Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
18.03.2022.

Oglas radi otuđenja nepokretnosti koje nisu neophodne za funkcionisanje Vojske Srbije putem prikupljanja pismenih ponudaREPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU
REPUBLIKE SRBIJE
Beograd, ul. Kralja Milana br. 16
 
                       

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-drugi zakon, 108/16, 113/17, 95/18 i 153/20),  raspisuje
 
 
O  G  L  A  S
RADI OTUĐENЈA NEPOKRETNOSTI KOJE NISU NEOPHODNE ZA FUNKCIONISANЈE VOJSKE SRBIJE
PUTEM PRIKUPLЈANЈA PISMENIH PONUDA
 


1. PREDMET OTUĐENЈA
 
1. Vojni kompleks „Potok Mesić“ po nameni objekat UPT u Vršcu, koji čine 2 objekta i to objekat broj 1, površine 107 m2, upisan kao „Porodična stambena zgrada“ i objekat broj 2, površine 47 m2, upisan kao „Pomoćna zgrada“, postojeći na kat. parc. br. 24682 KO Vršac, upisani u LN broj 10624 KO Vršac i zemljište ukupne površine 38 ha 65 a 09 m2, koje čine kat. parc. br. 24682 površine 28 ha 32 a 19 m2, kat. parc. br. 24680, površine 3 ha 17 a 89 m2, kat. parc. br. 24681, površine 27 a 80 m2, kat. parc. br. 24683, površine 23 a 42 m2 i kat. parc. br. 24684, površine 6 ha 63 a 79 m2, sve KO Vršac, upisane u LN broj 10624 KO Vršac, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 2.020.796,14 evra.

Visina depozita 12.300.000,00 dinara, poziv na broj  2022746440320220401
 
2. Vojni kompleks „KP 759/1 KO Petrovac na Mlavi”, u Petrovcu na Mlavi, koga čini kat. parc. br. 759/1, površine 3 a 65 m2, upisana u LN broj 8425 KO Petrovac na Mlavi, kao „njiva 1. klase, gradsko građevinsko zemljište”, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 6.208,26 evra.
 
Visina depozita 36.000,00 dinara, poziv na broj 2022746440320220402
 
Vojni kompleksi mogu se razgledati, uz obaveznu prethodnu najavu obilaska, od 21. marta 2022. godine do 25. marta 2022. godine, u vremenu od 12,00 do 13,00 časova.
                       
Sve potrebne informacije povodom ovog oglasa, mogu se dobiti u vremenu od 10 do 15 časova u Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, na telefon 011/3200874 i u Ministarstvu odbrane, o statusu vojnih kompleksa i u vezi obilaska istih, na telefon 011/3201759.
                       
 
2. USLOVI OTUĐENЈA
 
Predmetne nepokretnosti otuđuju se kao jedinstvene celine, u postojećem –„viđenom“ stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.                                        

Konačna kupoprodajna cena nepokretnosti biće utvrđena nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda.

Kupoprodajna cena nepokretnosti, utvrđena u visini najpovoljnije ponude, uplatiće se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na uplatni račun budžeta Republike Srbije.

Rok plaćanja kupoprodajne cene je 8 (osam) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
 
3. USLOVI PRIJAVLЈIVANЈA
 
Rok za podnošenje ponuda je do 4. aprila 2022. godine, do 15 časova.
 
Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna lica i fizička lica, koja uplate depozit u visini naznačenoj pored svakog vojnog kompleksa, a koja ispunjavaju uslove oglasa.

Uredna i potpuna pisana ponuda, pored ostalog, mora da sadrži sve podatke o podnosiocu ponude, i to:
            - za fizička lica: ime i prezime, adresu stana i fotokopiju lične karte;
            - za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar privrednih subjekata, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju      računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju - PIB, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), njegov potpis;
            - broj računa za vraćanje depozita
 
Polaganje depozita vršiće se uplatom na račun: 840-833804-55 Republička direkcija za imovinu Republike Srbije – depozit za sprovođenje postupka raspolaganja vojnom i drugom državnom imovinom, sa pozivom na broj naveden uz svaki kompleks pojedinačno.

Ponude se, uz dokaz o uplati depozita, dostavljaju na adresu:
 
Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, 11000 Beograd, ul. Kralja Milana br. 16, preporučenom pošiljkom ili se lično predaju na pisarnici Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, u zatvorenoj koverti na kojoj je jasno označeno: PONUDA ZA KUPOVINU - redni broj i naziv nepokretnosti - NE OTVARAJ.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

Ponuda u kojoj cena nije navedena u evrima ili je data opisno neće se razmatrati.
 
4. IZBOR NAJPOVOLЈNIJEG PONUĐAČA
 
Postupak otvaranja pismenih ponuda sprovešće se komisijski.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene, kao i da ispunjava sve uslove ovog oglasa.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu kupoprodajnu cenu Direkcija zadržava pravo da po slobodnom uverenju i proceni izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Ukoliko na oglas pristigne jedna ponuda, ista će se uzeti u razmatranje.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, u roku od 8 dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, ne potpiše ugovor, smatraće se da je odustao od kupoprodaje, a na zaključenje ugovora biće pozvan sledeći najpovoljniji ponuđač.

Učesnike oglasa Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, obavestiće pismeno o izboru najpovoljnije ponude, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke nadležnog organa, o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Depozit se u slučaju da ponuđač ne bude izabran kao najpovoljniji, vraća u roku od 20 radnih dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a u slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, uplaćeni depozit neće biti vraćen.

U izuzetnom slučaju ako se naknadno utvrdi nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača za određenu nepokretnost da je predmetna nepokretnost od značaja za funkcionisanje sistema odbrane, Direkcija zadržava pravo da obavesti najpovoljnijeg ponuđača da se odustaje od prodaje i zaključenja ugovora i u tom slučaju depozit se vraća ponuđaču.