Министарство одбране Републике Србије
 
18.03.2022.

Oглас ради отуђења непокретности које нису неопходне за функционисање Војске Србије путем прикупљања писмених понудаРЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, ул. Краља Милана бр. 16
 


На основу члана 27. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-други закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), расписује
 
 
О  Г  Л  А  С
РАДИ  ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
 


1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА
 
1. Војни комплекс „Поток Месић“ по намени објекат УПТ у Вршцу, који чине 2 објекта и то објекат број 1, површине 107 м2, уписан као „Породична стамбена зграда“ и објекат број 2, површине 47 м2, уписан као „Помоћна зграда“, постојећи на кат. парц. бр. 24682 КО Вршац, уписани у ЛН број 10624 КО Вршац и земљиште укупне површине 38 ха 65 а 09 м2, које чине кат. парц. бр. 24682 површине 28 ха 32 а 19 м2, кат. парц. бр. 24680, површине 3 ха 17 а 89 м2, кат. парц. бр. 24681, површине 27 а 80 м2, кат. парц. бр. 24683, површине 23 а 42 м2 и кат. парц. бр. 24684, површине 6 ха 63 а 79 м2, све КО Вршац, уписане у ЛН број 10624 КО Вршац, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 2.020.796,14 евра.

Висина депозита 12.300.000,00 динара, позив на број  2022746440320220401
 
2. Војни комплекс „КП 759/1 КО Петровац на Млави”, у Петровцу на Млави, кога чини кат. парц. бр. 759/1, површине 3 а 65 м2, уписана у ЛН број 8425 КО Петровац на Млави, као „њива 1. класе, градско грађевинско земљиште”, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 6.208,26 евра.
 
Висина депозита 36.000,00 динара, позив на број 2022746440320220402
 
Војни комплекси могу се разгледати, уз обавезну претходну најаву обиласка, од 21. марта 2022. године до 25. марта 2022. године, у времену од 12,00 до 13,00 часова.
                       
Све потребне информације поводом овог огласа, могу се добити у времену од 10 до 15 часова у Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, на телефон 011/3200874 и у Министарству одбране, о статусу војних комплекса и у вези обиласка истих, на телефон 011/3201759.
                       
 
2. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА
 
Предметне непокретности отуђују се као јединствене целине, у постојећем –„виђеном“ стању, без права купца на накнадне рекламације.                                        
Коначна купопродајна цена непокретности биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда.

Купопродајна цена непокретности, утврђена у висини најповољније понуде, уплатиће се у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, на уплатни рачун буџета Републике Србије.

Рок плаћања купопродајне цене је 8 (осам) дана од дана закључења купопродајног уговора.
 
3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
 
Рок за подношење понуда је до 4. априла 2022. године, до 15 часова.
 
Право учешћа на огласу имају сва правна лица и физичка лица, која уплате депозит у висини назначеној поред сваког војног комплекса, а која испуњавају услове огласа.

Уредна и потпуна писана понуда, поред осталог, мора да садржи све податке о подносиоцу понуде, и то:
            - за физичка лица: име и презиме, адресу стана и фотокопију личне карте;
            - за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката, копију уговора о отварању и вођењу      рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју - ПИБ, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), његов потпис;
            - број рачуна за враћање депозита
 
Полагање депозита вршиће се уплатом на рачун: 840-833804-55 Републичка дирекција за имовину Републике Србије – депозит за спровођење поступка располагања војном и другом државном имовином, са позивом на број наведен уз сваки комплекс појединачно.

Понуде се, уз доказ о уплати депозита, достављају на адресу:
 
Републичка дирекција за имовину Републике Србије, 11000 Београд, ул. Краља Милана бр. 16, препорученом пошиљком или се лично предају на писарници Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у затвореној коверти на којој је јасно означено: ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ - редни број и назив непокретности - НЕ ОТВАРАЈ.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

Понуда у којој цена није наведена у еврима или је дата описно неће се разматрати.
 
4. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 
Поступак отварања писмених понуда спровешће се комисијски.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене, као и да испуњава све услове овог огласа.

У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену Дирекција задржава право да по слободном уверењу и процени изврши избор најповољнијег понуђача.

Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.

Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.

Учеснике огласа Републичка дирекција за имовину Републике Србије, обавестиће писмено о избору најповољније понуде, у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке надлежног органа, о избору најповољнијег понуђача.

Депозит се у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 20 радних дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, а у случају да најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, уплаћени депозит неће бити враћен.

У изузетном случају ако се накнадно утврди након избора најповољнијег понуђача за одређену непокретност да је предметна непокретност од значаја за функционисање система одбране, Дирекција задржава право да обавести најповољнијег понуђача да се одустаје од продаје и закључења уговора и у том случају депозит се враћа понуђачу.