Министарство одбране Републике Србије
 
01.04.2022.

Јавни конкурс за пријем лица из грађанства у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено време ради попуне радних местаГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за пријем лица из грађанства у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено време ради попуне радних места
У Централној логистичкој бази Управе за логистику (Ј-4) Генералштаба Војске Србије
 1. техничар за машинска средства (1 извршилац);
 2. механичар за возила точкаше – возач (1 извршилац);
 3. електромеханичар за возила гусеничаре – возач (1 извршилац);
 4. чувар (1 извршилац);
 5. возач (1 извршилац);
 6. механичар за погонску опрему и инсталације (1 извршилац);
 7. механичар за погонску опрему и инсталације – возач (1 извршилац).
 
Општи услови:
 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су кандидати здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да кандидати имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да кандидатима раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
 • да кандидати нису осуђивани на казну затвора у трајању од од најмање шест (6) месеци;
 • да су кандидати безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
 
Посебни услови:
 • за радно место под бројем 1 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије из машинства, област мотори;
 • за радно место под бројем 2 може конкурисати лице које има завршену специјализацију (на основу стручности средњег образовања), образовни профил аутомеханичар (5. ССС);
 • за радно место под бројем 3 може конкурисати лице које има завршену специјализацију (на основу стручности средњег образовања), образовни профил електромеханичар за машине и опрему (5. ССС);
 • за радно место под бројем 4 може конкурисати лице које има завршену средњу школу у трајању од четири године (4. ССС);
 • за радно место под бројем 5 може конкурисати лице које има завршену средњу школу у трајању од три године, образовни профил возач моторних возила (3. ССС);
 • за радно место под бројем 6 може конкурисати лице које има завршену специјализацију (на основу стручности средњег образовања), образовни профил механичар хидраулике и пнеуматике (5. ССС);
 • за радно место под бројем 7 може конкурисати лице које има завршену специјализацију (на основу стручности средњег образовања), образовни профил механичар хидраулике и пнеуматике (5. ССС).
 
Изборни поступак
 
У изборном поступку биће примењена Одлука о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без њега.
 
За сва радна места биће спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.
 
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак
 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу, биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
 
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона који су навели у својим пријавама или путем имејла на имејл адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организован разговор.
 
Кандидати који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем имејла на имејл адресе наведене у пријави.
 
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.

Место рада:
 
- Београд (за радна места под бројевима 1, 2 и 3);
- Прокупље (за радно место под бројем 4);
- Ниш (за радна места под бројевима 5, 6 и 7).
 
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину ,,Одбрана”.
 
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
 
- за радна места под бројевима 1, 2 и 3: Бранко Поповић, телефон 011/3053-472;
- за радна места под бројевима 4, 5, 6 и 7: Борис Митровић, телефон 018/508-614.
 
Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
 
-за радна места под бројевима 1, 2 и 3:
Војна пошта 2084 Београд, Ослобођења 30, 11090 (Раковица) Београд. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војне поште 2084 Београд, Ослобођења 30, 11090 (Раковица) Београд;
 
-за радна места под бројевима 4, 5, 6 и 7:
Војна пошта 2079 Ниш, Чегарска бб, 18000 Ниш. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војне поште 2079 Ниш, Чегарска бб, 18000 Ниш.
 
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће.
 
За сва радна места:
 
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
За радна места за која је прописано КВ, ССС, ВКВ:
 
-оригинал или оверена фотокопија сведочанства за завршен сваки разред средње школе.
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији коју је оверио јавни бележник. Изузетно, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.
 
 
Напомена
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене решењем.

Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку (,,Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву неопходно је доставити уз молбу уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.