Министарство одбране Републике Србије
 
01.04.2022.

Интерни конкурс за пријем кандидата на селективну обуку у 63. падобранску бригаду за попуну упражњених формацијских места официра, подофицира и професионалних војникаГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
63. падобранска бригада
р а с п и с у ј е
ИНТЕРНИ КОНКУРС
 
за пријем кандидата на селективну обуку у 63. падобранску бригаду за попуну упражњених формацијских места официра, подофицира и професионалних војника, по следећем:
 
 1. падобранац – официр, подофицир и професионални војник;
 2. возач – професионални војник;
 3. слагач падобрана – професионални војник;
 4. – професионални војник;
 5. – професионални војник;
 6. радио-релејац – професионални војник;
 7. телефониста-линијаш – професионални војник;
 8. механичар за возила точкаше – професионални војник;
 9. електромеханичар за возила точкаше – професионални војник;
 10. механичар за пешадијско наоружање – професионални војник;
 11. механичар за оптоелектронска средства – професионални војник;
 12. механичар за радио-уређаје – професионални војник;
 13. вулканизер – професионални војник;
 14. кувар – професионални војник;
 15. пекар – професионални војник;
 
 
I. УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
За пријем кандидата на селективну обуку у 63. падобранску бригаду могу конкурисати професионални официри, подофицири и професионални војници свих родова и служби из Министарства одбране и Војске Србије који испуњавају следеће услове:
 
а) општи услови конкурса:
 • да испуњавају услове прописане одредбама члана 39. Закона о Војсци Србије.
 
б) посебни услови конкурса:
 • за формацијска места падобранац, да нису старији од 30 година живота, да су психофизички здрави и способни за рад у 63. падобранској бригади, што се утврђује налазом надлежне војнолекарске комисије, психолошким тестирањем за обављање падобранске службе, тестом опште културе и провером физичких способности (да су пливачи);
 • да су они и чланови њихове уже породице (брачни друг и деца) држављани Републике Србије;
 • да имају радно искуство у Војсци од најмање две године;
 • да у току службе нису негативно оцењивани;
 • да испуњавају критеријуме безбедносне провере.
 
 
 
II. НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Молбе за пријем на селективну обуку у 63. падобранској бригади кандидати подносе у матичној јединици – установи у којој су на служби. Молбе кандидата са неопходном документацијом команде јединица-установа достављају службеном поштом ВП 6006 Ниш, појединачно, у затвореној коверти са назнаком „за интерни конкурс за селективну обуку”.
 
Уз молбу, кандидати обавезно прилажу и:
 • кратку биографију;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству за њега и чланове његове уже породице;
 • оверени образац КОЛП из програмског пакета КаИС;
 • изјава о жељи да обавља падобранску службу (кандидати за формацијско место падобранац);
 • мишљење команданта ранга батаљона или вишег.
 
По пристизању молби и њихове анализе, кандидати који задовоље опште услове конкурса добиће позив преко претпостављене команде, са тачним датумом и временом ради упућивања на лекарски преглед за падобранца. Преглед траје три дана, а позив представља уједно и упутницу за преглед.
 
Кандидати који буду здравствено способни и који испуне све услове конкурса, долазе на селективну обуку (привремени рад) у 63. падобранску бригаду (ВП 6006 Ниш), у трајању од девет седмица за падобранце или четири седмице за остала формацијска места.
 
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне молбе биће одбачене решењем.
 
Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије: www.vs.rs, или на телефон 018/508-395, или локал 56-395.
 
Конкурс је отворен до 30. априла 2022. године.