Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.05.2022.

Javni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme u 2. brigadu Kopnene vojskeMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
Generalštab Vojske Srbije
Komanda Kopnene vojske
 
r a s p i s u j e
 
JAVNI  KONKURS
 
 
za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu
podoficira na neodređeno vreme, u:
 
2. brigadu Kopnene vojske
 
  1. farmaceutski tehničar, VES PS81P, 1 izvršilac.
 
 
USLOVI KONKURSA
 
Na konkursu mogu učestvovati lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
 
a) OPŠTI USLOVI:
 
- da je punoletan;
- da je zdravstveno i psihofizički sposoban za službu u Vojsci Srbije;
- da ima propisano obrazovanje;
- da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
- da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
- da nije stariji od 40 godina;
- da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
- da je završio odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.
 
b) POSEBNI USLOVI:
 
  • da je završio srednju medicinsku školu (IV) stepen, smer farmaceutski tehničar.
 
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Prijavu na konkurs, koja treba da sadrži osnovne lične podatke, adresu i kontakt telefon, kraću biografiju, jedinicu, broj i naziv formacijskog mesta za koje konkuriše, kandidati treba da dostave VP 3720 Kraljevo, lično ili putem pošte:
  • prijava za konkurs (molba);
  • izvod iz matične knjige rođenih (original ili kopija overena kod nadležnog organa – ne starije od šest meseci);
  • uverenje o državljanstvu (original ili kopija overena kod nadležnog organa – ne starije od šest meseci);
  • diplomu o stečenom obrazovanju (kopija overena kod nadležnog organa);
  • potvrda Regionalnog centra MO o regulisanju vojne obaveze (odslužen vojni rok sa oružjem);
  • potvrda da nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
  • potvrda od nadležnog suda i MUP-a da se ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u magazinu „Odbrana”.
 
Kandidat koji je učestvovao u izbornom postupku ima pravo da u roku od 15 dana od dana prijema odluke o izboru kandidata izjavi žalbu.
 
Nekompletna i nepotpuna dokumenta neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta kandidatima koji ne budu izabrani neće se vraćati.
 
Sve informacije vezane za konkurs mogu se dobiti na sajtu Vojske Srbije www.vs.rs, na telefon 036/308-422 ili lokal 17-422.