Министарство одбране Републике Србије
 
01.05.2022.

Јавни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време у 2. бригаду Копнене војскеМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Генералштаб Војске Србије
Команда Копнене војске
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ  КОНКУРС
 
 
за пријем у професионалну војну службу у својству
подофицира на неодређено време, у:
 
2. бригаду Копнене војске
 
  1. фармацеутски техничар, ВЕС ПС81П, 1 извршилац.
 
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 
На конкурсу могу учествовати лица која испуњавају следеће услове:
 
а) ОПШТИ УСЛОВИ:
 
- да је пунолетан;
- да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци Србије;
- да има прописано образовање;
- да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
- да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
- да није старији од 40 година;
- да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
- да је завршио одговарајућу војну обуку са оружјем.
 
б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
 
  • да је завршио средњу медицинску школу (IV) степен, смер фармацеутски техничар.
 
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, краћу биографију, јединицу, број и назив формацијског места за које конкурише, кандидати треба да доставе ВП 3720 Краљево, лично или путем поште:
  • пријава за конкурс (молба);
  • извод из матичне књиге рођених (оригинал или копија оверена код надлежног органа – не старије од шест месеци);
  • уверење о држављанству (оригинал или копија оверена код надлежног органа – не старије од шест месеци);
  • диплому о стеченом образовању (копија оверена код надлежног органа);
  • потврда Регионалног центра МО о регулисању војне обавезе (одслужен војни рок са оружјем);
  • потврда да није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
  • потврда од надлежног суда и МУП-а да се не води кривични поступак и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања у магазину „Одбрана”.
 
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да у року од 15 дана од дана пријема одлуке о избору кандидата изјави жалбу.
 
Некомплетна и непотпуна документа неће се узимати у разматрање, а документа кандидатима који не буду изабрани неће се враћати.
 
Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије www.vs.rs, на телефон 036/308-422 или локал 17-422.