Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
23.11.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu merkantilne pšenice SRPS kvaliteta roda 2022. godinePoziv za dostavljanje ponuda za kupovinu merkantilne pšenice SRPS kvaliteta roda 2022. godine,
Dostavljamo vam poziv za učestvovanje u postupku prodaje merkantilne pšenice SRPS kvaliteta roda 2022. godine, javnim nadmetanjem pisanim putem

PREDMET PRODAJE I USLOVI NADMETANjA

PREDMET:

Prodaja merkantilne pšenice SRPS kvaliteta roda 2022. godine, sa vojne ekonomije u Kovinu, u količini od 817.140 kilograma, u rasutom stanju, skladištene u silosu firme „Uljarice Bačka doo u Kovinu, Svetozara Markovića bb, i
Prodaja merkantilne pšenice SRPS kvaliteta roda 2022. godine, sa vojne ekonomije u Somboru u količini od 621.999 kilograma u rasutom stanju, skladištene u silosu firme „Uljarice Bačka ‘ doo u Sonti, Marka Oreškovića bb;
ISPORUKA: fco silos firme „Uljarice Bačka“ doo u Kovinu, Svetozara Markovića bb. i „Uljarice Bačka doo u Sonti, Marka Oreškovića bb.

NAČIN UTVRĐIVANjA KOLIČINA I KVALITETA:

Kvantitativni prijem: Kupac preuzima od Prodavca, ESA (Incoterms 2010), na vagi silosa
firme „Uljarice Bačka“ doo u kojima je isti uskladišten, uz prisustvo ovlašćenih lica prodavca i kupca,
Kvalitativni prijem: Merkantilna pšenica SRPS kvaliteta, na osnovu potvrde o lageru uz mogućnost utvrđivanja kvaliteta od strane ovlašćene organizacije koju odredi kupac na Račun kupca, uz obavezno prisustvo prodavca.
NAČIN PLAĆANjA: avansno, po ugovorenoj ceni na osnovu profakture.

UPLATE IZVRŠITI: u korist VU„Dedinje“, na tekući račun broj: 840-1188664-50 koji se
vodi kod Uprave za trezor Beograd
- po profakturi, najkasnije 3 (tri) dana od dana prijema profakture.
Ponude koje sadrže drugačije uslove od definisanih ovim pozivom biće odbijene.
Neblagovremene i nepotpune ponude neće biti razmatrane.
U postupku mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja se bave proizvodnjom i prodajom
merkantilne pšenice.
Ustanova zadržava pravo da, ukoliko nije zadovoljna ponuđenom cenom, može obustaviti postupak.

NAČIN SPROVOĐENjA NADMETANjA:

Javno oglašavanje se vrši objavom na PanAgent Agenciji, sajtu MO i stranici VU „Dedinje4&39; Beograd.
Zainteresovani ponuđač dostavlja pisanu ponudu, sa svim elementima vezanim za identifikaciju ponuđača (Popuniti sve obrasce u prilogu poziva: Obrazac strukture cena ( za robu sa željene ekonomije ili oba obrasca ukoliko ste zainteresovani za otkup celokupne količine sa obe ekonomije odnosno oba mesta skladištenja i Obrazac - Podaci o ponuđaču).
ponude se podnose na: - mejl adresu Ustanove: javnenabavke@vudedinje.com
poštom ili lično na adresu: VU „Dedinje“ Batajnički drum bb. 11080 Beograd - Zemun najkasnije. do 24.11.2022. godine, do 11:00 časova.                                                                                            ’
otvaranje ponuda će izvršiti komisija Ustanove 24.11.2022. godine u 11:15 časova,
analiza ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača će se izvršiti do 05.12.2022 godine;
najpovoljnijom ponudom se smatra ponuda ponuđača koji ponudi najvišu cenu za ukupnu količinu, po ekonomijama (odnosno mestu skladištenja).
ukoliko ponude budu identične vezano za ponuđenu cenu prednost će imati ponuđač koji navede kraći rok uplate po profakturi.
odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će biti dostavljena svim učesnicima u ovom postupku putem mejla.
Sa izabranim ponuđačem biće zaključen ugovor o prodaji.

- Lica za kontakt: - Miodrag Knežević, tel. 066/8283-848 i - Slavoljub Ćorđević, tel. 066/8283-845.

PODACI O PONUĐAČU
OBRAZAC STRUKTURE CENE 1
OBRAZAC STRUKTURE CENE 2