Министарство одбране Републике Србије
 
01.09.2022.

Интерни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству официра у верској службиМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

 
расписује
 
И Н Т Е Р Н И  К О Н К У Р С
 
за пријем у професионалну војну службу у својству
официра на неодређено време
у верској служби ради попуне следећих формацијских места:
 
начелник Групе – војни свештеник Група за верске послове Команде 15. тенковског батаљона 1. бригаде Копнене војске, место службовања Сремска Митровица, један извршилац;
начелник Групе – војни свештеник, Група за верске послове Команде 31. пешадијског батаљона 3. бригаде Копнене војске, место службовања Зајечар, један извршилац.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 
На конкурсу могу учествовати цивилна лица на служби у Војсци Србије и државни службеници и намештеници запослени у Министарству одбране, који испуњавају следеће услове
 
Општи услови конкурса:
 
да су здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије у својству професионалног официра;
да имају стечено високо образовање – завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или основне академске студије у трајању од најмање четири године, или основне струковне студије са завршеним струковним специјалистичким студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова;
да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
да нису старији од 45 година;
да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране.
 
 
Посебни услови конкурса:
 
да имају завршене студије богословско-теолошког факултета (у земљи или иностранству) у трајању од најмање четири године;
да je клирик Српске православне цркве;
да у току службе није негативно оцењен и да има просек службених оцена најмање „истиче се”;
да има препоруку старешине на положају команданта батаљона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца.
 
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, наглашено формацијско место за које подносе пријаву и кратку биографију, кандидати треба да доставе следећа документа:
 
потписану изјаву о прихватању упућивања на обуку за оспособљавање за официре (кандидати који конкуришу за официре, а нису резервни официри) и
препоруку претпостављеног старешине.
 
Остала потребна документа комисија за избор кандидата прибавиће из персоналне евиденције.
 
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или копији овереној код јавног бележника, биће одбачене решењем.
 
Кандидати који нису резервни официри пре пријема у професионалну војну службу биће упућени на оспособљавање за официра.
 
Пријаве на конкурс са наведеним документима достављати редовним путем преко својих јединица за Војну пошту 1084 Београд, са назнаком „за интерни конкурс”.
 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам дана од дана објављивања.
 
ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА
 
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија, коју формира надлежни старешина, између кандидата који испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско место на које су конкурисали.
 
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на процену психолошких капацитета и проверу физичких способности. За проверу физичких способности кандидати су у обавези да понесу спортску опрему: патике, тренерку – шортс, мајицу (сопствени избор).
 
Поступак селекције кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери – процени искључује упућивање на даље провере – процене.
 
Ради вршења психолошке процене, кандидати за попуну формацијских места биће упућени у надлежну војноздравствену установу (у Београду, Нишу или Новом Саду), према распореду који ће израдити и о којем ће их информисати председник конкурсне комисије.
 
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
просек оцена на основним студијама – до 50 бодова (производ оцене и броја 5);
провера физичких способности – до 20 бодова (производ коначне оцене и броја 4);
основна психолошка селекција кандидата – до 20 бодова (производ коефицијента основне психолошке селекције и броја 4);
разговор – до 10 бодова (производ коначне оцене и броја 2).
 
Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила за избор биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.
 
За кандидате биће извршена безбедносна провера за пријем на рад у Војску Србије.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, провере физичких способности, психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да је одустао од даљег учешћа у изборном поступку.
 
Приликом доласка на провере способности из изборног поступка, кандидати су у обавези да имају идентификациони документ (лична карта или пасош).
 
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа, ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране, сносе матичне јединице пријављених кандидата.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Све информације везане за конкурс могу се добити на телефон 011/2063-531.