Министарство одбране Републике Србије
 
01.05.2022.

Јавни конкурс за избор лица у звање наставника у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наукаУниверзитет одбране у Београду
Војна академија
 
РАСПИСУЈЕ
 
Јавни конкурс за избор лица у звање наставника у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, и то:
  1. избор једног наставника за ужу научну област психологија у звање ванредног професора.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
  1. да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира;
  2. да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
  3. да је кандидат професионално војно лице / војни службеник.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
  1. да испуњава услове за избор у звање ванредног професора из члана 17. и члана 18. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист”, број 40/2021).
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
 
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
  1. окументацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор у звање наставника (Одлука Сената број 7/56 од 20. октобра 2016. године), које је објављено на интернет страници Универзитета обране (Војне академије);
  2. попуњен одговарајући Образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника (CD);
  3. верење надлежног органа МУП-а о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
  4. сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу у оквиру студијских програма Војне академије.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Пријаве на конкурс за избор/поновни избор у звање наставника подносе се на адресу Војне академије: Вељка Лукића Курјака 33, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање наставника”.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација неће се враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.
 
 
ВАЖНА НАПОМЕНА
Кандидат који буде изабран у звање наставника неће бити постављен на формацијско места наставника на Војној академији, већ ће права и обавезе наставника остваривати са формацијског места на које је већ постављен, а у складу са чланом 88. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закон, 11/2021-аутентично тумачење, 67/2021-др закон).