Министарство одбране Републике Србије
 
01.01.2023.

Јавни конкурс за избор у звање сарадника
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
 
Расписује
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
САРАДНИКА

 
I. Расписује се конкрус за избор у звање сарадника:
једног сарадника за ужу научну област психијатрија у звање сарадник у настави.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
да је кандидат професионално војно лице / војни службеник.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
 
За избор у звање сарадника у настави:
да је кандидат студент специјалистичких академских студија или докторских студија (и које је студије завршио са укупном просечном оценом најмање осам).
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
 
биографске податке и доказе о испуњености услова конкурса;
библиографију објављених научних и стручних радова са копијама примерака научних радова и других публикација, уколико их поседују.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаве на конкурс за избор у звање сарадника подносе се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета обране: Црнотравска 17, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање сарадника”.
 
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.
 
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.