Министарство одбране Републике Србије
 
24.10.2022.

Оглас за продају покретних ствари у војној пошти 2084 Београд   ВП 2084 БЕОГРАД
   о г л а ш а в а
П   Р   О   Д   А   Ј   У
писaним  и  усменим јавним  надметањем
 
 
Продаји се излажу покретне ствари оглашене сувишним за потребе Министарства одбране и Војске Србије – путничка моторна возила и то:
  • MERCEDES 200 D – 1 комад;  AUDI A6 2.8 FSI Quattro Tiptronic – 1 комад; Mitsubishi Carisma 1.6 GL – 12 комада; OPEL Vectra Comfort Z22 SE – 3 комада;  OPEL Vectra 1.6 GL – 1 комад; OPEL Vectra 2.0 16V – 1 комад; ZASTAVA Florida 1.6 – 2 комада.
 
Предметна путничка возила налазе се у касарни „Васа Чарапић“ Београд, ул. Михаила Аврамовића бб, Бањица.
Разгледање предметних покретних ствари одржаће се 07.11., 08.11. и 9.11.2022. године, на локацији размештаја покретних средстава, у времену од 08,00 до 14,00 часова. Право разгледања имају сва правна и физичка лица, са територије Републике Србије, која  откупе тендерску документацију.

Писано јавно надметање одржаће се 10.11.2022. године, са почетком у 10,00 часова, у ВП 2084  Београд-Кнежевац, улица Ослобођења 30, путем прикупљања писаних понуда. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица која изврше бесповратну уплату на износ од 3.000,00 динара, на име откупа тендерске документације.

Уплату извршити на рачун број 840-19540845-28, прималац  МО РС РЦ Београд, позив на број 122812122336, сврха уплате ''Трошкови надметања 11-1/2022''. Потврду о уплати  на износ од 3.000,00 динара и писани захтев за учешће у надметању (са подацима о лицу које учествује у надметању) учесници надметања предају представнику продавца, приликом преузимања тендерске документације.
Тендерска документација преузима се од  26.10.2022. године до 09.11.2022. године, у времену од  08,00 до 14,30 часова и 10.11.2022. године, до 09,00 часова, у ВП 2084  Београд-Кнежевац, улица Ослобођења 30.

Пре почетка надметања купци су у обавези да положе кауцију у готовом новцу, у висини од 10 %  од почетне цене покретних ствари које лицитирају, на благајни ВП 2084 Београд, у времену од  07,30  до 09,50 часова. Писане понуде се предају у деловодство ВП 2084 Београд, лично, најкасније до 10.11.2022. године, до 09,55 часова.

Ближе информације о продаји могу се добити путем телефона број 011/3053-433, 011/3053-476, или у просторијама ВП 2084 Београд.