Министарство одбране Републике Србије
 
01.04.2022.

Интерни конкурс за пријем професионалног војног лица или војног службеника, односно намештеника или државног службеника, односно намештеника у својству професионалног подофицира на неодређено времеГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ОПРЕМАЊЕ (Ј-5)
 
р а с п и с у ј е
 
ИНТЕРНИ КОНКУРС
 
 
за пријем професионалног војног лица или војног службеника, односно намештеника или државног службеника, односно намештеника у својству професионалног подофицира на неодређено време
 
 
  • Назив организационе јединице Министарства одбране у којој се врши попуна формацијских места:
 
Технички опитни центар Управе за развој и опремање (Ј-5) Генералштаба Војске Србије,
 
Формацијска места која се попуњавају:
  1. нишанџија-оператор, ФВЕС ПЊ00Р, ФЧ св, ПГ 20 – 2 извршиоца.
 
 
Услов:
  • авршена средња школа, 4. степен ССС;
  • да су две последње службене оцене најмање „истиче се”.
 
 
II. Заједничко за сва формацијска места:
 
Изборни поступак: у изборном поступку биће примењени критеријуми прописани тачком 4. Одлуке о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број 10/12, 6/14, 23/15, 30/17 и 26/18), а који обухватају просек оцена са последњег нивоа школовања (40% од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата (30% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова).

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу, биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени, губе право на даље учешће у изборном поступку.

Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.

Такође, за кандидате који испуњавају услове конкурса, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.

Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.

Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос, доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности, односно налаз, оцену и мишљење надлежне војноздравствене установе о способности за професионалну војну службу.
 
III. Место рада: Никинци.
 
IV. Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече од наредног дана од дана објављивања у магазину „Одбрана”.
 
V. Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: потпуковник Александар Богдановић, телефон 011/3401-007.
 
VI. Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: редовним путем преко својих јединица за ВП 2342 Београд, Војводе Степе 445, 11000 Београд, са назнаком „за интерни конкурс”.
 
VII. Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
  • диплома или уверење којом се потврђује захтевана стручна спрема;
  • последње две службене оцене;
  • попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере;
  • сагласност за постављење у Војсци Србије по потреби службе;
  • препорука претпостављеног старешине;
  • картон основних личних података (КОЛП).
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
 
VIII. Лица која имају право да учествују на интерном конкурсу:
 
На интерном конкурсу могу да учествују професионална војна лица, војни службеници, односно намештеници и државни службеници, односно намештеници из Војске Србије и Министарства одбране Републике Србије.
 
Напомене:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене закључком.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, између кандидата који испуњавају услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.
 
Интерни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује начелник Управе за развој и опремање (Ј-5) Генералштаба Војске Србије.
 
Овај оглас објављује се и на веб-страници Министарства одбране.