Министарство одбране Републике Србије
 
11.07.2022.

Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2022/2023. годинуМинистарство одбране
Сектор за људске ресурсе
расписује
КОНКУРС
за доделу студентских стипендија за школску 2022/2023. годину

 
Назив организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије која је исказала потребе за стипендирањем:

Војска Србије:

Један студент интегрисаних академских студија:

1.  један студент факултета из области фармације.

Двадесет три студента основних академских студија:
 
1.  један студент факултета ветеринарских наука;
2.  три студента факултета из области математике;
3.  један студент факултета музичких уметности;
4.  један студент факултета из области грађевинарства;
5.  један студент факултета из области машинског инжињерства;
6.  један студент факултета из области грађевинарства или техничких наука;
7.  један студент факултета из области машинског инжињерства;
8.  један студент факултета из области машинског инжињерства;
9.  два студентa факултета из области електрoтехнике и рачунарства;
10.  један студент факултета из области машинског инжињерства;
11.  један студент факултета из области економије;
12.  један студент факултета из области саобраћаја;
13.  три студентa факултета из области електрoтехнике и рачунарског инжињерства;
14.  један студент факултета из области електрoтехнике;
15.  један студент факултета из области машинског инжињерства;
16.  један студент факултета из области заштите на раду или заштите животне средине;
17.  два студентa факултета из области машинског или технолошког инжињерства или електрoтехнике и рачунарског инжињерства.

Студент интегрисаних академских студија под редним бројем 1 по завршетку студија биће примљен на службу у Војску Србије, место службовања Нови Сад, у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.

Студенти основних академских студија под редним бројевима 1, 3, 14 и 15 по завршетку студија биће примљени у радни однос у место службовања Београд у својству официра, у складу са Законом о Војсци Србије.

Студенти основних академских студија под редним бројем 2 по завршетку студија биће примљени у радни однос у место службовања Београд у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.

Студент основних академских студија под редним бројем 4 по завршетку студија биће примљен у радни однос у место службовања Нови Сад у својству официра, у складу са Законом о Војсци Србије.

Студент основних академских студија под редним бројем 5 по завршетку студија биће примљен у радни однос у место службовања Нови Сад у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.

Студент основних академских студија под редним бројем 6 по завршетку студија биће примљен у радни однос у место службовања Ниш у својству официра, у складу са Законом о Војсци Србије.

Студенти основних академских студија под редним бројевима 7 и 8 по завршетку студија биће примљени у радни однос у место службовања Чачак у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.

Студенти основних академских студија под редним бројевима 9 и 10 по завршетку студија биће примљени у радни однос у место службовања Крагујевац у својству официра, у складу са Законом о Војсци Србије.

Студент основних академских студија под редним бројем 11 по завршетку студија биће примљен у радни однос у место службовања Зуце у својству официра, у складу са Законом о Војсци Србије.

Студент основних академских студија под редним бројем 12 по завршетку студија биће примљен у радни однос у место службовања Панчево у својству официра, у складу са Законом о Војсци Србије.

Студенти основних академских студија под редним бројем 13 по завршетку студија биће примљени у радни однос у место службовања Београд (1) и Краљево (2) у својству официра, у складу са Законом о Војсци Србије.

Студент основних академских студија под редним бројем 16 по завршетку студија биће примљен у радни однос у место службовања Батајница у својству официра, у складу са Законом о Војсци Србије.

Студенти основних академских студија под редним бројем 17 по завршетку студија биће примљени у радни однос у место службовања Лађевци у својству официра, у складу са Законом о Војсци Србије.

По завршеним основним академским студијама студенти под редним бројевима 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 упућују се на одговарајућу војну обуку са оружјем.

По успешно завршеној одговарајућој војној обуци са оружјем студенти основних академских студија под редним бројевима 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 биће примљени у професионалну војну службу у својству официра, у складу са Законом о Војсци Србије.

Сектор за материјалне ресурсе:

Седам студената основних академских студија

1. шест студената факултета из области електротехничког и рачунарског инжењерства;
2. један студент факултета из области технолошког инжењерства.

Једанаест студената мастер академских студија:

1. десет студената факултета из области машинског инжењерства;
2. један студент факултета из области технолошког инжењерства.

Студенти основних академских студија под редним бројем 1 по завршетку студија биће примљени у радни однос у место службовања Београд у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.

Студент основних академских студија под редним бројем 2 по завршетку студија биће примљен у радни однос у место службовања Крагујевац у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.

Студенти мастер академских студија под редним бројем 1 по завршетку студија биће примљени у радни однос у место службовања Београд (9) и Крагујевац(1) у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.

Студент мастер академских студија под редним бројем 2 по завршетку студија биће примљени у радни однос у место службовања Београд у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.

Управа за односе са јавношћу:

Два студента основних академских студија:
1. два студента факултета музичке уметности.

Студенти основних академских студија по завршетку студија биће примљени у радни однос у место службовања Београд у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.

I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

Право на студентску стипендију имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог или другог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену на свакој години школовања најмање 7,50 и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.

