Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.04.2022.

Javni konkurs za popunu radnih mesta u Vojnoj gimnaziji i Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane prijemom lica iz građanstva u svojstvu vojnih službenika i nameštenika u radni odnos na neodređeno vremeMINISTARSTVO ODBRANE
REPUBLIKE SRBIJE
UNIVERZITET ODBRANE
VOJNA AKADEMIJA
r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS
 
za popunu radnih mesta u Vojnoj gimnaziji i Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane prijemom lica iz građanstva u svojstvu vojnih službenika i nameštenika u radni odnos na neodređeno vreme

Mesto rada Beograd

 
U Vojnu akademiju
 1. jedan (1) referent za održavanje nepokretnosti, OAS240;
 2. jedan (1) vozač autobusa, KV;

Opšti uslovi konkursa:
 • da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest meseci;
 • da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu;
 • da su zdravstveno sposobni za dužnosti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
 • da im ranije nije prestao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Posebni uslovi konkursa:
 • za radno mesto pod brojem jedan može konkurisati lice koje ima završene osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine iz elektrotehničkog inženjerstva, oblast energetika (OAS 240 ESPB).
 • za radno mesto pod brojem dva može konkurisati lice koje ima završenu srednju školu u trajanju od tri godine i položen ispit za vozača motornog vozila D kategorije.
Saglasno odredbama člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije dodatno se vrednuje činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije, dete palog borca, supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik, odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica.

Probni rad je obavezan za sve kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje šest meseci i prati ga neposredno pretpostavljeni starešina, koji nakon okončanja probnog rada nadležnom rukovodiocu daje pisano mišljenje o tome da li je lice zadovoljilo na probnom radu. Licu koje ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez njegove pisane saglasnosti i bez prava na novčanu naknadu zbog otkaza.
 
Način konkurisanja:

Kandidati koji ispunjavaju opšte uslove konkursa podnose molbu Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane i prilažu sledeću dokumentaciju:
 • CV ili kratku biografiju;
 • kopiju lične karte (ili odštampane očitane podatke);
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija);
 • uverenje o državljanstvu (original ne stariji od šest meseci ili overena fotokopija);
 • overena fotokopija diplome o stečenoj školskoj spremi (ukoliko kandidat ne poseduje u trenutku podnošenja dokumentacije diplomu, priznaće se i uverenje o stečenoj školskoj spremi, ali je kandidat u obavezi da na zahtev konkursne komisije do okončanja postupka po ovom konkursu dostavi overenu fotokopiju diplome o stečenoj školskoj spremi);
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (original ne stariji od šest meseci ili overena fotokopija);
 • uverenje nadležnog organa Ministarstva unutrašnjih poslova da kandidat nije krivično osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (original ne stariji od šest meseci ili overena fotokopija);
 • uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos nije prestajao zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Pored lica iz građanstva, na konkurs se mogu prijaviti i lica koja se nalaze na službi u Ministarstvu odbrane ili Vojsci Srbije u svojstvu profesionalnog vojnog lica (oficira, podoficira, profesionalnog vojnika), vojnog službenika, vojnog nameštenika, odnosno državnog službenika i nameštenika. Navedena lica dostavljaju dokumenta preko svojih vojnih pošta. Uz mišljenje komandanta jedinice ranga bataljona potrebno je dostaviti overenu fotokopiju poslednje službene ocene i overen i potpisan karton osnovnih i ličnih podataka KOLP.
 
Svi dokazi o ispunjenosti uslova za prijem u službu dostavljaju se kao originali ili overene fotokopije. Uverenja koja se prilažu uz molbu, ako nisu trajnog karaktera, ne mogu biti starija od šest meseci.
 
NAPOMENA: Ukoliko lice konkuriše za više radnih mesta, dostavlja za svako radno mesto pojedinačne prijave sa potpunom dokumentacijom.
 
Izborni postupak:

Izborni postupak će se sprovesti samo među kandidatima koji ispunjavaju sve uslove konkursa za prijem na radno mesto.

Kandidati koji dostave blagovremenu, dozvoljenu i potpunu prijavu na konkurs biće obavešteni o terminu održavanja provere znanja i sposobnosti.

Provera znanja i sposobnosti sprovodi se tako što kandidat na testu znanja odgovara na pitanja biranjem jednog tačnog odgovora ili više tačnih odgovora. Provera znanja i sposobnosti vrednuje se tako što se određuje procenat tačnih odgovora. Kandidati sa više od 50% tačnih odgovora mogu da učestvuju u daljem toku izbornog postupka.

Kandidati koji uspešno prođu provere znanja i sposobnosti biće upućeni na psihološku procenu. Psihološka procena kandidata vrši se prema kriterijumima profila za civilna lica, a u skladu sa stepenom obrazovanja potrebnim za formacijsko mesto koje se popunjava. Psihološka procena kandidata obavlja se grupnim i individualnim psihološkim ispitivanjem. Grupno psihološko ispitivanje podrazumeva psihološku procenu kandidata baterijom testova. Individualno ispitivanje kandidata podrazumeva procenu kandidata kroz psihološki intervju i druge psihološke tehnike.

Sa kandidatima koji uspešno prođu psihološku procenu konkursna komisija će obaviti razgovor i izvršiti njihovo rangiranje u skladu sa odobrenim kriterijumima Odlukom o kriterijumima za prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa („Službeni vojni list”, broj 13/19 i 20/20). Sva obaveštenja upućuju se kandidatu na adresu koja je navedena u prijavi za konkurs.

U izbornom postupku biće primenjeni kriterijumi propisani Odlukom o kriterijumima za prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa („Službeni vojni list”, broj 13/19 i 20/20), a koji obuhvataju prosek ocena sa nivoa školovanja koje je propisano za prijem na radno mesto (30% od ukupnog broja bodova), provera znanja i sposobnosti (30% od ukupnog broja bodova), psihološku procenu kandidata (30% od ukupnog broja bodova) i razgovor sa kandidatom (10% od ukupnog broja bodova).

Za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i uđu u najuži izbor uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera.
Kandidati koji uđu u najuži izbor, pre prijema u radni odnos, dostaviće lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Marko Andrun, vojni službenik, telefon 011/3603-378.

Način podnošenja prijave:

Prijave na konkurs, sa priloženim dokazima o ispunjenosti uslova, dostaviti neposredno ili poštom preporučeno na adresu:

VOJNA AKADEMIJA
Veljka Lukića Kurjaka, broj 33, Beograd
sa naznakom „za javni konkurs za radno mesto pod rednim brojem___”
 
U prijavi za konkurs obavezno se navodi ime i prezime kandidata, ime jednog roditelja, JMBG, adresa na koju se kandidatu dostavljaju obaveštenja, broj telefona, radno mesto za koje se kandidat prijavljuje (obavezno navesti redni broj radnog mesta), dosadašnje radno i stručno iskustvo kandidata, podaci o posebnim znanjima i veštinama i dokaz u smislu člana 125. Zakona o Vojsci Srbije.
 
Rok za podnošenje prijava za prijem u službu je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja konkursa u magazinu „Odbrana”.
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi na traženi način neće se uzimati u razmatranje i biće odbačene rešenjem protiv kojeg kandidat može izjaviti žalbu starešini komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije, odnosno rukovodiocu organizacione jedinice Ministarstva odbrane koji je neposredno pretpostavljeni starešini komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije, odnosno rukovodiocu organizacione jedinice Ministarstva odbrane u kojoj se vrši prijem civilnog lica, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.