Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.11.2022.

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda u VP 5033 NišVP 5033 Niš
oglašava
 
 
JAVNI POZIV
za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju otpadnih vozila (opasan otpad) i otpada od električne i elektronske opreme (opasan) iz jedinica i ustanova VS i MO za 2023. i 2024. godinu
 
 
 Uslovi za sprovođenje nadmetanja biće definisani u tenderskoj dokumentaciji, koju će učesnici nadmetanja preuzeti kada bespovratno uplate 3.000,00 dinara na žiro račun RC MO Beograd, broj 840-19540845-28, poziv na broj 1227423122215/22, svrha " Troškovi nadmetanja 05/2022", na ime naknade troškova za sprovođenje nadmetanja.
 
Na pisanom javnom nadmetanju mogu učestvovati pravna lica i preduzetnici sa sedištem u Republici Srbiji i koja imaju važeće registracije i dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje ili tretman  otpadnih vozila (OPASAN OTPAD) (Partija 1) i otpada od električne i elektronske opreme (OPASAN) (Partija 2), u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ili angažuju jednog ili više podizvođača koji poseduju navedene registracije i dozvole, koje su izdate od strane nadležnog Ministarstva RS i u roku su važenja. Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili dve partije.
 
Za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje potrebno je dostaviti potvrdu o uplati sa pisanim zahtevom za učešće, koje predati lično ili poštom u VP 5033 Niš, ulica Bulevar Nikole Tesle bb u periodu od dana objavljivanja oglasa do 02.12.2022.godine.     
U razmatranje će se uzeti samo koverte sa pisanim ponudama koje se prime u VP 5033 Niš (lično ili poštom) najkasnije do 14,00 časova 02.12.2022.godine     
Otvaranje koverti sa pisanim ponudama biće realizovano dana 07.12.2022.godine u 11,00 časova u VP 5033 Niš,  ulica Bulevar Nikole Tesle bb.
Rok za dostavljanje obaveštenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača je 13.12.2022.godine.
Lica koja otkupe tendersku dokumentaciju mogu u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.
 
Kontakt telefoni: 018/508-815, 508-536.