Министарство одбране Републике Србије
 
01.11.2022.

Јавни позив за прикупљање писаних понуда у ВП 5033 НишВП 5033 Ниш
оглашава
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писаних понуда за продају отпадних возила (опасан отпад) и отпада од електричне и електронске опреме (опасан) из јединица и установа ВС и МO за 2023. и 2024. годину
 
 
 Услови за спровођење надметања биће дефинисани у тендерској документацији, коју ће учесници надметања преузети када бесповратно уплате 3.000,00 динара на жиро рачун РЦ МО Београд, број 840-19540845-28, позив на број 1227423122215/22, сврха " Трошкови надметања 05/2022", на име накнаде трошкова за спровођење надметања.
 
На писаном јавном надметању могу учествовати правна лица и предузетници са седиштем у Републици Србији и која имају важеће регистрације и дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење или третман  отпадних возила (ОПАСАН ОТПАД) (Партија 1) и отпада од електричне и електронске опреме (ОПАСАН) (Партија 2), у складу са Законом о управљању отпадом или ангажују једног или више подизвођача који поседују наведене регистрације и дозволе, које су издате од стране надлежног Министарства РС и у року су важења. Понуђач може да поднесе понуду за једну или две партије.
 
За преузимање документације за надметање потребно је доставити потврду о уплати са писаним захтевом за учешће, које предати лично или поштом у ВП 5033 Ниш, улица Булевар Николе Тесле бб у периоду од дана објављивања огласа до 02.12.2022.године.     
У разматрање ће се узети само коверте са писаним понудама које се приме у ВП 5033 Ниш (лично или поштом) најкасније до 14,00 часова 02.12.2022.године     
Отварање коверти са писаним понудама биће реализовано дана 07.12.2022.године у 11,00 часова у ВП 5033 Ниш,  улица Булевар Николе Тесле бб.
Рок за достављање обавештења о избору најповољнијег понуђача је 13.12.2022.године.
Лица која откупе тендерску документацију могу у писаном облику тражити додатне информације или појашњења најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.
 
Контакт телефони: 018/508-815, 508-536.