Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.09.2022.

Javni konkurs za izbor / ponovni izbor u zvanje nastavnika u obrazovno-naučnom polju medicinskih naukaUNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU
MEDICINSKI FAKULTET
VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE

 
 
RASPISUJE
 
Javni konkurs za izbor / ponovni izbor u zvanje nastavnika u obrazovno-naučnom polju medicinskih nauka:
 
jednog nastavnika za užu naučnu oblast Neurologija u zvanje redovnog profesora;
jednog nastavnika za užu naučnu oblast Hirurgija podoblast Urologija u zvanje redovnog profesora;
jednog nastavnika za užu naučnu oblast Biologija sa humanom genetikom u zvanje redovnog profesora;
jednog nastavnika za užu naučnu oblast Medicina rada za ponovni izbor u zvanje docenta;
jednog nastavnika za užu naučnu oblast Medicinska mikrobiologija za ponovni izbor u zvanje docenta.
 
OPŠTI USLOVI KONKURSA:
da kandidat poseduje naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se bira;
da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi;
da je kandidat profesionalno vojno lice / vojni službenik.
 
POSEBNI USLOVI KONKURSA:
da ispunjava uslove za izbor / ponovni u zvanje docenta / vanrednog profesora / redovnog profesora iz člana 17. i člana 18. Pravilnika o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja nastavnika („Službeni vojni list”, broj 40/2021);
kandidati koji se prvi put biraju u zvanje docenta moraju imati pozitivno ocenjeno pristupno predavanje iz uže naučne oblasti za koju se biraju. Trajanje pristupnog predavanja ne može biti kraće od 30 minuta, niti duže od jednog školskog časa (45 minuta). Temu pristupnog predavanja bira kandidat.
 
DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS
 
Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:
dokumentaciju prema Uputstvu za pripremu konkursne dokumentacije i izradu izveštaja za izbor u zvanje nastavnika (Odluka Senata broj 10/121 od 21. juna 2022. godine), koje je objavljeno na internet stranici Univerziteta odbrane (Medicinski fakultet VMA);
popunjen odgovarajući obrazac Izveštaja komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavnika (CD ili USB);
uverenje nadležnog organa MUP-a o nepostojanju pravosnažne presude za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi;
saglasnost pretpostavljene komande za angažovanje u nastavnom procesu u okviru studijskih programa Medicinskog fakulteta VMA, osim za lica postavljena na formacijsko mesto nastavnika Univerziteta odbrane.
 
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Prijave na konkurs za izbor u zvanje nastavnika podnose se na adresu Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta obrane u Beogradu, Crnotravska 17, Beograd, sa naznakom „konkurs za izbor u zvanje nastavnika”.
U prijavi obavezno navesti adresu i telefon, užu naučnu oblast i zvanje za koje se prijava podnosi.
Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.
Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatu.
Konkurs je otvoren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja.