Министарство одбране Републике Србије
 
01.04.2022.

Јавни конкурс за попуну радних места у Војној гимназији и Војној академији Универзитета одбране пријемом лица из грађанства у својству војних службеника и намештеника у радни однос на неодређено времеМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за попуну радних места у Војној гимназији и Војној академији Универзитета одбране пријемом лица из грађанства у својству војних службеника и намештеника у радни однос на неодређено време

Место рада Београд

 
У Војну академију
 1. један (1) референт за одржавање непокретности, ОАС240;
 2. један (1) возач аутобуса, КВ;

Општи услови конкурса:
 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању од најмање шест месеци;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да су здравствено способни за дужности у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да им раније није престао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа.
 
Посебни услови конкурса:
 • за радно место под бројем један може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког инжењерства, област енергетика (ОАС 240 ЕСПБ).
 • за радно место под бројем два може конкурисати лице које има завршену средњу школу у трајању од три године и положен испит за возача моторног возила Д категорије.
Сагласно одредбама члана 125. Закона о Војсци Србије, при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица.

Пробни рад је обавезан за све кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци и прати га непосредно претпостављени старешина, који након окончања пробног рада надлежном руководиоцу даје писано мишљење о томе да ли је лице задовољило на пробном раду. Лицу које не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без његове писане сагласности и без права на новчану накнаду због отказа.
 
Начин конкурисања:

Кандидати који испуњавају опште услове конкурса подносе молбу Војној академији Универзитета одбране и прилажу следећу документацију:
 • CV или кратку биографију;
 • копију личне карте (или одштампане очитане податке);
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
 • уверење о држављанству (оригинал не старији од шест месеци или оверена фотокопија);
 • оверена фотокопија дипломе о стеченој школској спреми (уколико кандидат не поседује у тренутку подношења документације диплому, признаће се и уверење о стеченој школској спреми, али је кандидат у обавези да на захтев конкурсне комисије до окончања поступка по овом конкурсу достави оверену фотокопију дипломе о стеченој школској спреми);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (оригинал не старији од шест месеци или оверена фотокопија);
 • уверење надлежног органа Министарства унутрашњих послова да кандидат није кривично осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (оригинал не старији од шест месеци или оверена фотокопија);
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос није престајао због теже повреде дужности из радног односа.
 
Поред лица из грађанства, на конкурс се могу пријавити и лица која се налазе на служби у Министарству одбране или Војсци Србије у својству професионалног војног лица (официра, подофицира, професионалног војника), војног службеника, војног намештеника, односно државног службеника и намештеника. Наведена лица достављају документа преко својих војних пошта. Уз мишљење команданта јединице ранга батаљона потребно је доставити оверену фотокопију последње службене оцене и оверен и потписан картон основних и личних података КОЛП.
 
Сви докази о испуњености услова за пријем у службу достављају се као оригинали или оверене фотокопије. Уверења која се прилажу уз молбу, ако нису трајног карактера, не могу бити старија од шест месеци.
 
НАПОМЕНА: Уколико лице конкурише за више радних места, доставља за свако радно место појединачне пријаве са потпуном документацијом.
 
Изборни поступак:

Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају све услове конкурса за пријем на радно место.

Кандидати који доставе благовремену, дозвољену и потпуну пријаву на конкурс биће обавештени о термину одржавања провере знања и способности.

Провера знања и способности спроводи се тако што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора. Провера знања и способности вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току изборног поступка.

Кандидати који успешно прођу провере знања и способности биће упућени на психолошку процену. Психолошка процена кандидата врши се према критеријумима профила за цивилна лица, а у складу са степеном образовања потребним за формацијско место које се попуњава. Психолошка процена кандидата обавља се групним и индивидуалним психолошким испитивањем. Групно психолошко испитивање подразумева психолошку процену кандидата батеријом тестова. Индивидуално испитивање кандидата подразумева процену кандидата кроз психолошки интервју и друге психолошке технике.

Са кандидатима који успешно прођу психолошку процену конкурсна комисија ће обавити разговор и извршити њихово рангирање у складу са одобреним критеријумима Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”, број 13/19 и 20/20). Сва обавештења упућују се кандидату на адресу која је наведена у пријави за конкурс.

У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”, број 13/19 и 20/20), а који обухватају просек оцена са нивоа школовања које је прописано за пријем на радно место (30% од укупног броја бодова), провера знања и способности (30% од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата (30% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова).

За кандидате који испуњавају услове конкурса и уђу у најужи избор уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера.
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос, доставиће лекарско уверење о здравственој способности.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Марко Андрун, војни службеник, телефон 011/3603-378.

Начин подношења пријаве:

Пријаве на конкурс, са приложеним доказима о испуњености услова, доставити непосредно или поштом препоручено на адресу:

ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Вељка Лукића Курјака, број 33, Београд
са назнаком „за јавни конкурс за радно место под редним бројем___”
 
У пријави за конкурс обавезно се наводи име и презиме кандидата, име једног родитеља, ЈМБГ, адреса на коју се кандидату достављају обавештења, број телефона, радно место за које се кандидат пријављује (обавезно навести редни број радног места), досадашње радно и стручно искуство кандидата, подаци о посебним знањима и вештинама и доказ у смислу члана 125. Закона о Војсци Србије.
 
Рок за подношење пријава за пријем у службу је 30 (тридесет) дана од дана објављивања конкурса у магазину „Одбрана”.
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин неће се узимати у разматрање и биће одбачене решењем против којег кандидат може изјавити жалбу старешини команде, јединице и установе Војске Србије, односно руководиоцу организационе јединице Министарства одбране који је непосредно претпостављени старешини команде, јединице и установе Војске Србије, односно руководиоцу организационе јединице Министарства одбране у којој се врши пријем цивилног лица, у року од осам дана од дана достављања решења. Жалба не задржава извршење решења.