Министарство одбране Републике Србије
 
23.11.2022.

Позив за достављање понуда за куповину меркантилне пшенице СРПС квалитета рода 2022. годинеПозив за достављање понуда за куповину меркантилне пшенице СРПС квалитета рода 2022. године,
Достављамо вам позив за учествовање у поступку продаје меркантилне пшенице СРПС квалитета рода 2022. године, јавним надметањем писаним путем

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ И УСЛОВИ НАДМЕТАЊА

ПРЕДМЕТ:

Продаја меркантилне пшенице СРПС квалитета рода 2022. године, са војне економије у Ковину, у количини од 817.140 килограма, у расутом стању, складиштене у силосу фирме „Уљарице Бачка доо у Ковину, Светозара Марковића бб, и
Продаја меркантилне пшенице СРПС квалитета рода 2022. године, са војне економије у Сомбору у количини од 621.999 килограма у расутом стању, складиштене у силосу фирме „Уљарице Бачка ‘ доо у Сонти, Марка Орешковића бб;
ИСПОРУКА: фцо силос фирме „Уљарице Бачка“ доо у Ковину, Светозара Марковића бб. и „Уљарице Бачка доо у Сонти, Марка Орешковића бб.

НАЧИН УТВРЂИВАЊА КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТА:

Квантитативни пријем: Купац преузима од Продавца, ЕСА (Incoterms 2010), на ваги силоса
фирме „Уљарице Бачка“ доо у којима је исти ускладиштен, уз присуство овлашћених лица продавца и купца,
Квалитативни пријем: Меркантилна пшеница СРПС квалитета, на основу потврде о лагеру уз могућност утврђивања квалитета од стране овлашћене организације коју одреди купац на Рачун купца, уз обавезно присуство продавца.
НАЧИН ПЛАЋАЊА: авансно, по уговореној цени на основу профактуре.

УПЛАТЕ ИЗВРШИТИ: у корист ВУ„Дедиње“, на текући рачун број: 840-1188664-50 који се
води код Управе за трезор Београд
- по профактури, најкасније 3 (три) дана од дана пријема профактуре.
Понуде које садрже другачије услове од дефинисаних овим позивом биће одбијене.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране.
У поступку могу учествовати сва правна и физичка лица која се баве производњом и продајом
меркантилне пшенице.
Установа задржава право да, уколико није задовољна понуђеном ценом, може обуставити поступак.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА НАДМЕТАЊА:

Јавно оглашавање се врши објавом на ПанАгент Агенцији, сајту МО и страници ВУ „Дедиње4' Београд.
Заинтересовани понуђач доставља писану понуду, са свим елементима везаним за идентификацију понуђача (Попунити све обрасце у прилогу позива: Образац структуре цена ( за робу са жељене економије или оба обрасца уколико сте заинтересовани за откуп целокупне количине са обе економије односно оба места складиштења и Образац - Подаци о понуђачу).
понуде се подносе на: - мејл адресу Установе: javnenabavke@vudedinje.com
поштом или лично на адресу: ВУ „Дедиње“ Батајнички друм бб. 11080 Београд - Земун најкасније. до 24.11.2022. године, до 11:00 часова.                                                                                            ’
отварање понуда ће извршити комисија Установе 24.11.2022. године у 11:15 часова,
анализа понуда и избор најповољнијег понуђача ће се извршити до 05.12.2022 године;
најповољнијом понудом се сматра понуда понуђача који понуди највишу цену за укупну количину, по економијама (односно месту складиштења).
уколико понуде буду идентичне везано за понуђену цену предност ће имати понуђач који наведе краћи рок уплате по профактури.
одлука о избору најповољнијег понуђача ће бити достављена свим учесницима у овом поступку путем мејла.
Са изабраним понуђачем биће закључен уговор о продаји.

- Лица за контакт: - Миодраг Кнежевић, тел. 066/8283-848 и - Славољуб Ћорђевић, тел. 066/8283-845.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 1
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 2