Министарство одбране Републике Србије
 
01.09.2022.

Јавни конкурс за избор / поновни избор у звање наставника у образовно-научном пољу медицинских наукаУНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ

 
 
РАСПИСУЈЕ
 
Јавни конкурс за избор / поновни избор у звање наставника у образовно-научном пољу медицинских наука:
 
једног наставника за ужу научну област Неурологија у звање редовног професора;
једног наставника за ужу научну област Хирургија подобласт Урологија у звање редовног професора;
једног наставника за ужу научну област Биологија са хуманом генетиком у звање редовног професора;
једног наставника за ужу научну област Медицина рада за поновни избор у звање доцента;
једног наставника за ужу научну област Медицинска микробиологија за поновни избор у звање доцента.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира;
да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
да је кандидат професионално војно лице / војни службеник.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
да испуњава услове за избор / поновни у звање доцента / ванредног професора / редовног професора из члана 17. и члана 18. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист”, број 40/2021);
кандидати који се први пут бирају у звање доцента морају имати позитивно оцењено приступно предавање из уже научне области за коју се бирају. Трајање приступног предавања не може бити краће од 30 минута, нити дуже од једног школског часа (45 минута). Тему приступног предавања бира кандидат.
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
 
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор у звање наставника (Одлука Сената број 10/121 од 21. јуна 2022. године), које је објављено на интернет страници Универзитета одбране (Медицински факултет ВМА);
попуњен одговарајући образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника (CD или USB);
уверење надлежног органа МУП-а о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу у оквиру студијских програма Медицинског факултета ВМА, осим за лица постављена на формацијско место наставника Универзитета одбране.
 
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета обране у Београду, Црнотравска 17, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање наставника”.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.