Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.04.2022.

Javni konkurs za izbor u zvanje saradnika
UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU
MEDICINSKI FAKULTET
VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE
 
Raspisuje
 
JAVNI KONKURS ZA IZBOR U ZVANjE
SARADNIKA  
 
I. Raspisuje se konkurs za ponovni izbor u zvanje saradnika:
  1. jednog saradnika za užu naučnu oblast farmakologija i toksikologija u zvanje asistenta.
 
OPŠTI USLOVI KONKURSA
 
Da je kandidat profesionalno vojno lice / vojni službenik.
 
POSEBNI USLOVI KONKURSA
 
Za izbor u zvanje asistenta:
 
  1. da je kandidat završio odgovarajuću zdravstvenu specijalizaciju;
  2. da je kandidat upisao doktorske akademske studije ili mu je kao magistru nauka odobrena tema za izradu doktorske disertacije;
  3. da je kandidat studije završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8);
  4. da kandidat ima najmanje jedan rad in extenso, kao prvi autor u časopisu sa recenzijom.
 
DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS
 
Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože:
 
  1. biografske podatke i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa;
  2. bibliografiju objavljenih naučnih i stručnih radova sa kopijama primeraka naučnih radova i drugih publikacija.
 
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Prijave na konkurs za izbor u zvanje saradnika podnose se na adresu Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta obrane, Crnotravska broj 17, Beograd, sa naznakom „konkurs za izbor/ponovni izbor u zvanje saradnika”. U prijavi obavezno navesti adresu i telefon, užu naučnu oblast i zvanje za koju se prijava podnosi.
 
Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.
 
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatu.
 
Konkurs je otvoren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja.