Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.04.2022.

Interni konkurs za prijem profesionalnog vojnog lica ili vojnog službenika, odnosno nameštenika ili državnog službenika, odnosno nameštenika u svojstvu profesionalnog podoficira na neodređeno vremeGENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA RAZVOJ I OPREMANjE (J-5)
 
r a s p i s u j e
 
INTERNI KONKURS
 
 
za prijem profesionalnog vojnog lica ili vojnog službenika, odnosno nameštenika ili državnog službenika, odnosno nameštenika u svojstvu profesionalnog podoficira na neodređeno vreme
 
 
  • Naziv organizacione jedinice Ministarstva odbrane u kojoj se vrši popuna formacijskih mesta:
 
Tehnički opitni centar Uprave za razvoj i opremanje (J-5) Generalštaba Vojske Srbije,
 
Formacijska mesta koja se popunjavaju:
  1. nišandžija-operator, FVES PNj00R, FČ sv, PG 20 – 2 izvršioca.
 
 
Uslov:
  • avršena srednja škola, 4. stepen SSS;
  • da su dve poslednje službene ocene najmanje „ističe se”.
 
 
II. Zajedničko za sva formacijska mesta:
 
Izborni postupak: u izbornom postupku biće primenjeni kriterijumi propisani tačkom 4. Odluke o utvrđivanju mera za sprovođenje strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Službeni vojni list”, broj 10/12, 6/14, 23/15, 30/17 i 26/18), a koji obuhvataju prosek ocena sa poslednjeg nivoa školovanja (40% od ukupnog broja bodova), psihološku procenu kandidata (30% od ukupnog broja bodova) i razgovor sa kandidatom (30% od ukupnog broja bodova).

Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima za koja konkurišu, biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova. O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta, kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.

Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni, gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.

Sa kandidatima koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće obavljen razgovor. O datumu, vremenu i mestu obavljanja razgovora kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.

Takođe, za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.

Kandidati koji se ne odazovu pozivu u bilo kojoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.

Kandidati koji uđu u najuži izbor, pre prijema u radni odnos, dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, odnosno nalaz, ocenu i mišljenje nadležne vojnozdravstvene ustanove o sposobnosti za profesionalnu vojnu službu.
 
III. Mesto rada: Nikinci.
 
IV. Rok za podnošenje prijave na interni konkurs je osam dana i počinje da teče od narednog dana od dana objavljivanja u magazinu „Odbrana”.
 
V. Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: potpukovnik Aleksandar Bogdanović, telefon 011/3401-007.
 
VI. Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs: redovnim putem preko svojih jedinica za VP 2342 Beograd, Vojvode Stepe 445, 11000 Beograd, sa naznakom „za interni konkurs”.
 
VII. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs:
 
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, imejl adresa, redni broj formacijskog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće:
  • diploma ili uverenje kojom se potvrđuje zahtevana stručna sprema;
  • poslednje dve službene ocene;
  • popunjen i overen obrazac i saglasnost za izvršenje bezbednosne provere;
  • saglasnost za postavljenje u Vojsci Srbije po potrebi službe;
  • preporuka pretpostavljenog starešine;
  • karton osnovnih ličnih podataka (KOLP).
Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.
 
VIII. Lica koja imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
 
Na internom konkursu mogu da učestvuju profesionalna vojna lica, vojni službenici, odnosno nameštenici i državni službenici, odnosno nameštenici iz Vojske Srbije i Ministarstva odbrane Republike Srbije.
 
Napomene:
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika biće odbačene zaključkom.
 
Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, između kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, prvenstvo pod jednakim uslovima ima supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije i supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja.
 
Interni konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje načelnik Uprave za razvoj i opremanje (J-5) Generalštaba Vojske Srbije.
 
Ovaj oglas objavljuje se i na veb-stranici Ministarstva odbrane.