Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.01.2023.

Javni konkurs za izbor u zvanje saradnika




UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU
MEDICINSKI FAKULTET
VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE
 
Raspisuje
 
JAVNI KONKURS ZA IZBOR U ZVANjE
SARADNIKA

 
I. Raspisuje se konkrus za izbor u zvanje saradnika:
jednog saradnika za užu naučnu oblast psihijatrija u zvanje saradnik u nastavi.
 
OPŠTI USLOVI KONKURSA:
 
da je kandidat profesionalno vojno lice / vojni službenik.
 
POSEBNI USLOVI KONKURSA
 
Za izbor u zvanje saradnika u nastavi:
da je kandidat student specijalističkih akademskih studija ili doktorskih studija (i koje je studije završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje osam).
 
DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS
 
Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože:
 
biografske podatke i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa;
bibliografiju objavljenih naučnih i stručnih radova sa kopijama primeraka naučnih radova i drugih publikacija, ukoliko ih poseduju.
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Prijave na konkurs za izbor u zvanje saradnika podnose se na adresu Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta obrane: Crnotravska 17, Beograd, sa naznakom „konkurs za izbor u zvanje saradnika”.
 
U prijavi obavezno navesti adresu i telefon, užu naučnu oblast i zvanje za koje se prijava podnosi.
 
Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.
Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatu.
Konkurs je otvoren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja.