Министарство одбране Републике Србије
 
09.03.2022.

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају неисправних и употребљаваних експлоатационих течностиВП 2084 БЕОГРАД,
оглашава
 
ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање писаних понуда за продају неисправних и употребљаваних експлоатационих течности
 
Услови за спровођење надметања биће дефинисани у конкурсној документацији, коју учесници надметања могу преузети у ВП 2084 Београд, ул. Ослобођења 30, 11090 Београд.
 
Предмет продаје је неисправан бензин МБ-96 и БМБ-95 (ПАРТИЈА 1), неисправан авиобензин (ПАРТИЈА 2), употребљавана моторна уља (ПАРТИЈА 3) и употрбљавани антифриз (ПАРТИЈА 4).
 
На писаном јавном надметању могу учествовати правна лица и предузетници. За ПАРТИЈУ 3 и ПАРТИЈУ 4 неопходне су важеће регистрације и дозволе за сакупљање и транспорт ОПАСНОГ отпада (за ПАРТИЈУ 3 – отпадна моторна уља, уља за мењаче и уља за подмазивање  индексни број 13204*, или 130205*, или 130206*, или 130207*, или 130208* и за ПАРТИЈУ 4 – антифриз гликолни употребљавани, индексни број 140601*, или 140602*, или 140603*, или 160114*), у складу са Законом о управљању отпадом. Понуђач може да поднесе заједничку понуду са више понуђача, или понуду за једну или више партија.
 
Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију у ВП 2084 Београд, улица Ослобођења број 30, 11090 Београд, у периоду од 11.03. до 30.03.2022. године.  
  
У разматрање ће се узети само понуде које се приме у ВП 2084 Београд, најкасније до 09,45 часова 31.03.2022. године.
 
Отварање понуда ће бити реализовано дана 31.03.2022. године, у 10,00 часова у ВП 2084 Београд, улица Oслобођења 30, Београд, Раковица. Отварању понуда могу присуствовати само понуђачи или њихови овлашћени представници.
 
Рок за достављање обавештења о избору најповољнијих понуђача је 15.04.2022. године.
 
Заинтересована лица која преузму конкурсну документацију, могу у писаном облику тражити додатне информације, или појашњења најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
 
Контакт телефони: 011/30 53 476, 011/30 53 507 и 011/30 53 509 (факс).