Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.04.2022.

Javni konkurs za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije u radni odnos na neodređeno vreme radi popune radnih mestaGENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS
 
za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije u radni odnos na neodređeno vreme radi popune radnih mesta
U Centralnoj logističkoj bazi Uprave za logistiku (J-4) Generalštaba Vojske Srbije
 1. tehničar za mašinska sredstva (1 izvršilac);
 2. mehaničar za vozila točkaše – vozač (1 izvršilac);
 3. elektromehaničar za vozila guseničare – vozač (1 izvršilac);
 4. čuvar (1 izvršilac);
 5. vozač (1 izvršilac);
 6. mehaničar za pogonsku opremu i instalacije (1 izvršilac);
 7. mehaničar za pogonsku opremu i instalacije – vozač (1 izvršilac).
 
Opšti uslovi:
 • da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije;
 • da su kandidati zdravstveno sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
 • da kandidati imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu;
 • da kandidatima ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;
 • da kandidati nisu osuđivani na kaznu zatvora u trajanju od od najmanje šest (6) meseci;
 • da su kandidati bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu.
 
Posebni uslovi:
 • za radno mesto pod brojem 1 može konkurisati lice koje ima završene osnovne akademske studije iz mašinstva, oblast motori;
 • za radno mesto pod brojem 2 može konkurisati lice koje ima završenu specijalizaciju (na osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja), obrazovni profil automehaničar (5. SSS);
 • za radno mesto pod brojem 3 može konkurisati lice koje ima završenu specijalizaciju (na osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja), obrazovni profil elektromehaničar za mašine i opremu (5. SSS);
 • za radno mesto pod brojem 4 može konkurisati lice koje ima završenu srednju školu u trajanju od četiri godine (4. SSS);
 • za radno mesto pod brojem 5 može konkurisati lice koje ima završenu srednju školu u trajanju od tri godine, obrazovni profil vozač motornih vozila (3. SSS);
 • za radno mesto pod brojem 6 može konkurisati lice koje ima završenu specijalizaciju (na osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja), obrazovni profil mehaničar hidraulike i pneumatike (5. SSS);
 • za radno mesto pod brojem 7 može konkurisati lice koje ima završenu specijalizaciju (na osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja), obrazovni profil mehaničar hidraulike i pneumatike (5. SSS).
 
Izborni postupak
 
U izbornom postupku biće primenjena Odluka o kriterijumima za prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez njega.
 
Za sva radna mesta biće sprovedene sledeće aktivnosti u selekciji: prosek ocena sa nivoa školovanja predviđenog za formacijsko mesto koje se popunjava (40% od ukupnog broja bodova), psihološka procena kandidata (30% od ukupnog broja bodova), razgovor sa kandidatom (30% od ukupnog broja bodova), medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera.
 
Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak
 
Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na radnim mestima za koja konkurišu, biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koji su naveli u svojim prijavama ili putem imejla na imejl adrese navedene u prijavi.
 
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka, gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Za kandidate koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće organizovan razgovor.
 
Kandidati koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja razgovora kandidati će biti blagovremeno obavešteni pisanim putem ili putem imejla na imejl adrese navedene u prijavi.
 
Za kandidate koji uđu u najuži izbor, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.
 
Izabrani kandidati pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad na formacijskom mestu na koje su konkurisali.

Mesto rada:
 
- Beograd (za radna mesta pod brojevima 1, 2 i 3);
- Prokuplje (za radno mesto pod brojem 4);
- Niš (za radna mesta pod brojevima 5, 6 i 7).
 
Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 30 (trideset) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u magazinu ,,Odbrana”.
 
Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:
 
- za radna mesta pod brojevima 1, 2 i 3: Branko Popović, telefon 011/3053-472;
- za radna mesta pod brojevima 4, 5, 6 i 7: Boris Mitrović, telefon 018/508-614.
 
Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:
 
-za radna mesta pod brojevima 1, 2 i 3:
Vojna pošta 2084 Beograd, Oslobođenja 30, 11090 (Rakovica) Beograd. Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu Vojne pošte 2084 Beograd, Oslobođenja 30, 11090 (Rakovica) Beograd;
 
-za radna mesta pod brojevima 4, 5, 6 i 7:
Vojna pošta 2079 Niš, Čegarska bb, 18000 Niš. Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu Vojne pošte 2079 Niš, Čegarska bb, 18000 Niš.
 
Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs
 
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, imejl adresa, redni broj radnog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće.
 
Za sva radna mesta:
 
- original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje ili zanimanje; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Za radna mesta za koja je propisano KV, SSS, VKV:
 
-original ili overena fotokopija svedočanstva za završen svaki razred srednje škole.
 
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koju je overio javni beležnik. Izuzetno, u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao.
 
 
Napomena
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika biće odbačene rešenjem.

Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije dodatno se vrednuje činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije, dete palog borca, supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik, odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica.

Probni rad obavezan je za sve one kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje šest meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu zbog otkaza.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku (,,Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na veb-stranici Ministarstva odbrane Republike Srbije www.mod.gov.rs. Potpisanu izjavu neophodno je dostaviti uz molbu uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz suda i MUP-a da se protiv lica ne vodi krivični postupak, odnosno da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Kandidati koji konkurišu na više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu, u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.

Lice koje je već zaposleno u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto, odnosno formacijsko mesto u organizacionoj jedinici u kojoj radi, ili rešenje da je neraspoređeno.