u pratnji roditelja – staratelja i tom prilikom su dužni da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom.
 
Prilikom dolaska na selekciju u Srednju stručnu vojnu školu „1300 kaplara” kandidat mora imati izvod iz svog zdravstvenog kartona koji izdaje izabrani lekar, a kojim se potvrđuje da kandidat ne boluje od bolesti koje su od značaja za vojnu profesiju.
 

SELEKCIJA KANDIDATA
 
Selekcija kandidata za učenike Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara” realizuje se u dva dela.
 
U prvom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu proveri fizičke sposobnosti, proveri znanja iz matematike i fizike, koja se realizuje u internatu Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara” (Humska 22, Beograd). Prilikom dolaska na proveru fizičkih sposobnosti kandidat sa sobom obavezno nosi potrebnu sportsku opremu i propisanu potvrdu od izabranog lekara (ne stariju od 10 dana) da su zdravstveno sposobni za proveru fizičkih sposobnosti i đačku knjižicu sa fotografijom.
 
Prilikom dolaska na provere znanja kandidat donosi potreban školski pribor.
 
Na osnovu rezultata prvog dela selekcije formira se preliminarna rang-lista na osnovu merila za utvrđivanje redosleda kandidata i objavljuje na sajtu Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara”.
 
Da bi kandidat bio rangiran na preliminarnoj rang-listi mora zadovoljiti minimalne kriterijume na proveri fizičke sposobnosti i na proveri znanja iz matematike i fizike.
 
Kandidat koji smatra da su njegova prava povređena može podneti žalbu Srednjoj stručnoj vojnoj školi „1300 kaplara” u roku od tri dana od dana objavljivanja ove liste.
 
Drugi deo selekcije obuhvata psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu na koju se pozivaju kandidati počevši od najbolje rangiranog nakon prvog dela selekcije pa sve do popune potrebnog broja kandidata. Srednja stručna vojna škola „1300 kaplara” definisaće broj kandidata koji će biti upućen na psihološku i medicinsko- zdravstvenu procenu.
 
Tokom procesa selekcije vrši se i bezbednosna provera kandidata.
 
Kandidat koji je udaljen sa provere znanja iz matematike i fizike ili sa provere fizičkih sposobnosti gubi pravo da nastavi selekciju i bude rangiran.
 
Kandidati koji nisu zadovoljili kriterijume medicinsko-zdravstvene i psihološke procene i kod kojih postoji bezbednosni rizik za prijem na školovanje u Srednjoj stručnoj vojnoj školi „1300 kaplara” neće se rangirati.
 
Kandidati koji ne završe lekarske preglede do 14. juna 2023. godine neće biti rangirani.
 
Troškove prevoza u procesu selekcije snose kandidati koji konkurišu u Srednju stručnu vojnu školu „1300 kaplara”.
 
O terminima za selekciju, datumu, mestu i vremenu i ostalim bitnim informacijama u vezi sa procesom selekcije kandidati će biti obavešteni preko internet stranice Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara”.
 
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
 

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA PRIJAVLjENIH KANDIDATA
 
Utvrđivanje rang-liste prijavljenih kandidata vrši se na osnovu sledećih merila:
 • uspeh iz osnovne škole, maksimalan broj bodova je 40; 
 • provera znanja iz matematike, maksimalan broj bodova je 20;
 • provera znanja iz fizike, maksimalan broj bodova je 20 i
 • provera fizičkih sposobnosti, maksimalan broj bodova je 20.
 
Ukupan maksimalni broj bodova koji kandidat može da ostvari iznosi 100 bodova.
 
Kandidati će biti rangirani na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova uz uslov zadovoljenja minimalnih kriterijuma na proveri znanja i veština koji su jedinstveni za kandidate oba pola.
 
U slučaju istog broja bodova prednost će imati kandidat čiji je roditelj poginuli ili ranjeni pripadnik Vojske Srbije, zatim kandidat sa više osvojenih bodova na proveri znanja iz matematike, zatim iz fizike, a na kraju kandidat koji ima više bodova po osnovu postignutog opšteg uspeha u osnovnoj školi.
 
Konkurs je otvoren od 15. februara do 31. marta 2023. godine.
 
Lista kandidata biće objavljena na sajtu Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara”, 16. juna 2023. godine, a obaveštenje će biti prosleđeno i regionalnim centrima Ministarstva odbrane.
 

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENjA ŽALBI NA UTVRĐENI REDOSLED
 
Kandidat koji smatra da su njegova prava povređena, može podneti žalbu na konačnu rang-listu kandidata u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
 
Kandidat žalbu podnosi Srednjoj stručnoj vojnoj školi „1300 kaplara”.
 

ŠKOLOVANjE, PRAVA I OBAVEZE UČENIKA

 
Školovanje traje četiri godine. Učenici se školuju po planu i programu vojnostručnog smera Vazduhoplovno tehnički smer, Jedinice za elektronska dejstva, Telekomunikacije i informatika, ARJ za PVD i Vazdušno osmatranje i javljanje.
 
Nakon završenog školovanja u Srednjoj stručnoj vojnoj školi „1300 kaplara” učenici se primaju u Vojsku Srbije u svojstvu profesionalnog podoficira, u činu vodnika.
 
Za vreme školovanja učenici Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara” imaju status vojnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije. Za vreme školovanja učenicima su obezbeđeni smeštaj i ishrana u internatu, udžbenici, školski pribor, odeća, obuća, zdravstvena zaštita i novčana primanja u skladu sa propisom kojim su uređeni uslovi, način ostvarivanja i visina novčanih primanja u Ministarstvu odbrane Republike Srbije.
 
Troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Republike Srbije, na osnovu ugovora kojim se regulišu međusobna prava i obaveze. U slučaju prekida školovanja zbog neispunjenja obaveza definisanih ugovorom lice na školovanju i njegov zakonski zastupnik u obavezi su da nadoknade troškove školovanja.
 
Detaljnije informacije u vezi sa načinom selekcije, kriterijumima za proveru fizičke sposobnosti, testovima znanja iz prošlih godina, kao i informacije o školovanju u Srednjoj stručnoj vojnoj školi „1300 kaplara” mogu se videti na sajtu www.vojnaskola.mod.gov.rs
 
Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem elektronske pošte ssvs@mod.gov.rs, na telefone 011/3603-976, 011/3603-634 i 066/8708-772, na internet stranici www.vojnaskola.mod.gov.rs ili u Srednjoj stručnoj vojnoj školi „1300 kaplara”, Humska 22, Beograd.