Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.05.2022.

Javni konkurs za izbor lica u zvanje nastavnika u obrazovno-naučnom polju društveno-humanističkih naukaUniverzitet odbrane u Beogradu
Vojna akademija
 
RASPISUJE
 
Javni konkurs za izbor lica u zvanje nastavnika u obrazovno-naučnom polju društveno-humanističkih nauka, i to:
  1. izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast psihologija u zvanje vanrednog profesora.
 
OPŠTI USLOVI KONKURSA:
 
  1. da kandidat poseduje naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se bira;
  2. da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi;
  3. da je kandidat profesionalno vojno lice / vojni službenik.
 
POSEBNI USLOVI KONKURSA:
 
  1. da ispunjava uslove za izbor u zvanje vanrednog profesora iz člana 17. i člana 18. Pravilnika o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja nastavnika („Službeni vojni list”, broj 40/2021).
 
DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS
 
Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:
  1. okumentaciju prema Uputstvu za pripremu konkursne dokumentacije i izradu izveštaja za izbor u zvanje nastavnika (Odluka Senata broj 7/56 od 20. oktobra 2016. godine), koje je objavljeno na internet stranici Univerziteta obrane (Vojne akademije);
  2. popunjen odgovarajući Obrazac Izveštaja komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavnika (CD);
  3. verenje nadležnog organa MUP-a o nepostojanju pravosnažne presude za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi;
  4. saglasnost pretpostavljene komande za angažovanje u nastavnom procesu u okviru studijskih programa Vojne akademije.
 
NAČIN KONKURISANjA
Prijave na konkurs za izbor/ponovni izbor u zvanje nastavnika podnose se na adresu Vojne akademije: Veljka Lukića Kurjaka 33, Beograd, sa naznakom „konkurs za izbor u zvanje nastavnika”.
U prijavi obavezno navesti adresu i telefon, užu naučnu oblast i zvanje za koje se prijava podnosi.
Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatu.
Konkurs je otvoren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja.
 
 
VAŽNA NAPOMENA
Kandidat koji bude izabran u zvanje nastavnika neće biti postavljen na formacijsko mesta nastavnika na Vojnoj akademiji, već će prava i obaveze nastavnika ostvarivati sa formacijskog mesta na koje je već postavljen, a u skladu sa članom 88. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 73/2018 – dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakon, 11/2021-autentično tumačenje, 67/2021-dr zakon).