Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.08.2022.

Interni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u Centralnu logostičku bazuMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LOGISTIKU (J-4)
 
r a s p i s u j e
 
INTERNI  KONKURS
 
za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme, u:
 
Centralnu logističku bazu,
 
 1. rukovalac, FVES PK50P, 1 izvršilac.
 
USLOVI KONKURSA
 
Na konkursu mogu učestvovati profesionalni vojnici na službi u Vojsci Srbije, koji ispunjavaju sledeće uslove.
 
a) Opšti uslovi:
 • da je punoletan;
 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da je zdravstveno i psihofizički sposoban za službu u Vojsci Srbije;
 • da ima odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkuriše;
 • da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da nije stariji od 40 godina;
 • da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
 • da je završio odgovarajuću vojnu obuku s oružjem.
 
b) Posebni uslovi:
 • da je profesionalni vojnik na službi u Vojsci Srbije;
 • da ima preporuku starešine na položaju komandanta bataljona – diviziona, njemu ravnom ili višem položaju, odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca.
 
Za formacijsko mesto pod rednim brojem 1:
 • završena srednja škola u trajanju od četiri godine, obrazovni profil elektrotehničar energetike.
 
Mesto rada: Požega.
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Prijavu na konkurs, koja treba da sadrži osnovne lične podatke, adresu, kontakt telefon i naglašeno formacijsko mesto na koje konkuriše, kandidati podnose jedinicama – ustanovama u kojima se nalaze na službi. Uz prijavu kandidat prilaže sledeća dokumenta:
 • overenu kopiju diplome o završenom odgovarajućem obrazovanju;
 • popunjen i overen obrazac i saglasnost za izvršenje bezbednosne provere (tražiti u komandi jedinice u kojoj se nalazi na službi);
 • svedočanstva za svaki razred srednje škole (original ili fotokopija overena kod javnog beležnika).
 
Komande jedinica – ustanova, uz prijavu kandidata, pribavljaju i prilažu sledeća dokumenta:
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija);
 • potvrdu nadležnog starešine o periodu obavljanja dužnosti profesionalnog vojnika u kom rodu, odnosno službi;
 • potvrdu nadležnog starešine da li je negativno ocenjivan i prosek službenih ocena u toku službe;
 • preporuku starešine na položaju komandanta bataljona – diviziona, njemu ravnom ili višem položaju, odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca;
 • overeni obrazac KOLP iz programskog paketa KaIS.
 
Prijave kandidata sa neophodnom dokumentacijom komande jedinica – ustanova službenom poštom dostaviti na adresu: Vojna pošta 2077, Nikole Lunjevice 88, 32300 Gornji Milanovac, sa naznakom „za interni konkurs”.
 
Lična dostava prijave može se izvršiti u delovodstvu Vojne pošte 2077 Gornji Milanovac, Nikole Lunjevice 88, 32300 Gornji Milanovac.
 
Rok za podnošenje prijava za prijem na službu je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.
 
Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenu kod javnog beležnika – notara biće odbačene rešenjem.
 
 
IZBOR KANDIDATA ZA POPUNU FORMACIJSKIH MESTA
 
Izborni postupak sprovešće konkursna komisija, koju formira nadležni starešina, među kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem na formacijsko mesto na koje su konkurisali.
 
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na testiranje psiholoških kapaciteta i proveru fizičkih sposobnosti.
 
Postupak izbora kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri – proceni isključuje upućivanje na dalje provere – procene.
 
Radi vršenja psihološke procene, kandidati za popunu formacijskih mesta biće upućeni u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu (u Beogradu, Nišu ili Novom Sadu), prema rasporedu koji će izraditi i sa kojima će ih upoznati predsednik konkursne komisije.
 
Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće konkursna komisija za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila za izbor:
 1. prosek ocena za svaki razred srednje škole – do 50 bodova (proizvod proseka ocena i broja 10);
 2. provera fizičke sposobnosti – do 20 bodova (proizvod konačne ocene i broja 4);
 3. psihološka procena kandidata – do 20 bodova (1. kategorija 20, 2. kategorija 10, 3. kategorija 0 bodova);
 4. razgovor – do 10 bodova (proizvod konačne ocene i broja 2).
 
Kandidati, koji sa najboljim rezultatom ispune merila za izbor, biće upućeni na medicinsko-zdravstvenu procenu u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu, radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za profesionalnu vojnu službu.
 
Za kandidate biće izvršena bezbednosna provera za prijem na rad u Vojsku Srbije.
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi obavljanja opšteg lekarskog pregleda, provere fizičke sposobnosti, psihološke procene i upućivanja na medicinsko-zdravstvenu procenu, smatraće se da je odustao od daljeg učešća u izbornom postupku.
 
Prilikom dolaska na proveru opštih sposobnosti, kandidati sa sobom obavezno nose i ličnu kartu ili vojnu legitimaciju.
 
Sve eventualne troškove putovanja do kasarni i vojnozdravstvenih ustanova radi realizacije selekcije, psihološke i medicinsko-zdravstvene procene, kao i eventualne troškove smeštaja i ishrane snose kandidati koji su se prijavili za popunu formacijskog mesta.
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
 
Sve informacije vezane za konkurs mogu se dobiti na sajtu Vojske Srbije www.vs.rs ili na telefon lokal 49-702 ili 49-606.