Министарство одбране Републике Србије
 
01.08.2022.

Интерни конкурс о попуни формацијских места у Управи за традицију, стандард и ветеране 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ТРАДИЦИЈУ, СТАНДАРД И ВЕТЕРАНЕ
 
Расписује
 
И Н Т Е Р Н И  К О Н К У Р С
о попуни формацијских места у Управи за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране пријемом подофицира на неодређено време на служби у Војсци Србије и Министарству одбране у професионалну војну службу у својству официра на неодређено време путем интерног конкурса
 
 
 1. референт за план и анализу, ФЧ капетан прве класе, ФВЕС ФФ004, место службовања Београд – 1 извршилац.
 
      ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
 • да je кандидат пунолетни држављанин Републике Србије;
 • да је здравствено способан за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да има одговарајућу стручну спрему за радно место на које конкуришу;
 • да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њега не води кривични поступак због кривичног дела које се гони по службеној дужности, односно да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци;
 • да није старији од 45 година;
 • да је запослен у својству подофицира у Министарству одбране и Војсци Србије.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
      -    стечено звање дипломираног економисте;
 • познавање рада на рачунару и ECDL сертификат основни модул;
 • да кандидат у току службе није оцењиван негативним службеним оценама.
   
НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ
 
       Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, претпостављеној команди или јединици – установи у којој су на служби кандидати достављају кратку биографију и:
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или копија оверена у суду, општини или јавног бележника, не старији од шест месеци);
 • уверење о држављанству (оригинал или копија оверена у суду, општини или јавног бележника, не старије од шест месеци);
 • диплому о стеченом високом образовању 240 ЕСПБ и звању дипломирани економиста (оригинал или копија оверена у суду или општини или код јавног бележника);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шеср месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању дужем од шест месеци (не старије од шест месеци);
 • оверену копију сертификата о познавању рада на рачунару, према стандарду ECDL, основни ниво;
 • препоруку старешине на положају команданта батаљона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца.
 
       Претпостављене команде и јединице – установе у којој су кандидати на служби доставиће уз пријаву кандидата, по службеној дужности из досијеа персоналних података, и:
 • потврду надлежног старешине да кандидат нема негативних службених оцена и просек службених оцена у току службе;
 • оверен картон основних личних података (КОЛП).
 
Команде јединица – установа примљене молбе достављају службеном поштом на адресу:
 
УПРАВА ЗА ТРАДИЦИЈУ, СТАНДАРД И ВЕТЕРАНЕ,
Немањина број 15, Београд, са назнаком
„за конкурс за пријем у службу”.
 
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема на тражено радно место, а на захтев комисије за избор, доставиће лекарско уверење о здравственој способности.
      
       ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
 
Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају све услове конкурса.
 
Са свим кандидатима, међу којима се спроводи изборни поступак, конкурсна комисија ће обавити разговор, након чега ће кандидати бити упућени на лекарски преглед, физичку проверу и психолошко тестирање у надлежне установе.
 
За кандидате који испуњавају услове конкурса и задовоље критеријум психолошке процене, лекарског прегледа и физичке провере, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера.
 
Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери – процени искључује упућивање на даље провере – процене.
 
Позив на разговор и остала обавештења достављају се кандидату на адресу која је наведена у пријави на конкурс, односно на адресу јединице – установе у којој је лице на служби.
 
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
 1. просек оцена на основним студијама – до 60 бодова (производ оцене и броја 6);
 2. провера физичке способности – до 15 бодова (производ коначне оцене и броја 3);
 3. психолошка процена кандидата – до 15 бодова (производ коначне оцене и броја 3);
 4. разговор – до 10 бодова (производ коначне оцене и броја 2).
 
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, провере физичке способности, психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да је одустао од даљег учешћа у изборном поступку.
 
Приликом доласка на проверу општих способности кандидати са собом обавезно носе и личну карту или војну легитимацију.
 
Одлуку о пријему донеће надлежни старешина и о њеном садржају биће обавештени сви кандидати који учествују у изборном поступку.
 
Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања.
 
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране сносе кандидати који су се пријавили за попуну формацијских места официра.
 
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин, неће се узимати у разматрање и биће одбачене закључком против кога се може изјавити жалба.
 
Додатне информације могу се добити на телефон 011/3203-472 (зк Бранко Ћурчић), е-mail: utsv@mod.gov.rs и на сајту Министарства одбране Републике Србије (www.mod.gov.rs).