Министарство одбране Републике Србије
 
01.08.2022.

Интерни конкурс за пријем у професионалну војну службу у Централну логостичку базуМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЛОГИСТИКУ (Ј-4)
 
р а с п и с у ј е
 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС
 
за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време, у:
 
Централну логистичку базу,
 
 1. руковалац, ФВЕС ПК50П, 1 извршилац.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 
На конкурсу могу учествовати професионални војници на служби у Војсци Србије, који испуњавају следеће услове.
 
a) Општи услови:
 • да је пунолетан;
 • да је држављанин Републике Србије;
 • да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци Србије;
 • да има одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкурише;
 • да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њега не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да није старији од 40 година;
 • да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
 • да је завршио одговарајућу војну обуку с оружјем.
 
б) Посебни услови:
 • да је професионални војник на служби у Војсци Србије;
 • да има препоруку старешине на положају команданта батаљона – дивизиона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца.
 
За формацијско место под редним бројем 1:
 • завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил електротехничар енергетике.
 
Место рада: Пожега.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу, контакт телефон и наглашено формацијско место на које конкурише, кандидати подносе јединицама – установама у којима се налазе на служби. Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа:
 • оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем образовању;
 • попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере (тражити у команди јединице у којој се налази на служби);
 • сведочанства за сваки разред средње школе (оригинал или фотокопија оверена код јавног бележника).
 
Команде јединица – установа, уз пријаву кандидата, прибављају и прилажу следећа документа:
 • уверење о држављанству (оригинал или оверена копија);
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
 • потврду надлежног старешине о периоду обављања дужности професионалног војника у ком роду, односно служби;
 • потврду надлежног старешине да ли је негативно оцењиван и просек службених оцена у току службе;
 • препоруку старешине на положају команданта батаљона – дивизиона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца;
 • оверени образац КОЛП из програмског пакета КаИС.
 
Пријаве кандидата са неопходном документацијом команде јединица – установа службеном поштом доставити на адресу: Војна пошта 2077, Николе Луњевице 88, 32300 Горњи Милановац, са назнаком „за интерни конкурс”.
 
Лична достава пријаве може се извршити у деловодству Војне поште 2077 Горњи Милановац, Николе Луњевице 88, 32300 Горњи Милановац.
 
Рок за подношење пријава за пријем на службу је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.
 
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији оверену код јавног бележника – нотара биће одбачене решењем.
 
 
ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА
 
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија, коју формира надлежни старешина, међу кандидате који испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско место на које су конкурисали.
 
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на тестирање психолошких капацитета и проверу физичких способности.
 
Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери – процени искључује упућивање на даље провере – процене.
 
Ради вршења психолошке процене, кандидати за попуну формацијских места биће упућени у надлежну војноздравствену установу (у Београду, Нишу или Новом Саду), према распореду који ће израдити и са којима ће их упознати председник конкурсне комисије.
 
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
 1. просек оцена за сваки разред средње школе – до 50 бодова (производ просека оцена и броја 10);
 2. провера физичке способности – до 20 бодова (производ коначне оцене и броја 4);
 3. психолошка процена кандидата – до 20 бодова (1. категорија 20, 2. категорија 10, 3. категорија 0 бодова);
 4. разговор – до 10 бодова (производ коначне оцене и броја 2).
 
Кандидати, који са најбољим резултатом испуне мерила за избор, биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.
 
За кандидате биће извршена безбедносна провера за пријем на рад у Војску Србије.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, провере физичке способности, психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да је одустао од даљег учешћа у изборном поступку.
 
Приликом доласка на проверу општих способности, кандидати са собом обавезно носе и личну карту или војну легитимацију.
 
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране сносе кандидати који су се пријавили за попуну формацијског места.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
 
Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије www.vs.rs или на телефон локал 49-702 или 49-606.