Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.04.2022.

Interni konkurs za prijem kandidata na selektivnu obuku u 63. padobransku brigadu za popunu upražnjenih formacijskih mesta oficira, podoficira i profesionalnih vojnikaGENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
63. padobranska brigada
r a s p i s u j e
INTERNI KONKURS
 
za prijem kandidata na selektivnu obuku u 63. padobransku brigadu za popunu upražnjenih formacijskih mesta oficira, podoficira i profesionalnih vojnika, po sledećem:
 
 1. padobranac – oficir, podoficir i profesionalni vojnik;
 2. vozač – profesionalni vojnik;
 3. slagač padobrana – profesionalni vojnik;
 4. – profesionalni vojnik;
 5. – profesionalni vojnik;
 6. radio-relejac – profesionalni vojnik;
 7. telefonista-linijaš – profesionalni vojnik;
 8. mehaničar za vozila točkaše – profesionalni vojnik;
 9. elektromehaničar za vozila točkaše – profesionalni vojnik;
 10. mehaničar za pešadijsko naoružanje – profesionalni vojnik;
 11. mehaničar za optoelektronska sredstva – profesionalni vojnik;
 12. mehaničar za radio-uređaje – profesionalni vojnik;
 13. vulkanizer – profesionalni vojnik;
 14. kuvar – profesionalni vojnik;
 15. pekar – profesionalni vojnik;
 
 
I. USLOVI KONKURSA:
 
Za prijem kandidata na selektivnu obuku u 63. padobransku brigadu mogu konkurisati profesionalni oficiri, podoficiri i profesionalni vojnici svih rodova i službi iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji ispunjavaju sledeće uslove:
 
a) opšti uslovi konkursa:
 • da ispunjavaju uslove propisane odredbama člana 39. Zakona o Vojsci Srbije.
 
b) posebni uslovi konkursa:
 • za formacijska mesta padobranac, da nisu stariji od 30 godina života, da su psihofizički zdravi i sposobni za rad u 63. padobranskoj brigadi, što se utvrđuje nalazom nadležne vojnolekarske komisije, psihološkim testiranjem za obavljanje padobranske službe, testom opšte kulture i proverom fizičkih sposobnosti (da su plivači);
 • da su oni i članovi njihove uže porodice (bračni drug i deca) državljani Republike Srbije;
 • da imaju radno iskustvo u Vojsci od najmanje dve godine;
 • da u toku službe nisu negativno ocenjivani;
 • da ispunjavaju kriterijume bezbednosne provere.
 
 
 
II. NAČIN KONKURISANjA
 
Molbe za prijem na selektivnu obuku u 63. padobranskoj brigadi kandidati podnose u matičnoj jedinici – ustanovi u kojoj su na službi. Molbe kandidata sa neophodnom dokumentacijom komande jedinica-ustanova dostavljaju službenom poštom VP 6006 Niš, pojedinačno, u zatvorenoj koverti sa naznakom „za interni konkurs za selektivnu obuku”.
 
Uz molbu, kandidati obavezno prilažu i:
 • kratku biografiju;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uverenje o državljanstvu za njega i članove njegove uže porodice;
 • overeni obrazac KOLP iz programskog paketa KaIS;
 • izjava o želji da obavlja padobransku službu (kandidati za formacijsko mesto padobranac);
 • mišljenje komandanta ranga bataljona ili višeg.
 
Po pristizanju molbi i njihove analize, kandidati koji zadovolje opšte uslove konkursa dobiće poziv preko pretpostavljene komande, sa tačnim datumom i vremenom radi upućivanja na lekarski pregled za padobranca. Pregled traje tri dana, a poziv predstavlja ujedno i uputnicu za pregled.
 
Kandidati koji budu zdravstveno sposobni i koji ispune sve uslove konkursa, dolaze na selektivnu obuku (privremeni rad) u 63. padobransku brigadu (VP 6006 Niš), u trajanju od devet sedmica za padobrance ili četiri sedmice za ostala formacijska mesta.
 
Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune molbe biće odbačene rešenjem.
 
Sve informacije vezane za konkurs mogu se dobiti na sajtu Vojske Srbije: www.vs.rs, ili na telefon 018/508-395, ili lokal 56-395.
 
Konkurs je otvoren do 30. aprila 2022. godine.