Стипендија се додељује студенту под условом да прихвати да ступи у службу у Војску Србије и остане у служби најмање двоструко време трајања стипендирања.

Поред општих услова, лица морају да испуњавају и посебне услове:
–   да су здравствено способна и да задовољавају критеријуме психолошке процене за службу у Војсци Србије;
–   да се против њих не води кривични поступак за кривично дело за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивана за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера;
–   да су уписала студије које одговарају наведеним образовним профилима.

За стипендирање лица из грађанства на интегрисаним академским студијама ради пријема у Војску Србије:
–   под редним бројем 1 – да је студент пете године Фармацеутског факултета (студијски програм фармација).

За стипендирање лица из грађанства на основним академским студијама ради пријема у Војску Србије:
–   под редним бројем 1 – да је студент четврте године Факултета ветеринарских наука;
–   под редним бројем 2 – да су студенти треће године Математичког факултета (студијски програм математика);
–   под редним бројем 3 – да је студент четврте године Факултета музичких уметности модул: извођачка уметност (хорна);
–   под редним бројем 4 – да је студент четврте године Грађевинског факултета (студијски програм грађевинарство);
–   под редним бројем 5 – да је студент четврте године Машинског факултета (студијски програм машинско инжењерство, модул термоенергетика);
–   под редним бројем 6 – да је студент четврте године Грађевинског или Техничког факултета (студијски програм грађевинарство или нискоградња);
–   под редним бројем 7 – да је студент четврте године Машинског факултета (студијски програм машинско инжењерство, модул моторна возила и мотори);
–   под редним бројем 8 – да је студент четврте године Машинског факултета (студијски програм војноиндустријско инжењерство, модул наоружање);
–   под редним бројем 9 – да су студенти четврте године Електротехничког или Машинског факултета (студијски програм студијски програм електротехника и рачунарство);
–   под редним бројевима 10 и 15 – да су студенти четврте године Машинског факултета (студијски програм машинско инжењерство, модул мотори);
–   под редним бројем 11 – да је студент четврте године Економског факултета (модул економија);
–   под редним бројем 12 – да је студент четврте године Саобраћајног факултета (студијски програм саобраћајно инжењерство);
–   под редним бројем 13 – да су студенти четврте године Електротехничког факултета (студијски програм електротехничко или рачунарско инжењерство, модул електроника);
–   под редним бројем 14 – да је студент четврте године Електротехничког факултета (студијски програм системско инжењерство);
–   под редним бројем 16 – да је студент четврте године Факултета заштите на раду или животне средине (студијски програм заштита на раду или заштита животне средине);
–   под редним бројем 17 – да су студенти четврте године Машинског, Технолошког или Електротехничког факултета.

За стипендирање лица из грађанства на основним академским студијама ради пријема у Министарство одбране (Сектор за материјалне ресурсе) под редним бројем 1:
–   један студент треће или четврте године Електротехничког факултета (студијски програм: електроенергетски системи или енергетски претварачи и погони), или Факултета техничких наука (студијски програм: електроенергетски системи или енергетска електроника и електричне машине), или Електронски факултет (студијски модул: електроенергетика);
–   два студента треће или четврте године Електротехничког факултета (студијски програм: софтверско инжињерство или рачунарска техника и информатика), или Факултета техничких наука (студијски програм: рачунарска техника и рачунарске комуникације, или примењене рачунарске науке и информатика, или софтверско инжињерство и информационе технологије, или информационе технологије, или рачунарско и софтверско инжењерство), или Електронски факултет (студијски модул: рачунарство и информатика);
–   три студената треће или четврте године Електротехничког факултета (студијски програм електроника, или сигнали и системи, или системско инжењерство, или радио-комуникације, или микроталасна техника, или наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника), или Факултета техничких наука (студијски програм: рачунарски управљачки системи, или информационо-комуникационе технологије и обрада сигнала, или микрорачунарска електроника), или Електронски факултет (студијски модул: електронске компоненте и микросистеми, или електронска кола и ембедед системи, или комуникације и обрада информација и системско инжењерство и радио-комуникације, или управљање системима).

За стипендирање лица из грађанства на основним академским студијама ради пријема у Министарство одбране (Сектор за материјалне ресурсе) под редним бројем 2:
–   један студент четврте године Факултета инжењерских наука (смер: војноиндустријско инжињерство, модул: пројектили и упаљачи).

За стипендирање лица из грађанства на мастер академским студијама ради пријема у Министарство одбране (Сектор за материјалне ресурсе) под редним бројем 1:
–   два студента прве или друге године Машинског факултета (модул: ваздухопловство, са претходно завршеним основним академским студијама на истом модулу);
–   пет студената прве или друге године Машинског факултета (модул: системи наоружања или прве године мастер академских студија Факултета инжењерских наука, студијски програм: војноиндустријско инжењерство, са претходно завршеним основним академским студијама на истом модулу);
–   два студента прве или друге године Машинског факултета (модул: аутоматско управљање или студијски програм мехатроника и управљање, или Факултета инжењерских наука модул примењена механика и аутоматско управљање, или Факултета техничких наука студијски програм: мехатроника или рачунарство и информатика, или Електронског факултета студијски програм: управљање системима, са претходно завршеним основним академским студијама на истом модулу);
–   један студент завршне године Факултета инжењерских наука (студијски програм: машинско инжењерство модул: производно машинство).

