Министарство одбране Републике Србије
 
01.04.2022.

Јавни конкурс за избор у звање сарадника
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
 
Расписује
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
САРАДНИКА  
 
I. Расписује се конкурс за поновни избор у звање сарадника:
  1. једног сарадника за ужу научну област фармакологија и токсикологија у звање асистента.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
 
Да је кандидат професионално војно лице / војни службеник.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
 
За избор у звање асистента:
 
  1. да је кандидат завршио одговарајућу здравствену специјализацију;
  2. да је кандидат уписао докторске академске студије или му је као магистру наука одобрена тема за израду докторске дисертације;
  3. да је кандидат студије завршио са просечном оценом најмање осам (8);
  4. да кандидат има најмање jeдан рад in extenso, као први аутор у часопису са рецензијом.
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
 
  1. биографске податке и доказе о испуњености услова конкурса;
  2. библиографију објављених научних и стручних радова са копијама примерака научних радова и других публикација.
 
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаве на конкурс за избор у звање сарадника подносе се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета обране, Црнотравска број 17, Београд, са назнаком „конкурс за избор/поновни избор у звање сарадника”. У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за коју се пријава подноси.
 
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
 
Конкурсна документација неће се враћати кандидату.
 
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.