Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
24.10.2022.

Oglas za prodaju pokretnih stvari u vojnoj pošti 2084 Beograd   VP 2084 BEOGRAD
   o g l a š a v a
P   R   O   D   A   J   U
pisanim  i  usmenim javnim  nadmetanjem
 
 
Prodaji se izlažu pokretne stvari oglašene suvišnim za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije – putnička motorna vozila i to:
  • MERCEDES 200 D – 1 komad;  AUDI A6 2.8 FSI Quattro Tiptronic – 1 komad; Mitsubishi Carisma 1.6 GL – 12 komada; OPEL Vectra Comfort Z22 SE – 3 komada;  OPEL Vectra 1.6 GL – 1 komad; OPEL Vectra 2.0 16V – 1 komad; ZASTAVA Florida 1.6 – 2 komada.
 
Predmetna putnička vozila nalaze se u kasarni „Vasa Čarapić“ Beograd, ul. Mihaila Avramovića bb, Banjica.
Razgledanje predmetnih pokretnih stvari održaće se 07.11., 08.11. i 9.11.2022. godine, na lokaciji razmeštaja pokretnih sredstava, u vremenu od 08,00 do 14,00 časova. Pravo razgledanja imaju sva pravna i fizička lica, sa teritorije Republike Srbije, koja  otkupe tendersku dokumentaciju.

Pisano javno nadmetanje održaće se 10.11.2022. godine, sa početkom u 10,00 časova, u VP 2084  Beograd-Kneževac, ulica Oslobođenja 30, putem prikupljanja pisanih ponuda. Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše bespovratnu uplatu na iznos od 3.000,00 dinara, na ime otkupa tenderske dokumentacije.

Uplatu izvršiti na račun broj 840-19540845-28, primalac  MO RS RC Beograd, poziv na broj 122812122336, svrha uplate &39;&39;Troškovi nadmetanja 11-1/2022&39;&39;. Potvrdu o uplati  na iznos od 3.000,00 dinara i pisani zahtev za učešće u nadmetanju (sa podacima o licu koje učestvuje u nadmetanju) učesnici nadmetanja predaju predstavniku prodavca, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije.
Tenderska dokumentacija preuzima se od  26.10.2022. godine do 09.11.2022. godine, u vremenu od  08,00 do 14,30 časova i 10.11.2022. godine, do 09,00 časova, u VP 2084  Beograd-Kneževac, ulica Oslobođenja 30.

Pre početka nadmetanja kupci su u obavezi da polože kauciju u gotovom novcu, u visini od 10 %  od početne cene pokretnih stvari koje licitiraju, na blagajni VP 2084 Beograd, u vremenu od  07,30  do 09,50 časova. Pisane ponude se predaju u delovodstvo VP 2084 Beograd, lično, najkasnije do 10.11.2022. godine, do 09,55 časova.

Bliže informacije o prodaji mogu se dobiti putem telefona broj 011/3053-433, 011/3053-476, ili u prostorijama VP 2084 Beograd.