За стипендирање лица из грађанства на мастер академским студијама ради пријема у Министарство одбране (Сектор за материјалне ресурсе) под редним бројем 2:
–   један студент завршне године Технолошко-металуршког факултета или Технолошког факултета (студијски програм: хемијско инжењерство, или инжењерство материјала, или технолошко инжењерство, или хемијске технологије модул: органска хемијска технологија, или полимерно инжењерство, или хемијско процесно инжењерство, или инжењерство материјала, или материјали и хемијске технологије, на истом модулу).

За стипендирање лица из грађанства на основним академским студијама ради пријема у Министарство одбране (Управа за односе са јавношћу) под редним бројем 1:
–   један студент четврте године Факултета музичке уметности (студијски програм: извођачке уметности, модул: дувачки инструменти (тромбон));
–   један студент треће године Факултета музичке уметности (студијски програм: извођачке уметности, модул: дувачки инструменти (фагот)).

Висина студентске стипендије за школску 2022/2023. годину месечно износи:
–   за мастер академске студије – 50.000,00 динара;
–   за студенте интегрисаних академских студија – 50.000,00 динара;
–   за студенте основних академских студија – 40.000,00 динара.

II.   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Студент приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа:
–   пријаву (образац);
–   уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
–   уверење о уписаним студијама другог степена, за студенте мастер академских студија;
–   потврду о оствареном успеху са прве године мастер академских студија, уколико мастер академске студије трају две године;
–   уверење о дипломирању на основним академским студијама (оверена фотокопија), за студенте мастер академских студија;
–   потврду да је уписан у четврту, односно трећу годину основних академских студија, за студенте основних академских студија;
–   потврду о оствареном успеху са претходних година студија (за сваку школску годину), за студенте основних академских студија;
–   штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа);
–   уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
–   уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера (не старије од шест месеци);
–   потврду одговарајуће високошколске установе да не остварује право на студентски кредит или стипендију по другом основу или изјаву да се одриче стипендије или кредита уколико их остварује по другом основу.
Поднета конкурсна документа се не враћају.

III. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈЕ

Рок за пријављивање на конкурс и подношење потребних докумената је до 31. октобра 2022. године.

Образац пријаве за конкурс преузети са сајта Министарства одбране на адреси: www.mod.gov.rs, у рубрици „Конкурси, огласи, јавне набавке”.
Пријаве на конкурс доставити на адресу: Сектор за људске ресурсе Министарства одбране, Београд, Немањина бр. 15, са назнаком „пријава за конкурс за доделу студентских стипендија”.

Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је предата након истека рока за пријављивање и она се неће разматрати.

Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је наведена у конкурсу и која ће се одбацити као неисправна.
Одлуку о додели студентске стипендије за текућу школску годину доноси министар одбране на основу коначне ранг-листе.

IV. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА

Редослед пријављених кандидата за доделу студентске стипендије утврђује се на основу:

1)  успеха оствареног у претходном школовању;
2)  ефикасност студирања.

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова у висини просечне оцене положених испита током студирања (од 7,50 до 10 бодова).

Ефикасност студирања исказује се бројем бодова према години студија у коју је студент уписан:
1)  за III годину – 4,00 бодова,
2)  за IV годину – 4,50 бодова,
3)  за V годину – 5,00 бодова.

Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу студентске стипендије.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Под једнаким условима приоритет у додели студентских стипендија имаће студенти завршних година мастер, односно основних академских студија.

Приликом рангирања првенство под једнаким условима има кандидат који је члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног места у друго место службовања.

V.   ПОСТУПАК

Кандидат за добијање студентске стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом Сектору за људске ресурсе Министарства одбране.

Комисију за разматрање пристиглих молби и рангирање кандидата образује организациона јединица Министарства одбране надлежна за кадрове.

На основу извршеног рангирања кандидата Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране утврђује предлог ранг-листе кандидата за студентску стипендију и објављује је на интернет адреси Министарства одбране.

Кандидат незадовољан предлогом ранг-листе има право приговора у року од 10 (десет) дана од дана његовог објављивања на интернет адреси Министарства одбране.

Кандидат подноси приговор Министарству одбране – Комисији за решавање по приговору на предлог ранг-листе, коју формира министар одбране, преко Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране.

Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг-листу кандидата за студентску стипендију која се објављује на интернет адреси Министарства одбране.

Министар одбране доноси одлуку о додели студентске стипендије на основу коначне ранг-листе.

На основу коначне одлуке министра одбране о додели студентске стипендије, студент закључује уговор о стипендији са Министарством одбране којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.

VI. ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈА

Студенту се исплаћује студентска стипендија у десет једнаких месечних рата, до 15. у месецу за претходни месец.

Образац пријаве за конкурс налази се на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs